Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Javni razpis za subvencioniranje naložb v kmetijska gospodarstva v občini Domžale za leto 2014

Občina Domžale za leto 2014 razpisuje državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Domžale

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 11/11 – UPB 4 in 14/13 ZJF – UPB 4p) ter  Pravilnika o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  v občini Domžale  (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/11- uradno prečiščeno besedilo), objavlja


JAVNI RAZPIS
ZA SUBVENCIONIRANJE NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA  V OBČINI DOMŽALE ZA LETO 2014


1.    PREDMET JAVNEGA RAZPISA  IN VIŠINA SREDSTEV
 
Občina Domžale za leto 2014 razpisuje državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Domžale in sicer  za:
a.)    Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: 1.a) v višini do 10.000€;
b.)    Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov (v nadaljevanju: 1.b) v višini do 8.000€;
c.)    Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in opravljanje storitev in trženja na kmetijah – ukrep se izvaja po shemi »de minimis" (v nadaljevanju: 1.c) v višini do 5.000€.

2.    UPRAVIČENCI
Pri namenih 1.a in 1.b so upravičenci mikropodjetja in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini Domžale in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
Pri namenu 1.c pa so upravičenci mikropodjetja in fizične osebe, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu ter imajo sedež in kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Domžale.

3.    SPLOŠNI POGOJI UPRAVIČENOSTI:

•    kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev,
•    gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
•    pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah,
•    pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže nove uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali,
•    pomoč se ne odobri za preproste naložbe za nadomestitev,
•    pomoč se ne odobri za naložbe, za katere je vlagatelj v tekočem letu prejel sredstva iz državnih ali mednarodnih virov,
•    pomoč se ne odobri za že izvedene naložbe, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
•    naložba mora biti zaključena pred 30.11.2014.

»Naložba za nadomestitev« pomeni naložbo, ki preprosto nadomesti obstoječo zgradbo ali stroj ali njune dele z novo, posodobljeno zgradbo ali strojem, brez povečanja proizvodne zmogljivosti za najmanj 25 % ali brez temeljnega spreminjanja vključene narave proizvodnje ali tehnologije. Za nadomestitev se ne štejeta popolno rušenje najmanj 30 let starega kmetijskega poslopja in nadomestitev s posodobljenim poslopjem ali popolna prenova kmetijskega poslopja. Prenova se šteje za popolno, kadar stroški zanjo dosežejo najmanj 50 % vrednosti nove stavbe.

4.    UPRAVIČENI STROŠKI:


Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Subvencionirajo se naslednji sklopi  naložb:

a. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo.

Upravičeni stroški:
•    stroški projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov,
•    stroški gradnje ali adaptacije hlevov in ureditve izpustov ter stroški nakupa materiala,
•    v sklopu novogradnje hleva so upravičeni stroški tudi: stroški za nakup materiala za novogradnjo gnojne jame ali gnojišča ter stroški za nakup materiala za novogradnjo ali adaptacijo senika ali silosa,
•    stroški za nakup nove opreme hlevov (oprema za krmljenje, molžo in izločke),
•    stroški nakupa novega rastlinjaka in montaže ter opreme,
•    stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
•    stroški postavitve sadnega nasada: stroški  priprave izvedbenega načrta  za zasaditev novega nasada, stroški  priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo.

b. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov
Upravičenci morajo imeti izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše oziroma izdelan načrt ureditve zemljišča ali dostopnih poljskih poti. Za isti pašnik, zemljišče ali dostopno poljsko pot lahko upravičenec v obdobju od leta 2007 do leta 2014 pridobi sredstva samo enkrat.

Upravičeni stroški:
•    stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke (koli, žica, izolatorji, pašni aparat),
•    stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
•    v okviru celovite ureditve zemljišča:
o    stroški izdelave načrta za ureditev zemljišča
o    stroški strojnih storitev pri odstranjevanju skal, ravnanja zemljišča, nasipanja
o    stroški materiala in strojnih storitev pri apnenju
o    stroški sejanja večletne travne ruše s travno-deteljnimi mešanicami,
•    stroški strojnih storitev pri rekonstrukciji in izgradnji dostopne poljske poti, ki po definiciji veljavnih predpisov sodi med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte.

Med upravičene stroške se ne upoštevajo stroški povezani z drenažnimi deli ali namakanjem kmetijskih zemljišč ter stroški rekonstrukcije in izgradnje gozdnih poti in gozdnih vlak.

c. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in opravljanje storitev in trženja na kmetijah
Ukrep je namenjen za naložbe, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti. Dejavnost mora biti prijavljena ali registrirana na kmetijskem gospodarstvu in se mora izvajati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.

Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
•    predelava kmetijskih proizvodov,
•    neposredna prodaja oz. trženje kmetijskih proizvodov kmetije,
•    turizem na kmetiji,
•    dejavnost (storitve in izdelki) povezana s tradicionalnimi znanji na kmetiji.

Definicije izrazov:
•    »kmetijski proizvodi«  pomenijo  proizvode iz seznama v Prilogi I pogodbe ES, razen ribiških  proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
•     »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni  vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
•    »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih.

Upravičeni stroški:
•    vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
•    nakup nove opreme,
•    promocija.

