Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2012

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB4), Odloka o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 (Ur. vestnik Občine Domžale št. 13/11 - UPB) ter  Pravilnika o dodeljevanju dodeljevanju sredstev za  spodbujanje razvoja podjetništva  v občini Domžale  (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 3/10), v sodelovanju  s Poštno banko Slovenije d.d., objavlja


JAVNI  RAZPIS
ZA POSOJILA S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI DOMŽALE ZA LETO 2012


1.    RAZPISANA SREDSTVA  

Razpisana vsota posojil  znaša  450.000 EUR. Posojila se plasirajo preko Poštne banke Slovenija d.d. (v nadaljevanju: banka), s katero Občina Domžale sklene ustrezno pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri odobravanju dolgoročnih posojil.

2.    UPRAVIČENI STROŠKI:


Posojila  se dodeljujejo za naložbe v gospodarstvo. Posojilo se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
a) stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
b) stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
c) stroški nakupa novih  strojev in opreme,
d) stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške.

3.    UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

Za posojilo lahko zaprosijo naslednji upravičenci, ki imajo sedež dejavnosti na območju občine Domžale:
-    samostojni podjetniki,
-    mikro podjetja; to so podjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in katerih letni prihodek ne presega 2 milijonov evrov, oziroma letna vrednost aktive ne presega 2 milijonov evrov,
-    mala podjetja; to so podjetja, ki imajo manj kot 50 zaposlenih in katerih letni prihodek ne presega 10 milijonov evrov, oziroma letna vrednost aktive ne presega 10 milijonov evrov.

Pogoji:
-    lokacija naložbe mora biti na območju občine Domžale,
-    naložba mora biti realizirana v letu 2012, najkasneje do 15.12.2012,
-    naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 5 let po njenem zaključku.

Do sredstev na podlagi tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
-    so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
-    so v težavah, ki dobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
-    so že za iste upravičene stroške pridobila sredstva iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov,
-    so iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
-    delujejo v cestno-prometnem sektorju in zaprošajo za subvencioniranje stroškov nabave vozil za cestni prevoz tovora.
Dodelitev sredstev ne sme biti  neposredno povezana z izvoznimi dejavnostmi podjetja.

Subvencionirana obrestna mera (ne celotna vrednost posojila), na podlagi tega razpisa, se dodeljuje in upošteva kot državna pomoč po pravilu »de minimis« in v skladu z  Uredbo Komisije ES št. 1998/2006, z dne 15. decembra 2006, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za pomoč de minimis.

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000,00 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000,00€).  

4.    POSOJILNI POGOJI

a)    višina posojila: do 75% predračunske vrednosti investicije brez DDV; višina je odvisna tudi od števila prejetih vlog ter razpoložljivih sredstev; banka bo odločitev o možni višini posojila sprejela na podlagi posojilne sposobnosti, plana poslovanja prosilca ter ustreznega zavarovanja.

b)    odplačilna doba: do 8 let

c)    letna obrestna mera: tri mesečni EURIBOR + 0 %

d)    višina bančne provizije: 0,9% od zneska odobrenega posojila oz.  minimalno 150 EUR

e)    vračilo posojila: posojilojemalec prične vračati posojilo  v skladu s pogoji iz posojilne pogodbe, ki jo sklene z banko

f)    črpanje posojila: do 15.12.2012

g)    zavarovanje posojila:    
-    bianco menica,
-    plačilo zavarovalne premije pri Zavarovalnici,
-    zastavna pravica na nepremičnine ali premičnine,
-    morebitna druga oblika zavarovanja.

