Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


JAVNI RAZPIS ZA NAKUP STANOVANJ NA OBMOČJU OBČINE DOMŽALE

Občina Domžale na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in kasnejšimi dopolnitvami ter spremembami)

objavlja

JAVNI RAZPIS
za nakup stanovanj
na območju občine Domžale


Predmet razpisa so stanovanja, ki jih bo v letu 2012 za uresničevanje nalog na stanovanjskem področju, odkupila Občina Domžale od pravnih in/ali fizičnih oseb.

Predmet nakupa so stanovanja v večstanovanjskih objektih na območju občine Domžale, v velikosti od 55 do 82 m2.

Ponudbe zainteresiranih morajo vsebovati:
1./ ime in naslov ponudnika – prodajalca,
2./ podatke o velikosti, starosti, legi in stanju stanovanja,
3./ ponujeno ceno,
4./ datum, do katerega velja cena ponudbe (najmanj 60 dni).

Ponudbe pošljite na naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za premoženjske zadeve, Ljubljanska cesta 69, 1230 DOMŽALE, s pripisom »za nakup stanovanj«.

Pri odločitvah o nakupu stanovanj se bosta poleg ponujene cene v EUR/m2 upoštevala starost in stanje stanovanja. Stanovanja morajo biti izpraznjena, bremen prosta ter takoj vseljiva. Za odkup pridejo v upoštev tudi še nedokončana stanovanja in stanovanja potrebna obnove oz. predelave.

Upoštevane bodo vse popolne ponudbe, ki bodo prispele na vložišče Občine Domžale najkasneje do vključno 15.06.2012 do 12. ure.

Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku ali nepopolne vloge, se ne bodo upoštevale – o tem bodo ponudniki obveščeni.
 
Občina Domžale si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na telefonski številki 01/72-41-110.

 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si