Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2012

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB4) ter Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale št.03/04), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2012.

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB4) ter Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s  pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale št.03/04), objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s  pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2012


I.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2012. 

II.

Pravico do sofinanciranja imajo nosilci in izvajalci turistične dejavnosti, ki imajo sedež na območju občine Domžale in so registrirani najmanj eno leto ter  imajo urejeno evidenco o članstvu in predložijo finančni in vsebinski program za leto 2012.

Pri postopku dodeljevanja sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

III.

Sredstva se bodo dodelila v obliki dveh dotacij in sicer  prva po podpisu pogodbe, ki se bo sklenila po sprejemu rebalansa proračuna za leto 2012, druga pa najkasneje v decembru 2012 po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva za obdobje
od  1.1.2012 do 31.10.2012, ki ga morajo društva predložiti do 15.11.2012.

IV.

Merila in kriteriji za vrednotenje programov društev:
a.) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine                                                              do 20 točk
b.) Animiranje krajanov in mladine za delo na področju turizma                               do 15 točk
c.)  Organizacija in usklajevanje aktivnosti                                                                 do 20 točk
č.) Promocija kraja                                                                                                       do 15 točk
d.) Urejanje turistične infrastrukture                                                                           do 20 točk
e.) Širitev članstva                                                                                                       do 10 točk
Programi prosilcev se točkujejo. Posamezno društvo lahko doseže maksimalno 100 točk. Seštevek točk vseh društev daje vsoto točk, s katero se delijo razpoložljiva letna sredstva predvidena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev. Tako dobljena vrednost ene točke se pomnoži s številom točk posameznega društva in zmnožek predstavlja višino dotacije, ki pripada posameznemu društvu.

V.

Društvo zaprosi za sredstva na vlogi, ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče občine/ Razpisi.

O dodeljevanju sredstev odloča občinska uprava. Občinska uprava pred odločitvijo o dodelitvi sredstev posamezne vloge pošlje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje župan in ki pristojnemu oddelku poda svoje mnenje. Pri postopku dodeljevanja sredstev se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki: 7214-251 int. 148.

VI.

Rok za dostavo vloge je do vključno 3.5.2012. Prosilci oddajo vloge na vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pa pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih  ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: “Javni razpis za turistična društva.” 

Vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v  roku  60 dni po sprejemu rebalansa proračuna Občine Domžale za leto 2012.

Občina Domžale
Ž U P A N  
Toni DRAGAR

 • vloga td za razpis 12
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 271kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si