Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Domžale
Odgovorna uradna oseba: Toni Dragar, župan
Naslov: Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale
Telefon: 01/ 722 01 00
Fax: 01/ 721 42 31
Dostopnost kataloga: Katalog je dostopen na spletni strani www.domzale.si
Datum objave: 03.06.2008
Datum zadnje spremembe: 23.1.2015

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

a) Organigram in podatki o organizaciji organa

Delovno področje Občine Domžale opisuje Odlok o organizaciji o delovnem področju občinske uprave Občine Domžale.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

 Organigram Občine Domžale

b) Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij:

Gregor Mohar, univ. dipl. prav.
Telefon: 01/ 721 07 10
E-pošta: gregor.mohar@domzale.si 

c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti s področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra)

Predpisi lokalnih skupnosti:Statut Občine Domžale
Uradni vestnik
Državni predpisi: Državni register predpisov
Predpisi EU:Zakonodaja Evropske unije


d) Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Gradivo za seje Občinskega sveta  
Gradiva za seje Občinskega sveta vsebujejo samo predloge, sprejeti predpisi pa so objavljeni v Uradnem vestniku.


e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Seznam vseh dokumentov je objavljen v Uradnem vestniku po letih in vsebinskih sklopih.

f) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih organ vodi:

Seznam postopkov z opisi, navodili in obrazci je odstopen na povezavi Vložišče občine.

g) Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ:

- evidenca vhodnih in izhodnih dokumentov
- evidenca prekrškov občinskega inšpektorata
- evidenca pripadnikov enot Civilne zaščite in prostovoljnih enot vključenih v ZiR
- evidenca zaklonišč
- evidenca poslovnih prostorov
- evidenca neprofitnih stanovanj
- evidenca prejemnikov subvencij stanovanjskih najemnin

h) seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov z opisom načina pridobivanja podatkov in dostopa do podatkov;

Informatiziranih zbirk podatkov nimamo.

i) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:
- Razpisi, vabila
- Javni natečaji
- Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (za leto 2010)
- Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (za leto 2011)
- Letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (za leto 2012)

Druge pomembne informacije so dostopne na spletni strani Občine Domžale www.domzale.si.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Postopek za dostop do informacij javnega značaja je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Zahteva za dostop do informacije javnega značaja je lahko ustna ali pisna. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku. Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen, organ pa lahko prosilcu skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja zaračuna materialne stroške posredovanja le teh (Cenik).

Do informacij javnega značaja lahko dostopate preko spletne strani Občine Domžale. Za ogled nekaterih dokumentov so potrebna orodja Microsoft Office in program Adobe Reader.

Vse informacije javnega značaja je možno pridobiti tudi na Vložišču Občine Domžale, na naslovu Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, v času uradnih ur.

Za želeno informacijo lahko posredujete tudi elektronsko sporočilo na elektronska naslova uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij.

4. Seznam najpogostejših zahtevanih informacij javnega značaja:

 1. sklepi Občinskega sveta Občine Domžale v zvezi z nadomestilom za zazidano stavbno zemljišče
 2. sklepi Občinskega sveta Občine Domžale v zvezi s ceno komunalnih storitev
 3. informacije o možnosti sprememb dolgoročnih prostorskih planov Občine Domžale
 4. sklepi nekdanjega izvršnega sveta v zvezi z avtocesto
 5. informacije o sankcijah na področju javnega reda in miru v Občini Domžale

 

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si