Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ZAKUP ZAPRTE STOJNICE NA TRŽNEM PROSTORU V DOMŽALAH ZA LETO 2013 - ZAKLJUČEN

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11; v nadaljevanju: Uredba), Občina Domžale objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ZAKUP ZAPRTE STOJNICE NA TRŽNEM PROSTORU V DOMŽALAH ZA LETO 2013

I. Predmet zakupa

Občina Domžale oddaja v zakup 1 nestandardno zaprto stojnico z oznako 13-z na  tržnem prostoru v Domžalah, za namen prodaje suhomesnatih izdelkov in/ali mlečnih izdelkov (siri, namazi, skuta, smetana, jogurti, kefirji, maslo) iz lastne proizvodnje.
Izhodiščna cena za zakup nestandardne zaprte stojnice za celo leto 2013 znaša 1.390,80 €  z DDV.

II. Pogoji prijave

Ponudbe za zakup lahko oddajo pravne in fizične osebe z lastno proizvodnjo suhomesnatih ali mlečnih izdelkov (siri, namazi, skuta, smetana, jogurti, kefirji, maslo), ki jih želijo prodajati na  tržnem prostoru v Domžalah in imajo svoje obrate registrirane pri Veterinarski upravi RS. Drugi izdelki lastne proizvodnje, če ponudnik izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo prodajo in so dovoljeni tudi z Odlokom o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale, lahko v obsegu ponudbe (številu različnih izdelkov) predstavljajo največ 10% ponudbe.

III. Pogoji najema

Izhodiščna cena zakupa je določena na podlagi sklepa župana št. 0112-1/2012 z dne 9.11.2012.

Zakupnina za stojnico se poravna na podlagi sklenjene pogodbe v osmih dneh po izstavitvi računa s strani Občine Domžale, na podračun Občine Domžale, odprt pri Banki Slovenije, številka 01223-0100001491. Plačilo zakupnine v določenem roku je bistvena sestavina zakupne pogodbe. Če zakupnik ne poravna najemnine v navedenem roku, se šteje pogodba za razdrto.

Zakupnik stojnice ne sme dati v podnajem.

IV. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena.
Zaprta stojnica z oznako 13-z bo z neposredno pogodbo oddana ponudniku z najvišjo ponudbeno ceno.
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi isto najvišjo ponudbeno ceno, se navedene ponudnike povabi h pogajanjem. Če bodo tudi na pogajanjih ponujene enake cene, bo o ponudniku odločil žreb občinske Komisije za oddajo stojnic v zakup.

V. Potrebna dokumentacija in navodila za pripravo ponudbe

Ponudnik odda ponudbo na obrazcu PRIJAVA, ki je sestavni del te objave in je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb, dosegljiv na spletni strani Občine Domžale, http://www.domzale.si/,  pod rubriko Vložišče / Razpisi/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo. Zainteresirani ponudniki ga lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Popolna ponudba mora vsebovati naslednje zahtevane dokumente in dokazila:
-    pravilno izpolnjen obrazec PRIJAVA, z natančno navedbo ponudbe prodajanih izdelkov,
-    podpisan vzorec pogodbe, ki je v prilogi obrazca PRIJAVA,
-    dokazilo, da ima ponudnik veljavno dovoljenje (prijavljeno dejavnost) za proizvodnjo izdelkov,  ki jih želi prodajati,
-    izpisek iz evidence registriranih obratov na področju živil živalskega izvora, ki ga izda pristojni območni urad Veterinarske uprave RS.

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka roka za prijavo.

VI. Odpiranje in vsebina ponudb

Prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za oddajo stojnic v zakup, imenovana s sklepom župana. Odpiranje ponudb bo izvedeno 8.1.2012 ob 12.00 uri, v konferenčni sobi Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Odpiranje ne bo javno.
Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo komisija ugotavljala njihovo popolnost glede na zahtevana dokazila. Ponudbe z nižjo zakupnino od izhodiščne in nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane.
Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja neodprte vrnjene ponudniku.

VII. Sklenitev neposredne pogodbe

Z izbranim najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena neposredna zakupna pogodba najpozneje v 10 dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo Občina Domžale sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.

VIII. Drugi pogoji

Občina Domžale si pridržuje pravico, da ne glede na ostala določila te objave:
-    kot najugodnejšega ponudnika ne izbere nobenega od ponudnikov,
-    kadarkoli popravi in / ali dopolni predlog neposredne zakupne pogodbe v prilogi in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog neposredne zakupne pogodbe postane priloga, namesto prejšnjega.

Če na podlagi objavljene namere za sklenitev neposredne pogodbe za zakup zaprte stojnice na tržnem prostoru v Domžalah za leto 2013, ni dosežena vsaj izhodiščna zakupnina, se neposredna pogodba ne bo sklenila.

IX. Rok in način predložitve prijav

Predlagatelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 4. 1.2013 do 24. ure (datum poštnega žiga), na naslov Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ali osebno na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici, s pripisom v levem spodnjem kotu ovojnice »Objava namere za sklenitev neposredne pogodbe za zakup stojnice – ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

Dodatne informacije v zvezi z objavo namere za sklenitev neposredne pogodbe dobijo zainteresirani v času uradnih ur po tel. 01 721-42-51 Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.


                                                                                                                  OBČINA DOMŽALE
                                                                                                                              ŽUPAN
                                                                                                                      TONI DRAGAR 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si