Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Oddelek za finance in gospodarstvo

 • Prijava obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij
  Vlogi za prijavo obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (oddelek za finance in gospodarstvo) je potrebno priložiti:

  - Pisno mnenje pristojne krajevne skupnosti o podaljšanem obratovalnem času;
  - V primeru, da je gostinec edini oziroma večinski lastnik gostinskega obrata, mora priložiti izjavo, v kateri izjavlja, da je edini oz. večinski lastnik lokala.
  - Če gostinec ni večinski lastnik gostinskega obrata, je potrebno priložiti soglasje preostalih lastnikov lokala, iz katerega izhaja, da se strinjajo s podaljšanim obratovalnim časom.
  - V kolikor gostinec ni lastnik gostinskega obrata, je potrebno priložiti še fotokopijo najemne pogodbe.
  - V kolikor se gostinski obrat nahaja v poslovno-trgovskem centru, mora gostinec, ne glede na lastništvo gostinskega lokala, priložiti soglasje upravljavca večnamenskega objekta.
  - V kolikor se gostinska dejavnost opravlja v več-stanovanjskem objektu, ima pristojni občinski oddelek pravico zahtevati soglasje prizadetih uporabnikov ali solastnikov.
  - Hkrati mora gostinec za gostinski obrat, ki poleg obratovanja v zaprtih prostorih gostinsko dejavnost opravlja tudi zunaj teh prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd., vendar le za podaljšani obratovalni čas), od pristojnega oddelka občinske uprave pridobiti posebno soglasje za obratovanje zunaj teh prostorov, za katerega zaprosi s posebnim dopisom.

  Taksa:
  Po zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso v znesku 22,66 EUR za prijavo podaljšanega obratovalnega časa.
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 34kb
 • Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga zunaj prodajaln
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 30kb
 • Obrazec za podaljšanje dovoljenega obratovalnega časa ob prireditvah
  Upravna taksa:
  - Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso v znesku 18,12 EUR.
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 40kb
 • Mesečno poročilo o številu prenočitev in pobrani turistični taksi
  Navodilo zavezancem za pobiranje in odvajanje turistične takse v občini Domžale

  Pobiranje in odvajanje turistične takse ureja Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 2/04). Občinski svet Občine Domžale je s sklepom določil, da se za celotno območje občine Domžale, ne glede na sezono, določi enotna turistična taksa v višini 10 točk za prenočitev. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke turistične takse na podlagi zakona znaša 22 tolarjev in se nato pomnoži s številom 10 točk. Po menjalnem tečaju 1 € = 239,64 SIT se turistična taksa za eno nočitev po osebi od 1. 1. 2007 naprej v skladu z Zakonom o uvedbi eura zaračunava v znesku 0, 9180 €, vendar je lahko zaokrožena največ na dve decimalni mesti, torej znaša 0,92 €.

  27. člen navedenega zakona navaja tudi naslednje oprostitve plačila turistične takse:
  (1) Plačila turistične takse so oproščeni:
  – otroci do 7. leta starosti,
  – osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
  – osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
  – otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
  – učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
  – dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih,
  – osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
  – tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
  – člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.
  (2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:
  – osebe od 7. do 18. leta starosti,
  – turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
  – turisti v kampih.

  V skladu z 30. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma, so dolžne pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje in pobirajo in odvajajo turistično takso, mesečno do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, predložiti Občini Domžale in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo (ne glede na to ali so imeli goste na prenočevanju ali ne), iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse.

  Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, so dolžni Občini Domžale do 25. dne v mesecu za pretekli mesec obračunano in pobrano turistično takso nakazati na račun št. SI56 01223-4233206217, sklic na številko: 19 vaša davčna številka – 07129.
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 26kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si