5.    BRUTO INTENZIVNOST POMOČI:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša:
 •  Pri naložbah pod 1a. in 1b. - največ do 40% upravičenih stroškov razen na OMD (območja z omejenimi dejavniki in sicer so to v občini Domžale v celoti katastrske občine  Brdo, Rova ter   Trojica  in delno katastrski občini   Brezovica ter  Ihan), kjer lahko znaša največ do 50% upravičenih stroškov;  najmanjši znesek dodeljene pomoči pod točkama 1.a in 1.b je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo;
 • Pri naložbah pod 1c. - največ do 50% upravičenih stroškov, pri čemer največji znesek dodeljene pomoči lahko znaša 5000 €   na kmetijsko gospodarstvo na leto; pomoč se dodeljuje po pravilu »de minimis« in zato skupna pomoč dodeljena posameznemu kmetijskemu gospodarstvu po tem pravilu, ne  sme  presegati 200.000 € bruto v  katerem koli obdobju treh proračunskih let.

6.    POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prosilec zaprosi za pomoč:
-    za »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« na obrazcu št. 1a
-    za »Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov« na obrazcu št. 1b
-    za »Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in opravljanje storitev in trženja na kmetijah« na obrazcu št. 1c

Obrazci se dobijo v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale,  soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko: Za občane in občanke/ Razpisi, povabila in javna naročila/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo.

Za obravnavo vloge so poleg pravilno izpolnjenega ustreznega obrazca potrebna tudi naslednja dokazila in dokumentacija:
a.)    Za vse naložbe:
•    mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti naložbe, ki ga pripravi pristojna institucija (npr. kmetijsko svetovalna služba) in ga pridobi prosilec;
•    veljavna ponudba oziroma veljaven predračun za nameravano naložbo; za projektno dokumentacijo: veljaven predračun ali veljaven račun o izdelavi; po izvedeni naložbi, vendar najkasneje do 30.11.2014, prosilec predloži tudi račun za izvedeno naložbo ter ustrezno dokazilo o plačilu računa za naložbo, pri čemer se morajo vsi računi in dokazila o plačilih glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva;
•    zemljiško knjižni izpisek (pridobi občina iz uradnih evidenc) oz. drugo veljavno dokazilo o lastništvu zemljišča na katerem se bo izvajala investicija.

b.)     Ustrezna prostorska dokumentacija:
•     gradbeno dovoljenje oz. veljavna lokacijska informacija za tiste naložbe, za katere je to na podlagi veljavnih predpisov potrebno (fotokopijo že izdanega dokumenta lahko pridobi občina iz uradnih evidenc – na podlagi številke tega dokumenta navedene v vlogi).

c.) V primeru posodabljanja kmetijskih gospodarstev (razen če gre za nakup opreme za
      krmljenje, molžo in izločke):
•    mapna kopija zemljiške parcele z vrisano lokacijo naložbe.

č.) V primeru urejanja pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov dodatno še:
•    mapna kopija zemljiške parcele z vrisano lokacijo naložbe;
•    če gre za zakupljena zemljišča veljavna zakupna pogodba ter izjava lastnika zemljišča o soglašanju z naložbo;
•    krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko -pridobi ga prosilec;
•    program del, ki ga pripravi pristojna institucija (npr. kmetijsko svetovalna služba)-pridobi ga prosilec.

d.) V primeru naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti dodatno še:
•    dokazilo, da je dopolnilna dejavnost prijavljena ali registrirana na kmetijskem gospodarstvu. 

Dokazila, ki so dostopna v uradnih evidencah, lahko prosilec sam priloži vlogi in s tem skrajša dolžino postopka obravnave vloge. Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.

7.    OBRAVNAVA VLOG
Prispele vloge bo obravnaval Oddelek za finance in gospodarstvo Občine Domžale, ki bo s sklepom odločil o posamezni vlogi, pred odločitvijo pa bo lahko posamezno vlogo poslal v pregled  Komisiji za kmetijstvo, ki bo podala svoje mnenje. Pri postopku dodeljevanja sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov ter določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.

Prepozno prispele vloge bodo s sklepom zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Če bo vloga nepopolna ali nerazumljiva, bo vlagatelj pisno pozvan, da v roku 15 dni odpravi pomanjkljivosti oziroma, da vlogo ustrezno dopolni. Šteje se, da je vloga pravočasno dopolnjena, če je dopolnjena vloga najkasneje zadnji dan roka za dopolnitev oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali najkasneje zadnji dan roka za dopolnitev osebno oddana v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale.

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom do 2.6.2014.
Pravnomočen sklep o odobrenih sredstvih bo podlaga za sklenitev pogodbe o subvencioniranju. V pogodbi se bodo podrobneje določeni način in pogoji koriščenja odobrenih sredstev. Subvencija bo izplačana po že izvedeni naložbi. Podlaga za izplačilo subvencije bodo poleg sklenjene pogodbe tudi predložen račun za izvedeno naložbo ter  ustrezno dokazilo o plačilu računa za naložbo, ki jih bo upravičenec predložil po končani naložbi, vendar najkasneje do 30.11.2014 ter zapisnik Komisije za kmetijstvo o opravljenem ogledu realizirane naložbe.

8.    ROK IN NAČIN PRIJAVE
Rok za vložitev vloge je do vključno 1.4.2014. Vloga se  lahko vloži osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pa pošlje kot priporočena pošiljka (pomemben je datum poštnega žiga) po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti do vključno 1.4.2014 ali do 14.00 ure tega dne oddana v  vložišče Občine Domžale.

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-07-42 ali (01) 721-42-51, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.

Občina Domžale
Ž U P A N 
Toni  DRAGAR

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si