Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v občini Domžale v letu 2013 - ZAKLJUČEN


Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB4) ter  Pravilnika o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  v občini Domžale  (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/11- uradno prečiščeno besedilo), objavlja
 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v občini Domžale v letu 20131.    RAZPISANA SREDSTVA 

Občina Domžale za leto 2013 razpisuje sredstva v višini 3.000 EUR za državne pomoči v obliki sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja kmetovalcev, ki imajo sedež v občini Domžale, v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

2.    UPRAVIČENCI
Izvajalci usposabljanja in izobraževanja v okviru društvene dejavnosti so društva s področja kmetijstva in razvoja podeželja s sedežem na območju občine Domžale, kot tudi društva in organizacije, ki sicer nimajo sedeža na območju občine Domžale, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Domžale, vendar pa imajo prednost društva, ki so registrirana v občini Domžale. Pomoč mora biti dostopna vsem kmetovalcem na območju občine Domžale. Članstvo v društvih ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

3.    UPRAVIČENI STROŠKI DRUŠTEV

•    stroški organiziranja in izvedbe programa za usposabljanje (stroški predavatelja in najemnine za prostor za predavanje),
•    stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, stroški organizacije tekmovanj, razstav in sejmov (pogostitev ni upravičen strošek) ter sodelovanja na njih (strošek vstopnine),
•    stroški najemnin in opremljanja razstavnih prostorov,
•    simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
•    stroški izdajanja strokovne literature, publikacij (razen glasil društev), katalogov, spletišč, ki predstavljajo podatke o proizvajalcih za območje občine ali danega proizvoda,
•    materialni stroški poslovanja.
Občina Domžale ne bo sofinancirala stroškov reprezentance (pogostitve ipd.) ter stroškov izletov oziroma ekskurzij.

4.    BRUTO INTENZIVNOST POMOČI
Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev v višini do 100 % stroškov. Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva. Najvišji znesek dodeljene pomoči za posamezno društvo znaša do 1.700 €/ letni program. Za delovanje društva občina lahko društvu dodeli tudi dotacijo v višini do 30% materialnih stroškov poslovanja, vendar največ do 200 €/ letni program, ki pa ne prestavlja državne pomoči.
Kumulacija skupaj dodeljenih pomoči za posamezne upravičene stroške ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči. Sredstva pomoči se seštevajo ne glede na to ali  se  financirajo iz  državnih sredstev, lokalnih sredstev ali sredstev  Skupnosti.

5.    DINAMIKA SUBVENCIONIRANJA

Sredstva se društvom nakažejo v dveh enakih delih. Prvi del se nakaže po podpisu pogodbe med Občino Domžale in društvom, drugi del pa v decembru 2013 na podlagi dejanske realizacije programa in sicer na osnovi predloženega finančnega in vsebinskega poročila realizacije programa društva za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. oktobra 2013, ki ga društvo predloži najkasneje do 15. novembra 2013.

6.    VLOGA
Društvo zaprosi za sredstva z vlogo, ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče občine/ Razpisi.

O dodelitvi sredstev odloči pristojni oddelek občinske uprave Občine Domžale (v nadaljevanju: pristojni oddelek). Pri postopku dodeljevanja sredstev se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov ter določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Pristojni oddelek pred odločitvijo o posamezni vlogi, le-to lahko pošlje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje župan in ki pristojnemu oddelku poda svoje mnenje. Društvu se sredstva nakažejo na podlagi sklepa in sklenjene pogodbe, ki jo mora društvo skleniti v roku, ki ga v sklepu določi pristojni oddelek, sicer izgubi pravico do odobrenih sredstev.

7.    ROK IN NAČIN  ODDAJE VLOGE
Rok za vložitev vloge je do vključno 15. marca 2013 do 24.00 ure. Vloga se  lahko vloži osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pa pošlje kot priporočena pošiljka (datum poštnega žiga) po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-07-42 ali (01) 721-42-51, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za prijavo.


           Občina Domžale
         ŽUPAN
                                                                                                            Toni Dragar

 • vloga drutev za razpis 13
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 87kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si