Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


PLINIFIKACIJA OSNOVNE ŠOLE PRESERJE PRI RADOMLJAH Z REKONSTRUKCIJO KOTLOVNICE

RAZPISNA DOKUMENTACIJA


1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik, OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, oddaja javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju  (Uradni list RS št. 128/06,16/08,19/10,18/11, 90/12) in vabi ponudnike k oddaji ponudbe.

Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila: PLINIFIKACIJA OSNOVNE ŠOLE PRESERJE PRI RADOMLJAH Z REKONSTRUKCIJO KOTLOVNICE
Oznaka naročila: Gradnja
Vrsta postopka: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi
Kratek opis naročila: Predmet nameravanega posega zamenjava strojne opreme, menjava energenta in gradbena osvežitev obstoječe kotlovnice v osnovni šoli v Preserju. Prostor kotlovnice obsega cca 63m2, je razčlenjenega tlorisa in v dveh višinah. V obstoječi kotlovnici se nahaja starejša strojna oprema, ki se v celoti zamenja. Odstranijo se celoten obstoječ podest in vrata (3 kosi). Izdela se nov, manjši jeklen podest, ki omogoča dostop iz zgornjega v spodnji nivo. Vrata iz stopnišča v kotlovnico se zamenjajo za požarna. Vrata v sosednje stanovanje in vrata v prostor za cisterno pa se zazidata. V kotlovnici se poruši del poda, ki je dvignjen za 5 cm, da dobimo ravna tla. Prostora se slikopleskarsko obdelata.
Rok za izvedbo naročila: 31.08.2013

Predmet javnega naročila
(opis javnega naročila - tehnično poročilo v prilogi je sestavni del razpisne dokumentacije)

Predložitev ponudbe
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov Občina Domžale, Oddelek za investicije, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. Na kuverti mora biti vidna oznaka:

“NE ODPIRAJ – PONUDBA -  PLINIFIKACIJA OSNOVNE ŠOLE PRESERJE PRI RADOMLJAH Z REKONSTRUKCIJO KOTLOVNICE“

Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (v nadaljevanju: ponudnik) lahko ponudbo dostavi osebno na vložišče Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale (soba št. 4), do zahtevanega datuma in ure. Vsaka ponudba, ki jo prejme naročnik po navedenem roku za predložitev ponudb, se zaprta vrne ponudniku.

Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije
Gospodarski subjekt lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in sicer tako, da pošlje zahtevo za dodatno pojasnilo na portal javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si, najpozneje do 5 dni pred rokom za oddajo ponudb. Na zahteve za dodatno pojasnilo, ki bodo prispele po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik bo v najkrajšem času objavil odgovore na portalu javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si.

Odgovori bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike.

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe ali dopolnitve bo naročnik objavil na portalu javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si.

Vse spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoči za vse ponudnike.

Če bo prišlo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo naročnik v skladu s potrebnim časom za pripravo ponudb na podlagi upoštevanja sprememb, ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Pogajanja

Naročnik bo skladno s 2. odstavkom 30. členom ZJN-2 izvedel en krog pogajanj, ki se bodo izvedla v pisni obliki po odpiranju ponudb. Ponudniki bodo pozvani k predložitvi ponudb v fazi pogajanj ter obveščeni o terminu odpiranj ponudb prispelih v fazi pogajanj.  V kolikor ponudnik v fazi pogajanj ne bo predložil nove ponudbe se bo za veljavno štela ponudba oddana v fazi zbiranja ponudb.

Pogoji za priznanje sposobnosti
Vsak ponudnik mora za prevzeti posel predložiti dokazilo o izpolnjevanju osnovnih, ekonomsko-finančnih, kadrovskih in tehničnih pogojev. V nasprotnem primeru bo njegova ponudba označena za nepopolno in izločene iz nadaljnjega postopka.

Podizvajalci morajo izkazati osnovno sposobnost pod točko e..

Osnovna sposobnost:
a. Ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance.
b. Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
c. Ponudnik ali njegov zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj naštetih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2,
d. Ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni poravnavi ter ni bil podan predlog za začetek katerega od omenjenih postopkov.
e. Ponudnik v skladu s predpisi države,  kjer ima sedež ali določbami države naročnika, na dan oddaje ponudbe nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več.
f. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
g. Ponudniku naročnik na upravičeni podlagi ne more dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.
h. Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.  

Opomba: Točke e veljajo tudi za vse sodelujoče podizvajalce.

Ekonomsko-finančna sposobnost
Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih     postopkih javnega naročanja.

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
•    da v zadnjih šestih mesecih nima dospelih neporavnanih obveznosti (blokad) in
•    da ima čiste prihodke od prodaje v zadnjih dveh letih, za posamezno leto najmanj 300.000,00 €.
    Kot dokazilo mora ponudnik predložiti AJPES S.BON - 1/P, oziroma samostojni podjetnik BON -1/SP, ki je lahko star največ 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

Tehnične in kadrovske sposobnosti
Ponudnik mora dokazati, da je v obdobju zadnjih 5 let kvalitetno in strokovno izvedel  tri enakovrstne posle, vsakega v vrednosti najmanj 70 % kot znaša ponudba za to javno naročilo.

Ponudnik mora navesti odgovornega vodjo del oz. vodjo posameznih del, ki izpolnjuje pogoje iz 77. člena ZGO-1.

Dodatne gradnje ali storitve
Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za morebitne dodatne gradnje ali storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih gradenj ali storitev kot so zajete v predmetnem naročilu, odda izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem sklene aneks k osnovni pogodbi.

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja cena.

Več informacij o RAZPISNI DOKUMENTACIJI je v spodaj priloženih dokumentih.

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si