Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v občini Domžale v letu 2012

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB4) ter Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/11- uradno prečiščeno besedilo), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v občini Domžale v letu 2012. 1. RAZPISANA SREDSTVA Občina Domžale za leto 2012 razpisuje sredstva v višini 5.400 EUR za državne pomoči v obliki sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja kmetovalcev, ki imajo sedež v občini Domžale, v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. 2. UPRAVIČENCI: Izvajalci usposabljanja in izobraževanja v okviru društvene dejavnosti so društva s področja kmetijstva in razvoja podeželja s sedežem na območju občine Domžale kot tudi društva in organizacije, ki sicer nimajo sedeža na območju občine Domžale, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Domžale, vendar pa imajo prednost društva, ki so registrirana v občini Domžale. Pomoč mora biti dostopna vsem kmetovalcem na območju občine Domžale. Članstvo v društvih ne sme biti pogoj za dostop do storitev. 3. UPRAVIČENI STROŠKI DRUŠTEV: • stroški organiziranja in izvedbe programov za usposabljanje; • stroški na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih; • stroški vstopnin za udeležbo na strokovnih tekmovanjih, strokovnih razstavah in strokovnih sejmih; • stroški izdajanja strokovne literature, publikacij (razen glasil društev), katalogov, spletišč, ki predstavljajo podatke o proizvajalcih za območje občine ali danega proizvoda, če so informacije in predsatvitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji; • stroški najemnin in opremljanja razstavnih prostorov; • simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca; • materialni stroški poslovanja. Občina Domžale ne bo sofinancirala stroškov reprezentance (pogostitev ipd.) ter stroškov izletov oziroma ekskurzij. 4. BRUTO INTENZIVNOST POMOČI: Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev v višini do 100 % stroškov. Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva. Najvišji znesek dodeljene pomoči za posamezno društvo znaša do 1700 €/ letni program. Za delovanje društva občina lahko društvu dodeli tudi dotacijo v višini do 30% materialnih stroškov poslovanja, vendar največ do 200 €/ letni program, ki pa ne prestavlja državne pomoči. Kumulacija skupaj dodeljenih pomoči za posamezne upravičene stroške ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči. Sredstva pomoči se seštevajo ne glede na to ali se financirajo iz državnih sredstev, lokalnih sredstev ali sredstev Skupnosti. 5. DINAMIKA SUBVENCIONIRANJA: Sredstva se društvom nakažejo v dveh enakih delih; prvi del po podpisu pogodbe med Občino Domžale in društvom, drugi del pa v decembru 2012 v skladu z dejansko realizacijo programa in sicer na podlagi predloženega finančnega in vsebinskega poročila realizacije programa društva za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. oktobra 2012, ki ga društvo predloži najkasneje do 15. novembra 2012. 6. VLOGA Društvo zaprosi za sredstva na vlogi, ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče občine/ Razpisi. O dodelitvi sredstev odloči pristojni oddelek občinske uprave Občine Domžale (v nadaljevanju: pristojni oddelek). Pri postopku dodeljevanja sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov. Pristojni oddelek pred odločitvijo o posamezni vlogi, le-to lahko pošlje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje župan in ki pristojnemu oddelku poda svoje mnenje. Društvu se sredstva nakažejo na podlagi sklepa in sklenjene pogodbe, ki jo mora društvo skleniti v roku, ki ga v sklepu določi pristojni oddelek, sicer izgubi pravico do odobrenih sredstev. Pri postopku dodeljevanja sredstev se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po sprejemu proračuna. 7. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE Rok za dostavo vloge je do vključno 25. maja 2012 do 12.00 ure. Vloge lahko vložite osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pa pošljete priporočeno po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po sprejemu proračuna. Občina Domžale Ž U P A N Toni Dragar

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB4) ter  Pravilnika o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  v občini Domžale  (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/11- uradno prečiščeno besedilo), objavlja
 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v občini Domžale v letu 2012

