Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Javni razpis za subvencioniranje izobraževanja in usposabljanja kmetov iz občine Domžale v letu 2012

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB4) ter Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/11- uradno prečiščeno besedilo), objavlja JAVNI RAZPIS za subvencioniranje izobraževanja in usposabljanja kmetov iz občine Domžale v letu 2012.

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB4) ter  Pravilnika o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  v občini Domžale  (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/11- uradno prečiščeno besedilo), objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za subvencioniranje izobraževanja in usposabljanja kmetov iz občine Domžale v letu 2012


1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  IN RAZPISANA SREDSTVA 

Občina Domžale za leto 2012 razpisuje državne pomoči za subvencioniranje izobraževanja in usposabljanja kmetov iz občine Domžale in sicer  za:
a.) »Izobraževanje kmetov na področju primarne kmetijske proizvodnje« v višini do 3.600 € (pomoč v okviru skupinskih izjem za kmetijstvo);
b.) »Izobraževanje kmetov  na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in  ostalih dopolnilnih dejavnosti« v višini do 2.000 € (pomoč »de minimis«).

Tematika izobraževanja pod a.) »Izobraževanje kmetov na področju primarne kmetijske proizvodnje« mora biti s področja ekološke pridelave kmetijskih pridelkov in (ali) ekološke reje živine.

Tematika izobraževanja pod b.) »Izobraževanje kmetov  na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov in  ostalih dopolnilnih dejavnosti« mora biti s področja ekološke predelave pridelkov oziroma živil in (ali) njihovo trženje.

 

2. UPRAVIČENCI IN IZVAJALCI:

Izobraževanje in usposabljanje mora biti dostopno vsem kmetom in delavcem na kmetijskih gospodarstvih, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini Domžale,  so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
Izvajalci izobraževanja in usposabljanja so lahko organizacije, ki so registrirane za izvajanje izobraževanja na področju kmetijstva.

 

3. UPRAVIČENI STROŠKI:

• Stroški organiziranja in izvedbe programov za usposabljanje s področja primarne kmetijske proizvodnje (pomoč v okviru skupinskih izjem za kmetijstvo) na tematiko ekološke pridelave kmetijskih pridelkov in (ali) ekološke reje živine, za katere izvajalec v letu 2012 ni prejel sredstev iz državnega, občinskega proračuna ali mednarodnih virov;

• stroški organiziranja in izvedbe programov za izobraževanje in usposabljanje za dejavnost predelave in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov (pomoč »de minimis«) na tematiko ekološke predelave pridelkov oziroma živil in (ali) njihovo trženje, za katere izvajalec v letu 2012 ni prejel sredstev iz državnega, občinskega proračuna ali mednarodnih virov.

Občina Domžale ne bo sofinancirala stroškov reprezentance (pogostitev ipd.) ter stroškov izletov oziroma ekskurzij.


4. BRUTO INTENZIVNOST POMOČI: 

Pomoč se lahko dodeli v obliki subvencioniranih storitev v višini do 100 % stroškov. Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva.
Skupna pomoč v okviru skupinskih izjem za kmetijstvo ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči. Sredstva pomoči se seštevajo ne glede na to,  ali  se  financirajo iz  državnih sredstev, lokalnih sredstev ali sredstev  Skupnosti.

5. VLOGA

Izvajalci izobraževanja in usposabljanja zaprosijo za sredstva na vlogi, ki jo lahko dobijo v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče občine/ Razpisi. Vlogi morajo obvezno priložiti tudi veljavno dokazilo, da so registrirani za izvajanje izobraževanja kmetov.

O dodelitvi sredstev s sklepom odloči pristojni oddelek občinske uprave Občine Domžale (v nadaljevanju: pristojni oddelek). Pri postopku dodeljevanja sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

Vlagatelji, ki  bodo oddali vloge do 25.5.2012 do 12.00 ure,  bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje do 30.6.2012, vlagatelji, ki bodo oddali vloge po tem roku, pa bodo obveščeni v roku 60 dni  od oddaje vloge. Občina bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri bo opredelila posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačila izvajalcu.

Izvajalcu se sredstva nakažejo na podlagi sklenjene pogodbe po že izvedenem izobraževanju ali usposabljanju na podlagi poročila o realizaciji ter priloženega seznama udeležencev iz katerega bodo natančno razvidni ime in priimek, naslov in KMG-MID udeleženca.

6. ROK IN NAČIN  ODDAJE VLOGE

Rok za vložitev vloge je 25.5.2012 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev, če le-ta na podlagi prispelih vlog do zgoraj navedenega roka, ne bodo razdeljena, vendar najkasneje do vključno 15.9.2012. Vloge lahko vložite osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pa pošljete priporočeno po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.


                                                                                               
OBČINA DOMŽALE
ŽUPAN 
Toni Dragar

 

 • izobrazevanje obrazec 12
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 75kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si