Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Javni razpis za izbor izvajalca za upravljanje z objekti za oglaševanje in obveščanje – čezcestni transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalca za upravljanje z objekti za oglaševanje in obveščanje (čez cestni transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave) na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale.

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, objavlja na podlagi 6. člena Odloka o oglaševanju in obveščanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale (9/2003)

JAVNI RAZPIS
za izbor izvajalca za upravljanje z objekti za oglaševanje in obveščanje – čezcestni transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave

1.    Predmet javnega razpisa je izbor izvajalca za upravljanje z objekti za oglaševanje in obveščanje (čez cestni transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave) na javnih površinah in površinah v lasti Občine Domžale. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Domžale: http://www.domzale.si od 17. 01. 2014 do 03. 02. 2014.

2.    Pogoji za udeležbo:

Vsak ponudnik mora predložiti dokazilo o izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev. V nasprotnem primeru bo njegova ponudba označena za nepopolno in izločene iz nadaljnjega postopka.

Osnovna sposobnost:
a.    Ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance.
b.    Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
c.    Ponudnik ali njegov zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj naštetih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2 – ponudnik predloži izjavo.
d.    Ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni poravnavi ter ni bil podan predlog za začetek katerega od omenjenih postopkov.
e.    Ponudnik v skladu s predpisi države,  kjer ima sedež ali določbami države naročnika, na dan oddaje ponudbe nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več.
f.    Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.

Ekonomsko-finančna sposobnost

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
•    da v zadnjih šestih mesecih nima dospelih neporavnanih obveznosti (blokad).

Kot dokazilo mora ponudnik predložiti AJPES S.BON - 1/P, oziroma samostojni  podjetnik BON -1/SP, ki je lahko star največ 30 dni od roka za oddajo ponudbe.

•    da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Domžale (kot dokazilo velja samo potrdilo Občine Domžale);


3.    Ponudba mora vsebovati:
-    izpolnjen obrazec ponudbe,
-    podatke o ponudniku,
-    izjavo in dokazilo, je usposobljen za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi in da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
-    izjavo in potrdilo Občine Domžale, da nima neporavnanih zapadlih obveznosti do Občine Domžale,
-    bančno garancijo za resnost ponudbe;
-    izjavo banke, bo v primeru, da bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
-    izjavo, da sprejema vse pogoje javnega razpisa,
-    izjavo o resničnosti podatkov,
-    parafiran osnutek pogodbe,
-    izjavo o izpolnjevanju osnovnih sposobnosti.

4.    Izbrani izvajalec bo s sklenitvijo pogodbe pridobil izključno pravico za postavitev, trženje in vzdrževanje objektov za oglaševanje in obveščanje - čezcestni transparenti in plakatniki na drogovih javne razsvetljave. Pogodba se bo sklenila za določen čas 5 let.

5.    Edino merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena vrednost skupnega mesečnega nadomestila brez DDV, ne glede na število veljavnih ponudb

6.    Rok in način predložitve ponudb: upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo do 03. 02. 2014 do 12:00 ure prispele na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Ponudba mora biti vidno označena z besedilom: »NE ODPIRAJ – ponudba – javni razpis – oglaševanje«. Nepopolnih ponudb in ponudb prispelih po razpisnem roku komisija ne bo obravnavala.

7.    Javno odpiranje ponudb bo 05. 02. 2014 ob 14. uri v prostorih Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale (konferenčna soba).

8.    Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na elektronskih naslovih, navedenih v razpisni dokumentaciji. Upoštevana bodo le pisna vprašanja, ki bodo prispela najpozneje do 29. 01. 2014. Pisni odgovori bodo objavljeni na spletni strani Občine Domžale.

9.    Občina Domžale bo najugodnejšega ponudnika izbrala predvidoma v roku 30 dni od odpiranja ponudb, ne glede na število ponudb, ki bodo prispele na naslov naročnika.

10.    Občina Domžale lahko ustavi postopek javnega razpisa kadarkoli do sklenitve pogodbe.

11.    Rok veljavnosti ponudbe: rok vezanosti na dano ponudbo je do dne 01. 06. 2014.
                           
Številka: 4300-1/2014-3                                                                                                                Občina Domžale
                                               Župan   
                                         Toni DRAGAR

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si