Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Javni razpis za dodelitev enkratnih štipendij za študijska izpopolnjevanja v Občini Domžale za leto 2011

Na podlagi 12. člena Odloka o štipendiranju v Občini Domžale (Uradni Vestnik Občine Domžale, št. 9/04, 7/06, 9/09) Občina Domžale objavlja

JAVNI RAZPIS


Za dodelitev enkratnih štipendij za študijska izpopolnjevanja v Občini Domžale za leto 2011


1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev enkratnih štipendij za študijska izpopolnjevanja v Občini Domžale v letu 2011 za kandidate, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče v občini Domžale.
 
2. Višina sredstev
Enkratne štipendije za študijska izpopolnjevanja se podelijo v skladu s proračunskimi sredstvi. Ob izpolnjevanju pogojev prispelih vlog, določenih v tem razpisu in Odloku o štipendiranju v občini Domžale, je predvideni skupni znesek, ki se nanaša na ta razpis
4.000,00 EUR.
Predvideni zneski enkratnih štipendij za študijska izpopolnjevanja:
      710,00 EUR za magistrski študij,
      849,00 EUR za doktorski študij,
      570,00 EUR za ostala študijska izpopolnjevanja.
Odobreni znesek enkratne štipendije ne sme presegati dejanskih stroškov izpopolnjevanja.

3. Potrebna dokumentacija - priloge, ki se predložijo k vlogi:
    a) izpolnjen obrazec: »Vloga za dodelitev štipendije«,
    b) življenjepis,
    c) dokazilo o vpisu v letu 2011,
    d) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja,
    e) dokazila iz drugega odstavka 7. člena Odloka o štipendiranju v občini Domžale:
         dokumentacija, s katero se izkazuje posebno nadarjenost (izjemni dosežki na tekmovanjih, bibliografija   objavljenih del, potrdilo o sodelovanju pri znanstvenih raziskavah, priporočila in podobno),
     f) dokaze o vključevanju v delo društev in organizacij v občini Domžale,
    g) dokazila iz 9. člena Odloka o štipendiranju v občini Domžale:
         študijski program oziroma program srečanja ali obiska, povabilo oziroma napotilo ustrezne ustanove
         načrt financiranja projekta,
         potrdilo o dosedanji uspešnosti.
V primeru šolanja na šoli, ustanovi ali univerzi v tujini, je vlogi potrebno predložiti prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oz. vrednotenjem RS.

4. Merila, ki se upoštevajo pri podeljevanju enkratnih štipendij za študijska izpopolnjevanja:

Pri podeljevanju enkratnih štipendij se smiselno uporabljajo določbe 7. člena Odloka o štipendiranju v Občini Domžale, ki določa merila za podeljevanje štipendij nadarjenim dijakom in študentom in kjer je med drugim navedeno, da se:
        »upošteva dijakov oziroma študentov šolski oziroma študijski uspeh, pri čemer se lahko dodeli štipendija dijaku od vključno drugega letnika (2) dalje s prav dobrim ali odličnim uspehom v preteklem šolskem letu, oziroma študentu od drugega letnika dalje, ki ima vsaj prav dobro (8) povprečno oceno vseh številčno izraženih ocen. Prednost pri izbiri imajo kandidati z višjo oceno oziroma kandidati, ki dosegajo izjemne rezultate v smislu nadarjenosti«.
Enkratno štipendijo je možno pridobiti za isti program oziroma isto stopnjo programa ali študija le enkrat.

5. Vloga
Obvezni obrazec »Vloga za dodelitev štipendije« lahko kandidati dvignejo na vložišču Občine Domžale oziroma je objavljen na spletni strani Občine Domžale (www.domzale.si) pod rubriko razpisi.
Popolne in v roku razpisa prispele vloge se bodo obravnavale v skladu z merili in kriteriji določenimi v Odloku o štipendiranju v občini Domžale. Podelitev štipendije se izvede v upravnem postopku.

6. Rok in način oddaje vloge
Obrazec »Vloga za dodelitev štipendije« z ustreznimi prilogami naj kandidati pošljejo najkasneje do petka, 21. oktobra 2011.
Kandidati oddajo vlogo na vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljenih z naslovom pošiljatelja in označbo »JAVNI RAZPIS – ENKRATNE ŠTIPENDIJE« na naslov OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 15 dni po opravljenem izboru.

Datum: 30.11.2011
Številka: 1103-6/2011

OBČINA DOMŽALE
 

 • vloga za dedelitev enkratnih štipendij
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 47.5kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si