Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Razpis za direktorja (m/ž) Kulturnega doma Franca Bernika Domžale - ZAKLJUČEN

Občina Domžale na podlagi 15. člena Odloka o Kulturnem domu Franca Bernika Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/03, 1/04-popr. in 6/12), razpisuje prosto delovno mesto direktora (M/Ž) Kulturnega doma Franca Bernika Domžale

Kandidat, ki se bo prijavil na razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje:
-    ima končano 6. raven izobrazbe in najmanj deset let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih na  področju kulture ali ima končano 7. raven izobrazbe in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih na področju kulture,
-    ima organizacijske sposobnosti,
-    pozna dejavnosti s področja dela Kulturnega doma Franca Bernika Domžale,
-    je državljan Republike Slovenije.

Mandat direktorja traja 5 let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

Prijava kandidata mora vsebovati:
1.    življenjepis,
2.    izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
3.    referenčna potrdila glede izkazanih organizacijskih in vodstvenih sposobnosti,
4.    vizijo razvoja in delovanja Kulturnega doma Franca Bernika Domžale za mandatno obdobje,
5.    izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
6.    izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Občini Domžale pridobitev podatkov iz uradnih evidenc drugih organov glede zahtevane izobrazbe in glede državljanstva za potrebe tega postopka. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila (kopija diplome, potrdilo o državljanstvu).

Prijave pošljite v 8 dneh od objave na naslov: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, z oznako: »Prijava na razpis za direktorja - Kulturni dom Franca Bernika Domžale – Ne odpiraj!«

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po opravljenem izboru.

Vse dodatne informacije dobite na tel: 72 14 561 pri ga. Marjani Guna.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.                                                                                                  OBČINA DOMŽALE

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si