Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA V OBČINI DOMŽALE ZA LETO 2013-ZAKLJUČEN

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB4) ter  Pravilnika o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  v občini Domžale  (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/11- uradno prečiščeno besedilo), objavlja


JAVNI RAZPIS
ZA SUBVENCIONIRANJE NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA  V OBČINI DOMŽALE ZA LETO 2013


1.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA  IN VIŠINA SREDSTEV 
Občina Domžale za leto 2012 razpisuje državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Domžale in sicer  za:
a.)    Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: 1.a) v višini do 10.000€; - ŠE RAZPOLOŽLJIVIH 927,54€
b.)    Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov (v nadaljevanju: 1.b) v višini do 8.000€; - ZAKLJUČEN
c.)    Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in opravljanje storitev in trženja na kmetijah (v nadaljevanju: 1.c) v višini do 5.000€. - ZAKLJUČEN

2.    UPRAVIČENCI
Pri namenih 1.a in 1.b so upravičenci mikropodjetja in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini Domžale in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
Pri namenu 1.c pa so upravičenci mikropodjetja in fizične osebe, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu ter imajo sedež in kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Domžale.

3.    SPLOŠNI POGOJI UPRAVIČENOSTI:
•    kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
•    gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
•    pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah,
•    pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže nove uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali,
•    pomoč se ne odobri za preproste naložbe za nadomestitev,
•    pomoč se ne odobri za naložbe, za katere je vlagatelj v tekočem letu prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov,
•    pomoč se ne odobri za že izvedene naložbe, razen za izdelavo projektne dokumentacije.

 »Naložba za nadomestitev« pomeni naložbo, ki preprosto nadomesti obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj 25 % ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Za nadomestitev se ne štejeta popolno rušenje najmanj 30 let starega kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popolna prenova kmetijskega poslopja. Prenova se šteje za popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50 % vrednosti nove stavbe.

4.    UPRAVIČENI STROŠKI:
Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Subvencionirajo se naslednji sklopi  naložb:

a. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo.

Upravičeni stroški:
•    stroški projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov,
•    stroški gradnje ali adaptacije hlevov in ureditve izpustov ter stroški nakupa materiala,
•    v sklopu novogradnje hleva so upravičeni stroški tudi: stroški za nakup materiala za novogradnjo gnojne jame ali gnojišča ter stroški za nakup materiala za novogradnjo ali adaptacijo senika ali silosa,
•    stroški za nakup opreme hlevov (oprema za krmljenje, molžo in izločke),
•    stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme,
•    stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
•    stroški postavitve sadnega nasada: stroški  priprave izvedbenega načrta  za zasaditev novega nasada, stroški  priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo.

b. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov
Upravičenci morajo imeti izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše oziroma izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopnih poljskih poti. Za isti pašnik, zemljišče ali dostopno poljsko pot lahko upravičenec v obdobju od leta 2007 do leta 2013 pridobi sredstva samo enkrat.

Upravičeni stroški:
•    stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke (koli, žica, izolatorji, pašni aparat),
•    stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
•    v okviru celovite ureditve zemljišča:
o    stroški izdelave načrta za ureditev zemljišča
o    stroški strojnih storitev pri odstranjevanju skal, ravnanja zemljišča, nasipanja
o    stroški materiala in strojnih storitev pri apnenju
o    stroški sejanja večletne travne ruše s travno-deteljnimi mešanicami,
•    stroški strojnih storitev pri rekonstrukciji in izgradnji dostopne poljske poti, ki po definiciji veljavnih predpisov sodi med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte.

Med upravičene stroške se ne upoštevajo stroški povezani z drenažnimi deli ali namakanjem kmetijskih zemljišč ter stroški rekonstrukcije in izgradnje gozdnih poti in gozdnih vlak.

c. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in opravljanje storitev in trženja na kmetijah
Ukrep je namenjen za naložbe, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Dejavnost mora biti prijavljena ali registrirana na kmetijskem gospodarstvu in se mora izvajati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. V primeru predelave ali neposredne prodaje ni potrebno, da ima upravičenec registrirano dopolnilno dejavnost.

Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
•    predelava kmetijskih proizvodov,
•    neposredna prodaja oz. trženje kmetijskih proizvodov kmetije,
•    turizem na kmetiji,
•    dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji.
Definicije izrazov:
•    »kmetijski proizvodi «  pomenijo  proizvode iz seznama v Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških  proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
•     »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni  vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
•    »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih.

Upravičeni stroški:
•    vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
•    nakup nove opreme,
•    promocija.

