Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Vizija in vrednote
VIZIJA


  Ugledno in uspešno gospodarsko, športno in kulturno središče. Mesto priložnosti. Prostor zadovoljnih ljudi.


Ugledno in uspešno gospodarsko središče
Občina Domžale bo podpirala nove razvojne možnosti, podjetniško razmišljanje, javno-zasebno partnerstvo ter oblikovanje visokotehnoloških in okolju prijaznih proizvodnih, obrtnih in storitvenih dejavnosti z ukrepi za nastajanje kreativnega okolja, temelječega na bogatem znanju, tradiciji obrti in mojstrstva, učinkovitem pretoku informacij in inovativnosti. Kakovostna šolska mreža s pestro ponudbo izobraževalnih vsebin bo prerasla v center interakcij in učenja za vse generacije.

Maloštevilne kmetije se bodo usmerjale v sonaravno kmetovanje, ki vključuje varovanje in vzdrževanje kulturne in naravne podobe podeželja ter z dopolnilnimi dejavnostmi omogoča razvoj turizma.

Vrhunsko športno in kulturno stičišče
Po številčnosti kulturnih in športnih društev ter njihovih dosežkih bo občina Domžale predstavljala vrh ustvarjalnosti na nivoju države. S povečanjem prostorskih zmogljivosti kulturnega doma, nove športne površine in skupno informacijsko platformo bo prispevala h kakovostnejši ponudbi in boljši povezavi vseh deležnikov na polju športa in kulture.

Prostor zadovoljnih ljudi
Občina Domžale bo ostala privlačen prostor v središču Slovenije, ki bo omogočal prijetno bivanje. Kakovost vsakdanjega življenja bo zagotavljala bližina oskrbnih dejavnosti in delovnih mest.

Mestno središče bo urejeno v varno in prijazno shajališče in stičišče občanov. Mirujoči promet se bo umikal v podzemne garaže, zelena območja in mestni parki bodo oblikovani po sodobnih načelih krajinskega oblikovanja z namenom ustvarjanja prijetnejših poslovnih in bivalnih ambientov.

Občina bo ustvarila pogoje, da se nobena od družbenih skupin ne bo čutila kakorkoli zapostavljene. Za vse pomembnejše odločitve bo občina pridobila mnenje občanov ter še posebej pazila na vključenost in mnenje najšibkejših družbenih skupin.

Urbano v sožitju z naravo
Občina bo težila k postopnem preoblikovanju mesta Domžale in okoliških naselij z vzpostavitvijo prepoznavnega centra mesta z osrednjim trgom ter vzpostavitvijo in preoblikovanjem manjših lokalnih središč na območju raztegnjene urbane aglomeracije, ki se razteza vzdolž Kamniške Bistrice in železnice od Štude do Homca. Ob osrednjem mestnem naselju naj bi se postopoma vzpostavila prepoznavna središča tudi v naseljih Dob, Krtina, Rova, Ihan, Dragomelj, Radomlje in Homec.

Vodonosna območja bomo varovali in zagotavljali zadostno zalogo čiste podtalnice. V posodobljeni centralni in malih čistilnih napravah bomo obdelali večino odpadnih komunalnih vod. Energetsko učinkovita gradnja bo zmanjševala škodljive emisije.

Prepoznavno zeleno os ob Kamniški Bistrici bomo dopolnili z mrežo poti in kolesarskih stez skozi zelene oaze ob rekah in varovanih naravnih območjih. Posebno pozornost bomo namenjali ohranjanju vrednot prostora, ohranjanju biološke raznovrstnosti, pa tudi vzorca poselitve, ki zagotavlja trajnostni razvoj in ohranjanje kulturne krajine.

VREDNOTEznanje, inovativnost, ustvarjalnost,

podjetništvo,

povezovanje in sodelovanje,

zdravje in socialna varnost,

kakovost bivanja,

trajnostni razvoj.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si