Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2014

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2014.

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB 4 in 14/13 ZJF – UPB 4p) ter Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s  pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale št.03/04), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s  pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2014

 
1. Predmet razpisa 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale v letu 2014. 

2. Upravičenci
Pravico do sofinanciranja imajo nosilci in izvajalci turistične dejavnosti, ki imajo sedež na območju občine Domžale in so registrirani najmanj eno leto ter  imajo urejeno evidenco o članstvu in predložijo finančni in vsebinski program za leto 2014.

Pri postopku dodeljevanja sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.

3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev namenjenih za sofinanciranje delovanja turističnih društev je 12.000 EUR na proračunski postavki 143201 - Turistična društva. Sredstva se bodo dodelila v obliki dveh dotacij in sicer  prva po podpisu pogodbe, druga pa najkasneje v decembru 2014, po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva za obdobje od 1.1.2014 do 31.10.2014, ki ga morajo društva predložiti do 15.11.2014.

4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov društev

Programi prosilcev se točkujejo. Za posamezne vrste aktivnosti lahko dosežejo naslednje najvišje možno število točk:
a.) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine                                                               do 20 točk
b.) Animiranje krajanov in mladine za delo na področju turizma                                do 15 točk
c.) Organizacija in usklajevanje aktivnosti                                                                  do 20 točk
č.) Promocija kraja                                                                                                       do 15 točk
d.) Urejanje turistične infrastrukture                                                                           do 20 točk
e.) Širitev članstva                                                                                                       do 10 točk

Posamezno društvo lahko doseže skupaj maksimalno 100 točk. Seštevek točk vseh društev daje vsoto točk, s katero se delijo razpoložljiva letna sredstva predvidena v proračunu za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev. Tako dobljena vrednost ene točke se pomnoži s številom točk posameznega društva in zmnožek predstavlja višino dotacije, ki pripada posameznemu društvu.

5. Način  oddaje in obravnave vloge
 Društvo zaprosi za sredstva z vlogo, ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale: http://www.domzale.si/, pod rubriko: Za občane in občanke/ Razpisi, povabila in javna naročila/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo.

Prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če bo vloga nepopolna ali nerazumljiva, bo vlagatelj pisno pozvan, da v roku 15 dni odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni. Šteje se, da je vloga pravočasno dopolnjena, če je dopolnjena vloga oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka za dopolnitev ali če je v času uradnih ur, najkasneje zadnji dan roka za dopolnitev, osebno oddana v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale.

O dodeljevanju sredstev odloča občinska uprava. Občinska uprava pred odločitvijo o dodelitvi sredstev, posamezne vloge pošlje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje župan in ki pristojnemu oddelku poda svoje mnenje.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za prijavo.

Društvu se sredstva nakažejo na podlagi sklepa in sklenjene pogodbe, ki jo mora društvo skleniti v roku, ki ga v sklepu določi pristojni oddelek, sicer izgubi pravico do odobrenih sredstev.

6. Rok za vložitev vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno 18. marca 2014. Vloga se  lahko vloži osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pa pošlje kot priporočena pošiljka (pomemben je datum poštnega žiga) po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti do vključno 18.3.2014 ali najkasneje dne 18.3.2014 do 14.00 ure osebno oddana v  vložišče Občine Domžale.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-07-42 ali (01) 721-42-51, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.
 
Občina Domžale
Ž U P A N 
Toni DRAGAR

 

 • Vloga_TD_za_razpis_14
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 275.5kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si