5.    BRUTO INTENZIVNOST POMOČI:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša:
 • Pri naložbah pod 1a. in 1b. - največ do 40% upravičenih stroškov razen na OMD (območja z omejenimi dejavniki in sicer so to v občini Domžale v celoti katastrske občine  Brdo, Rova ter   Trojica  in delno katastrski občini   Brezovica ter  Ihan), kjer lahko znaša največ do 50% upravičenih stroškov;  najmanjši znesek dodeljene pomoči pod točkama 1.a in 1.b je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo;
 • Pri naložbah pod 1c. - največ do 50% upravičenih stroškov, pri čemer največji znesek dodeljene pomoči lahko znaša 5000 €   na kmetijsko gospodarstvo na leto; pomoč se dodeljuje po pravilu »de minimis« in zato skupna pomoč dodeljena posameznemu kmetijskemu gospodarstvu po tem pravilu, ne  sme  presegati 200.000 € bruto v  katerem koli obdobju treh proračunskih let.

6.    POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prosilec zaprosi za pomoč:
-    za »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« na obrazcu št. 1a
-    za »Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov« na obrazcu št. 1b
-    za »Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in opravljanje storitev in trženja na kmetijah« na obrazcu št. 1c
Obrazci se dobijo v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče občine/ Razpisi. Za obravnavo vloge so poleg pravilno izpolnjenega ustreznega obrazca potrebna tudi naslednja dokazila in dokumentacija:

a.)     Za vse naložbe :
•    mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna institucija (npr. kmetijsko svetovalna služba) in ga pridobi prosilec;
•    veljavna ponudba oziroma veljaven predračun za nameravano naložbo; za projektno dokumentacijo: veljaven predračun ali veljaven račun o izdelavi; po izvedeni naložbi, vendar najkasneje do 30.11.2013, prosilec predloži tudi račun za izvedeno naložbo ter ustrezno dokazilo o plačilu računa za naložbo, pri čemer se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;
•    zemljiško knjižni izpisek (pridobi občina iz uradnih evidenc) oz. drugo veljavno dokazilo o lastništvu zemljišča na katerem se bo izvajala investicija.

b.)    Ustrezna prostorska dokumentacija (gradbeno dovoljenje – fotokopijo že izdanega GD pridobi občina iz uradnih evidenc oz. veljavna lokacijska informacija, če je to potrebno glede na vrsto investicije-pridobi občina) se zahteva za tiste naložbe, za katere je to na podlagi veljavnih predpisov potrebno.

c.) V primeru urejanja pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov dodatno še:
•    kopija katastrskega načrta (pridobi občina iz uradnih evidenc);
•    če gre za zakupljena zemljišča veljavna zakupna pogodba ter izjava lastnika zemljišča o soglašanju z naložbo;
•    krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko -pridobi ga prosilec;
•    program del, ki ga pripravi pristojna institucija (npr. kmetijsko svetovalna služba)-pridobi ga prosilec.

č.) V primeru naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti (razen v  primeru predelave ali neposredne prodaje) dodatno še:
•    dokazilo, da je dejavnost prijavljena ali registrirana na kmetijskem gospodarstvu. 

Dokazila, ki so dostopna v uradnih evidencah, lahko prosilec sam priloži vlogi in s tem skrajša dolžino postopka obravnave vloge. Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.

7.    OBRAVNAVA VLOG

Prispele vloge bo obravnaval Oddelek za finance in gospodarstvo Občine Domžale, ki bo s sklepom odločil o posamezni vlogi, pred odločitvijo pa bo lahko posamezno vlogo poslal v pregled  Komisiji za kmetijstvo, ki bo podala svoje mnenje. Pri postopku dodeljevanja sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno pozvan na dopolnitev vloge. Vlagatelji, ki  bodo oddali vloge do 15. marca 2013 do 24.00 ure, bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do 15.5.2013, vlagatelji, ki bodo oddali vloge po tem roku, pa bodo obveščeni v roku 60 dni  od oddaje popolne vloge.

Pravnomočen sklep o odobrenih sredstvih bo podlaga za sklenitev pogodbe o subvencioniranju. V pogodbi se bodo podrobneje uredili način in pogoji koriščenja odobrenih sredstev. Subvencija bo izplačana po že izvedeni naložbi. Podlaga za izplačilo subvencije bodo poleg sklenjene pogodbe tudi predložen račun za izvedeno naložbo,  ustrezno dokazilo o plačilu računa za naložbo, ki jih bo upravičenec predložil po končani naložbi ter zapisnik Komisije za kmetijstvo o opravljenem ogledu realizirane naložbe.

8.    ROK IN NAČIN DOSTAVE VLOG
Rok za vložitev vloge je do vključno 27. marca 2013 do 24.00 ure oziroma do porabe sredstev, če le-ta na podlagi prispelih vlog do predhodno navedenega roka, ne bodo razdeljena, vendar najkasneje do vključno 15.9.2013 do 24.00 ure.  Vloga se  lahko vloži osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pa pošlje kot priporočena pošiljka (datum poštnega žiga) po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-07-42 ali (01) 721-42-51, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.                                   Občina Domžale
                                  Ž U P A N 
                                                                                                                         Toni  DRAGAR

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si