Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB ZA ZAKUP ZAPRTIH STOJNIC NA TRŽNEM PROSTORU V DOMŽALAH ZA LETO 2013

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11; v nadaljevanju: Uredba), Občina Domžale objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB ZA ZAKUP ZAPRTIH STOJNIC NA TRŽNEM PROSTORU V DOMŽALAH ZA LETO 2013

I. Predmet zakupa

Občina Domžale oddaja v zakup tri nestandardne zaprte stojnice z oznakami 13-z, 14-z in 15-z na tržnem prostoru v Domžalah, za namen prodaje suhomesnatih izdelkov in mlečnih izdelkov (siri, namazi, skuta, smetana, jogurti, kefirji, maslo) iz lastne proizvodnje.Izhodiščna cena za zakup ene nestandardne zaprte stojnice za celo leto 2013 znaša 1.390,80 € z DDV.

II. Pogoji prijave

Ponudbe za zakup lahko oddajo pravne in fizične osebe z lastno proizvodnjo suhomesnatih ali mlečnih izdelkov (siri, namazi, skuta, smetana, jogurti, kefirji, maslo), ki jih želijo prodajati na tržnem prostoru v Domžalah in imajo svoje obrate registrirane pri Veterinarski upravi RS. Drugi izdelki lastne proizvodnje, če ponudnik izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo prodajo in so dovoljeni tudi z Odlokom o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale, lahko v obsegu ponudbe (številu različnih izdelkov) predstavljajo največ 10% ponudbe.

Vsak ponudnik lahko odda ponudbo samo za zakup ene stojnice.

III. Pogoji najema

Izhodiščna cena zakupa je določena na podlagi sklepa župana št. 0112-1/2012 z dne 9.11.2012.

Zakupnina za stojnico se poravna na podlagi sklenjene pogodbe v osmih dneh po izstavitvi računa s strani Občine Domžale, na podračun Občine Domžale, odprt pri Banki Slovenije, številka 01223-0100001491. Plačilo zakupnine v določenem roku je bistvena sestavina zakupne pogodbe. Če zakupnik ne poravna najemnine v navedenem roku, se šteje pogodba za razdrto.

Zakupnik stojnice ne sme dati v podnajem.

IV. Merilo za izbor najugodnejših ponudnikov

Merilo za izbor najugodnejših ponudnikov je najvišja ponudbena cena.Zaprte stojnice z oznakami 13-z, 14-z in 15-z bodo z neposredno pogodbo oddane trem ponudnikom z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer pa bo upoštevano, da bo izbran vsaj en ponudnik za prodajo suhomesnatih izdelkov in vsaj en ponudnik mlečnih izdelkov tudi v primeru, če bodo trije najboljši ponudniki vsi ponujali prodajo mlečnih izdelkov ali pa vsi trije samo suhomesnate izdelke. V tem primeru bo izbran kot tretji zakupnik naslednji najugodnejši ponudnik za prodajo izdelkov, ki jih ne ponujajo že predhodni ugodnejši ponudniki.

V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto najvišjo ponudbeno ceno, se navedene ponudnike povabi h pogajanjem. Če bodo tudi na pogajanjih ponujene enake cene, bo o ponudniku odločil žreb občinske Komisije za oddajo stojnic v zakup.

V. Potrebna dokumentacija in navodila za pripravo ponudbe

Ponudnik odda ponudbo na obrazcu PRIJAVA, ki je sestavni del te objave in je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb, dosegljiv na spletni strani Občine Domžale, http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče / Razpisi/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo. Zainteresirani ponudniki ga lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Popolna ponudba mora vsebovati naslednje zahtevane dokumente in dokazila:
- pravilno izpolnjen obrazec PRIJAVA, z natančno navedbo ponudbe prodajanih izdelkov,
- podpisan vzorec pogodbe, ki je v prilogi obrazca PRIJAVA,
- dokazilo, da ima ponudnik veljavno dovoljenje (prijavljeno dejavnost) za proizvodnjo izdelkov, ki jih želi prodajati,
- izpisek iz evidence registriranih obratov na področju živil živalskega izvora, ki ga izda pristojni območni urad Veterinarske uprave RS.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka roka za prijavo.

VI. Odpiranje in vsebina ponudb

Prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za oddajo stojnic v zakup, imenovana s sklepom župana. Odpiranje ponudb bo izvedeno 13.12.2012 ob 12.00 uri, v konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Odpiranje ne bo javno.Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo komisija ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevana dokazila in pripravila prednostni seznam. Ponudbe z nižjo zakupnino od izhodiščne in nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane.Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja neodprte vrnjene ponudniku.

VII. Sklenitev neposredne pogodbe

Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene neposredne zakupne pogodbe najpozneje v 10 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo Občina Domžale sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

VIII. Drugi pogoji

Občina Domžale si pridržuje pravico, da ne glede na ostala določila te objave:
- kot najugodnejšega ponudnika ne izbere nobenega od ponudnikov,
- kadarkoli popravi in / ali dopolni predlog neposredne zakupne pogodbe v prilogi in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog neposredne zakupne pogodbe postane priloga, namesto prejšnjega.

Če na podlagi objavljene namere za sklenitev neposrednih pogodb za zakup zaprtih stojnic na tržnem prostoru v Domžalah za leto 2013 ni dosežena vsaj izhodiščna zakupnina, se neposredne pogodbe ne bodo sklenile.

IX. Rok in način predložitve prijav

Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 10. 12.2012 do 24. ure (datum poštnega žiga), na naslov Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ali osebno na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici, s pripisom v levem spodnjem kotu ovojnice »Objava namere za sklenitev neposredne pogodbe za zakup stojnice – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Dodatne informacije v zvezi z objavo namere za sklenitev neposredne pogodbe dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 01 721-42-51 Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.


OBČINA DOMŽALE
ŽUPAN TONI DRAGAR

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si