5.    POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prosilec zaprosi za pridobitev posojila na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče občine/ Razpisi. Za obravnavo vloge so poleg pravilno izpolnjenega obrazca potrebna tudi naslednja dokazila in dokumentacija:

a. Dokazila o obstoju podjetja:
-    samostojni podjetnik: izpis iz poslovnega registra Slovenije (pridobi občina iz uradnih evidenc),
-    gospodarska družba: dokazilo o vpisu družbe v sodni register (pridobi občina iz uradnih evidenc).

b. Dokazila o plačilni in posojilni sposobnosti:
-    samostojni podjetnik: podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za preteklo leto (pridobi občina iz uradnih evidenc); izpis prometa v breme in v dobro po posameznih mesecih na transakcijskem računu za zadnjih 12 mesecev (izda banka, pri kateri ima prosilec odprt račun); obrazec za odmero davka iz dohodka od dejavnosti  s strani DURS za preteklo leto (pridobi občina iz uradnih evidenc),
-    gospodarska družba: podatki iz bilance stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo leto (pridobi občina iz uradnih evidenc),
-    vsi prosilci: podatki o solventnosti (izda banka, pri kateri ima prosilec odprt račun).

c. Vsi prosilci, ne glede na status: poslovni načrt ali kratek investicijski program za investicijo.

č. Dokazilo glede na namen posojila:
-    pri nakupu, urejanju in opremljanju zemljišč  ter pridobivanju projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov: overjena kupoprodajna pogodba ali predpogodba za zemljišče in veljaven predračun stroškov urejanja, opremljanja zemljišča ali pridobivanja projektne dokumentacije; dokazilo, da je zemljišče opredeljeno za gradnjo poslovnih prostorov,
-    pri gradnji, prenovi ali adaptaciji poslovnih prostorov: izdano gradbeno dovoljenje (fotokopijo pridobi občina iz uradnih evidenc) oz. veljavna lokacijska informacija, če je to potrebno glede na vrsto investicije; veljaven predračun; zemljiškoknjižni izpisek (pridobi občina iz uradnih evidenc) oziroma izjava lastnika oz. upravljalca poslovnih prostorov, da dovoli nameravana dela in najemna pogodba, ki mora biti sklenjena najmanj za dobo vračanja posojila,
-    pri nakupu poslovnih prostorov: overjena kupoprodajna pogodba ali predpogodba,
-    pri nakupu novih strojev in opreme: veljaven predračun ali ponudba,
-    za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije: veljaven predračun ali ponudba.
V primeru nejasnosti v zvezi z investicijo, se lahko pozove vlagatelja, da predloži še ustrezen dodaten dokument.

d. Dokumentacija za zavarovanje posojila je odvisna od oblike zavarovanja za katero se prosilec dogovori z banko.

Dokazila, ki so dostopna v uradnih evidencah, lahko prosilec sam priloži vlogi in s tem skrajša dolžino postopka obravnave vloge. Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.

6.    OBRAVNAVANJE VLOG

Vloge za odobritev subvencioniranja dela obrestne mere obravnava Komisija za obrt in podjetništvo na Oddelku za finance in gospodarstvo. Sklep o odločitvi, na predlog komisije ter predhodnem mnenju banke, izda Oddelek za finance in gospodarstvo Občine Domžale najkasneje v roku 60 dni od popolne vloge.
Zoper sklep o odločitvi je v roku 15 dni od prejema možno vložiti ugovor pri županu Občine Domžale.

7.    NAČIN IN ROK ZA DOSTAVO VLOG

Rok za dostavo vloge je 19.7.2012 oziroma do porabe sredstev, če le-ta na podlagi prispelih vlog do 19.7.2012 ne bodo razdeljena, vendar najkasneje do vključno 26.10.2012. Vlagatelj lahko odda vlogo za posojilo skupaj z zahtevano dokumentacijo na vložišče Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, soba št. 4 ali pa pošlje priporočeno po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska 69, Domžale, s pripisom na kuverti: “Posojila za podjetništvo”.
Dodatne informacije lahko dobite po tel. 01 721-42-51 Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.


Občina Domžale
Ž U P A N  
                                                                                                            Toni  DRAGAR

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si