Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNEGA PROSTORA IN STOJNIC ZA OBDOBJE MAREC - DECEMBER 2012

V skladu s 6. in 7. členom Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/09), Občina Domžale objavlja

J A V N I      R A Z P I S
ZA ODDAJO TRŽNEGA PROSTORA IN STOJNIC ZA OBDOBJE
MAREC - DECEMBER 2012

I.

Predmet javnega razpisa je oddaja v zakup tržnega prostora ter odprtih in zaprtih  stojnic v lasti Občine Domžale na starem delu tržnega prostora za obdobje april – december 2012 ter novem delu tržnega prostora za obdobje od 16. marca do decembra 2012.

Tržni prostor in stojnice se dajejo v zakup za prodajo:
a) vseh vrst kmetijskih pridelkov in sadja,
b) živil in pijač, za katere so izpolnjeni zdravstveno tehnični in higienski pogoji za prodajo zunaj prodajaln,
c) suhe robe,
d) izdelkov domače in umetne obrti,
e) cvetja, gozdnih sadežev,
f) raznih sadik,
g) izdelkov, ki so namenjeni promociji Občine Domžale,
h) sveč,
i) galanterije in pletenin lastne proizvodnje,
j) drugih izdelkov kulturnega, vzgojnega, etnološkega ali estetskega pomena, če zakupna mesta niso zasedena za prodajo izdelkov od alinee a) do alinee i).

II.

Zakupniki so lahko trgovci za izdelke iz lastne proizvodnje, razen v primeru, če gre za prodajo ekoloških živil ali prodajo izdelkov navedenih pod alineo j). iz  I. točke tega javnega razpisa, ko ni potrebno, da ima trgovec lastno proizvodnjo.

Zakupniki so lahko tudi kmetovalci ali drugi posamezniki, če izpolnjujejo pogoje za prodajo na premičnih stojnicah v skladu z veljavnimi predpisi.

Na tržnem prostoru je preprodaja prepovedana.

III.

Zakupnina za prodajni prostor za odprto stojnico znaša 5,10 € na dan, za prodajni prostor za standardno zaprto stojnico znaša 95,80 € na mesec ter  nestandardno zaprto stojnico (globina 300cm) 105,40 € na mesec. Za zaprte stojnice je možen samo mesečni najem. Prosilec mora poravnati zakupnino pred začetkom prodaje na tržnem prostoru za celotno obdobje, za katero se sklepa zakupna pogodba.

IV.

Uporaba stojnic in tržnega prostora je praviloma možna od ponedeljka do sobote in sicer od 8. ure do 17. ure, razen v času izredne prodaje, ko je možna tudi ob nedeljah.

Izredna prodaja se v obdobju od 16. marca do decembra 2012 odvija na določene dneve pred prazniki in sicer:
- 25. marec - materinski dan (prodaja cvetja) - največ teden dni pred praznikom,
- cvetna nedelja (prodaja oljčnih vejic, butaric) - največ teden dni pred praznikom,
- 1. november (prodaja cvetja in sveč) -  teden dni pred praznikom,
- božič, novo leto (prodaja novoletnih okraskov, smrečic) -  od 5.  do 31. decembra.

V.

Prosilec odda vlogo na obrazcu, ki ga lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče občine/ Razpisi.

Obrazcu morajo prosilci priložiti naslednja dokazila:
- kmetovalci: izpis iz registra  kmetijskih gospodarstev za KMG-MID,
- trgovci, ki prodajajo izdelke iz lastne proizvodnje kot tudi ostali trgovci: uradno veljavno dokazilo o proizvajalcu artiklov, ki jih želijo prodajati (npr. priglasitveni list oz. dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni register),
- drugi posamezniki: uradno veljavno dokazilo, da sami izdelujejo  predmete, ki jih želijo prodajati (npr. potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo skladno z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno),
- prosilci, ki želijo prodajati živila živalskega izvora morajo predložiti tudi izpis iz evidence registriranih obratov, ki ga izda pristojni območni urad Veterinarske uprave RS. 

VI.

Občinska uprava bo izmed prispelih ponudb izbrala najprimernejše ponudnike. Pri izboru bo upoštevana pestrost ponudbe. V primeru, da bo prijavljenih več interesentov kot je zakupnih mest, bodo imeli prednost kmetijskih pridelkov lastne proizvodnje. Nestandardne zaprte stojnice ter 2 standardni zaprti stojnici s prednjim odpiranjem, so namenjene za prodajo živil, za katere je potrebna  uporaba hladilnih  naprav.

Ponudniki bodo pismeno obveščeni o izboru. Izbranemu ponudniku bo izdano soglasje za prodajo zunaj prodajaln ter z njim sklenjena zakupna pogodba. Zakupna pogodba se sklene najdlje za obdobje do 31.12. 2012.

VII.

Prosilci oddajo vloge z dokazili na vložišče Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, soba št. 4 ali pa pošljejo po pošti, na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. Javni razpis je odprt do zasedbe oz. zakupa vseh stojnic.

Dodatne informacije lahko dobite v času uradnih ur na tel. 01 721-42-51.


                                                                                                     OBČINA DOMŽALE
                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                                       TONI DRAGAR

 • obrazci za najem trznice feb 2012
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 81kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si