Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Razpis celoletnih štipendij za dijake in študente - šolsko leto 2011/2012

Na podlagi 12. člena Odloka o štipendiranju v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/04, 7/06, 9/09) Oddelek za družbene dejavnosti Občine Domžale objavlja

 

 

R A Z P I S

CELOLETNIH ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA V OBČINI DOMŽALE ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012
 PREDMET RAZPISA

Občina Domžale za šolsko leto 2011/2012 razpisuje celoletne štipendije za

1. nadarjene dijake in študente,

2. socialno šibke dijake in študente,

3. dijake in študente deficitarnih poklicev
:
    o elektrikar-elektronik, elektrikar-energetik, kuhar, natakar, pek, strojni tehnik, elektrotehnik,
    o inženir elektrotehnike, zdravnik, zobozdravnik.

4. dijake in študente kmetov,
ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno bivališče v občini Domžale, niso zaposleni in nimajo druge štipendije.

Vsi kandidati morajo predložiti:
    izpolnjen obrazec: Vloga za dodelitev štipendije,
    življenjepis,
    dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
    dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja.

Kandidati, ki kandidirajo za štipendijo za nadarjene, poleg navedenega obvezno priložijo še:
    dokumentacijo, s katero izkazujejo posebno nadarjenost (izjemni dosežki na tekmovanjih, bibliografija  objavljenih del, potrdilo o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, priporočila in podobno),
    dokaze o vključevanju v delo društev in organizacijah v občini Domžale.

Kandidati, ki kandidirajo za štipendijo za socialno šibke dijake in študente ter štipendijo za dijake in študente kmetov, priložijo še:
    dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana ter dokazila o premoženjskem stanju,
    dokazila, da se starši preživljajo izključno s kmetijstvom (velja le za dijake in študente kmetov).
Zgoraj navedena dokazila lahko pridobi uradni organ sam na podlagi uradnih evidenc, če vlagatelj poda ustrezno pisno soglasje v izpolnjenem obrazcu Vloge za dodelitev štipendije.
 

Merila, ki se upoštevajo pri podeljevanju štipendij:

- za kandidate pod točko 1.-nadarjenim dijakom in študentom se štipendija lahko dodeli dijaku in študentu od vključno drugega (2) letnika dalje, s prav dobrim ali odličnim uspehom v preteklem šolskem letu oziroma študentu, ki ima vsaj prav dobro (8) povprečno oceno vseh številčno izraženih ocen.
 
Prednost pri izbiri imajo kandidati z višjo oceno oziroma kandidati, ki dosegajo izjemne rezultate v smislu nadarjenosti.

- za kandidate pod točko 3. – dijakom in študentom deficitarnih poklicev se štipendija lahko dodeli dijaku od vključno drugega letnika (2) dalje, praviloma s prav dobrim ali odličnim uspehom v preteklem šolskem letu, oziroma študentu od drugega letnika (2) dalje. Prednost pri izbiri imajo kandidati z višjo oceno.
 
- za kandidate pod točko 2. in 4. - socialno šibkim dijakom in študentom ter dijakom in študentom kmetov se štipendija lahko dodeli, če dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred prijavo na razpis ne presega celoletnega zneska 30 % povprečne mesečne bruto plače preteklega leta v RS (448,46 EUR) in redno opravljajo svoje šolske oziroma študijske obveznosti.
 
Pri dodeljevanju štipendij socialno šibkim dijakom in študentom ter dijakom in študentom kmetov se upošteva dijakov oziroma študentov socialni položaj (dohodek na družinskega člana in premoženjsko stanje).

Pravico pridobiti štipendijo za dijake in študente kmetov ima kandidat, katerega starši se preživljajo izključno s kmetijstvom.

Prednost pri dodelitvi štipendije imajo dijaki oziroma študenti, ki prihajajo iz družin z več otroki in katerih dohodek na družinskega člana je nižji in katerih premoženjsko stanje je slabše.

Obrazec Vloga za dodelitev štipendije z ustreznimi prilogami naj kandidati pošljejo najkasneje do srede, 5. oktobra 2011 na naslov OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Obvezni obrazec Vloga za dodelitev štipendije lahko kandidati dvignejo na vložišču Občine Domžale oziroma je objavljen na spletni strani občine Domžale (www.domzale.si) pod rubriko: Razpisi, vabila.

Strokovna služba bo obravnavala popolne in v roku razpisa prispele vloge v skladu z merili in kriteriji določenimi v Odloku o štipendiranju v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št.9/04, 7/06, 9/09).

O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po opravljenem izboru.

Vse dodatne informacije lahko kandidati za štipendije dobijo na telefonski številki: 7241-305.


OBČINA DOMŽALE
Oddelek za družbene dejavnosti
Datum: 9. september 2011
Številka: 1103-2/2011

 • vloga za dodelitev štipendije
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 47.5kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si