Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2013

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB4) ter Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s  pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale št.03/04), objavlja


JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s  pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2013


1. Predmet razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2013. 

2. Upravičenci


Pravico do sofinanciranja imajo nosilci in izvajalci turistične dejavnosti, ki imajo sedež na območju občine Domžale in so registrirani najmanj eno leto ter  imajo urejeno evidenco o članstvu in predložijo finančni in vsebinski program za leto 2013.

Pri postopku dodeljevanja sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

3. Višina sredstev


Višina razpoložljivih sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja turističnih društev je 12.000 EUR na proračunski postavki 143201 - Turistična društva. Sredstva se bodo dodelila v obliki dveh dotacij in sicer  prva po podpisu pogodbe, druga pa najkasneje v decembru 2013 po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva za obdobje od 1.1.2013 do 31.10.2013, ki ga morajo društva predložiti do 15.11.2013.

4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov društev

Programi prosilcev se točkujejo. Za posamezne vrste aktivnosti lahko dosežejo naslednje najvišje možno število točk:
a.) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine                                                              do 20 točk
b.) Animiranje krajanov in mladine za delo na področju turizma                               do 15 točk
c.) Organizacija in usklajevanje aktivnosti                                                                  do 20 točk
č.) Promocija kraja                                                                                                       do 15 točk
d.) Urejanje turistične infrastrukture                                                                           do 20 točk
e.) Širitev članstva                                                                                                       do 10 točk

Posamezno društvo lahko doseže skupaj maksimalno 100 točk. Seštevek točk vseh društev daje vsoto točk, s katero se delijo razpoložljiva letna sredstva predvidena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev. Tako dobljena vrednost ene točke se pomnoži s številom točk posameznega društva in zmnožek predstavlja višino dotacije, ki pripada posameznemu društvu.

5. Vloga

Društvo zaprosi za sredstva z vlogo, ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Vložišče občine/ Razpisi.

O dodeljevanju sredstev odloča občinska uprava. Občinska uprava pred odločitvijo o dodelitvi sredstev posamezne vloge pošlje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje župan in ki pristojnemu oddelku poda svoje mnenje. Pri postopku dodeljevanja sredstev se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.


6. Rok in način  oddaje vloge

Rok za vložitev vloge je do vključno 15. marca 2013 do 24.00 ure. Vloga se  lahko vloži osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pa pošlje kot priporočena pošiljka (datum poštnega žiga) po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-07-42 ali (01) 721-42-51, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za prijavo.


Občina Domžale
Ž U P A N 
                                                                                                     Toni DRAGAR
 • vloga sofinanciranje turistinih drutev
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 260kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si