 

1. RAZPISANA SREDSTVA 
Občina Domžale za leto 2012 razpisuje sredstva v višini 5.400 EUR za državne pomoči v obliki sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja kmetovalcev, ki imajo sedež v občini Domžale, v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

2. UPRAVIČENCI:
Izvajalci usposabljanja in izobraževanja v okviru društvene dejavnosti so društva s področja kmetijstva in razvoja podeželja s sedežem na območju občine Domžale kot tudi društva in organizacije, ki sicer nimajo sedeža na območju občine Domžale, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Domžale, vendar pa imajo prednost društva, ki so registrirana v občini Domžale. Pomoč mora biti dostopna vsem kmetovalcem na območju občine Domžale. Članstvo v društvih ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

3. UPRAVIČENI STROŠKI DRUŠTEV:
• stroški organiziranja in izvedbe programov za usposabljanje;
• stroški na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih;
• stroški vstopnin za udeležbo na strokovnih tekmovanjih, strokovnih razstavah in strokovnih sejmih;
• stroški izdajanja strokovne literature, publikacij (razen glasil društev), katalogov, spletišč, ki predstavljajo podatke o proizvajalcih za območje občine ali danega proizvoda, če so informacije in predsatvitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji;
•  stroški najemnin in opremljanja razstavnih prostorov;
• simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca;
• materialni stroški poslovanja.

Občina Domžale ne bo sofinancirala stroškov reprezentance (pogostitev ipd.) ter stroškov izletov oziroma ekskurzij.

4. BRUTO INTENZIVNOST POMOČI:
Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev v višini do 100 % stroškov. Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva. Najvišji znesek dodeljene pomoči za posamezno društvo znaša do 1700 €/ letni program. Za delovanje društva občina lahko društvu dodeli tudi dotacijo v višini do 30% materialnih stroškov poslovanja, vendar največ do 200 €/ letni program, ki pa ne prestavlja državne pomoči.
Kumulacija skupaj dodeljenih pomoči za posamezne upravičene stroške ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči. Sredstva pomoči se seštevajo ne glede na to ali  se  financirajo iz  državnih sredstev, lokalnih sredstev ali sredstev  Skupnosti.

5. DINAMIKA SUBVENCIONIRANJA:
Sredstva se društvom nakažejo v dveh enakih delih; prvi del po podpisu pogodbe med Občino Domžale in društvom, drugi del pa v decembru 2012 v skladu z dejansko realizacijo programa in sicer na podlagi predloženega finančnega in vsebinskega poročila realizacije programa društva za obdobje od 1. januarja 2012 do 31. oktobra 2012, ki ga društvo predloži najkasneje do 15. novembra 2012.

6. VLOGA
Društvo zaprosi za sredstva na vlogi, ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče občine/ Razpisi.

O dodelitvi sredstev odloči pristojni oddelek občinske uprave Občine Domžale (v nadaljevanju: pristojni oddelek). Pri postopku dodeljevanja sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

Pristojni oddelek pred odločitvijo o posamezni vlogi, le-to lahko pošlje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje župan in ki pristojnemu oddelku poda svoje mnenje. Društvu se sredstva nakažejo na podlagi sklepa in sklenjene pogodbe, ki jo mora društvo skleniti v roku, ki ga v sklepu določi pristojni oddelek, sicer izgubi pravico do odobrenih sredstev. Pri postopku dodeljevanja sredstev se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v  roku  60 dni po sprejemu proračuna.

7. ROK IN NAČIN  ODDAJE VLOGE
Rok za dostavo vloge je do vključno 25. maja 2012 do 12.00 ure. Vloge lahko vložite osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pa pošljete priporočeno po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Vsi vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po sprejemu proračuna.


Občina Domžale
ŽUPAN
Toni Dragar

 • vloga drutev za razpis 12
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 148.5kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si