Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v občini Domžale v letu 2014

Občina Domžale za leto 2014 razpisuje sredstva v višini 3.000 EUR za državne pomoči v obliki sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja kmetovalcev, ki imajo sedež v občini Domžale, v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB 4 in 14/13 ZJF – UPB 4p) ter  Pravilnika o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  v občini Domžale  (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/11- uradno prečiščeno besedilo), objavlja
 
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja v občini Domžale v letu 2014


1.    RAZPISANA SREDSTVA 
Občina Domžale za leto 2014 razpisuje sredstva v višini 3.000 EUR za državne pomoči v obliki sofinanciranja usposabljanja in izobraževanja kmetovalcev, ki imajo sedež v občini Domžale, v okviru društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

2.    UPRAVIČENCI
Izvajalci usposabljanja in izobraževanja v okviru društvene dejavnosti so društva s področja kmetijstva in razvoja podeželja s sedežem na območju občine Domžale, kot tudi društva in organizacije, ki sicer nimajo sedeža na območju občine Domžale, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Domžale, vendar pa imajo prednost društva, ki so registrirana v občini Domžale. Pomoč mora biti dostopna vsem kmetovalcem na območju občine Domžale. Članstvo v društvih ne sme biti pogoj za dostop do storitev.

3.    UPRAVIČENI STROŠKI DRUŠTEV
•    stroški organiziranja in izvedbe programa za usposabljanje (stroški predavatelja in najemnine za prostor za predavanje),
•    stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, stroški organizacije tekmovanj, razstav in sejmov (pogostitev ni upravičen strošek) ter sodelovanja na njih (strošek vstopnine),
•    stroški najemnin in opremljanja razstavnih prostorov,
•    simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca,
•    stroški izdajanja strokovne literature, publikacij (razen glasil društev), katalogov, spletišč, ki predstavljajo podatke o proizvajalcih za območje občine ali danega proizvoda.

Občina Domžale ne bo sofinancirala materialnih stroškov poslovanja, stroškov reprezentance (pogostitve ipd.) ter stroškov izletov oziroma ekskurzij.

4.    BRUTO INTENZIVNOST POMOČI

Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev v višini do 100 % stroškov. Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva. Najvišji znesek dodeljene pomoči za posamezno društvo lahko znaša do 1.700 €/ letni program.

Kumulacija skupaj dodeljenih pomoči za posamezne upravičene stroške ne sme preseči najvišje dovoljene pomoči. Sredstva pomoči se seštevajo ne glede na to ali  se  financirajo iz  državnih sredstev, lokalnih sredstev ali sredstev  Skupnosti.

5.    DINAMIKA SUBVENCIONIRANJA

Sredstva se društvom nakažejo v dveh enakih delih. Prvi del se nakaže po podpisu pogodbe med Občino Domžale in društvom, drugi del pa najkasneja v decembru 2014 na podlagi dejanske realizacije programa in sicer na osnovi predloženega finančnega in vsebinskega poročila realizacije programa društva za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. oktobra 2014, ki ga društvo predloži najkasneje do 15. novembra 2014.

6.    VLOGA
Društvo zaprosi za sredstva z vlogo, ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko: Za občane in občanke/ Razpisi, povabila in javna naročila/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo.

O dodelitvi sredstev odloči pristojni oddelek občinske uprave Občine Domžale (v nadaljevanju: pristojni oddelek). Pri postopku dodeljevanja sredstev se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov ter določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Pristojni oddelek pred odločitvijo o posamezni vlogi, le-to lahko pošlje v pregled strokovni komisiji, ki jo imenuje župan in ki pristojnemu oddelku poda svoje mnenje. Društvu se sredstva nakažejo na podlagi sklepa in sklenjene pogodbe, ki jo mora društvo skleniti v roku, ki ga v sklepu določi pristojni oddelek, sicer izgubi pravico do odobrenih sredstev.

7.    ROK IN NAČIN  ODDAJE VLOGE
Rok za vložitev vloge je do vključno 18. marca 2014 do 24.00 ure. Vloga se  lahko v času uradnih ur vloži osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pa pošlje kot priporočena pošiljka (pomemben je datum poštnega žiga) po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-07-42 ali (01) 721-42-51, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za prijavo.

Občina Domžale
Ž U P A N
Toni Dragar

 • Vloga_društev_za_razpis_14
  vrsta datoteke: .doc, velikost datoteke: 103kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si