Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNEGA PROSTORA IN STOJNIC V OBČINI DOMŽALE ZA LETO 2015

Predmet javnega razpisa je oddaja tržnega prostora v zakup, odprtih in standardnih zaprtih stojnic

V skladu s 6. in 7. členom Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/09), Občina Domžale objavlja


 J A V N I     R A Z P I S
ZA ODDAJO TRŽNEGA PROSTORA IN STOJNIC V OBČINI DOMŽALE
ZA LETO 2015

I.

Predmet javnega razpisa je oddaja tržnega prostora v zakup, odprtih in standardnih zaprtih stojnic z oznakami od 1-z do 12-z ter 16-z in 17-z, ki so v lasti Občine Domžale na tržnem prostoru v Domžalah, za obdobje januar - december 2015.

Tržni prostor in stojnice se dajejo v zakup za prodajo:
a) vseh vrst kmetijskih pridelkov in sadja,
b) živil in pijač, za katere so izpolnjeni zdravstveno tehnični in higienski pogoji za prodajo zunaj prodajaln,
c) suhe robe,
d) izdelkov domače in umetne obrti,
e) cvetja, gozdnih sadežev,
f) raznih sadik,
g) izdelkov, ki so namenjeni promociji Občine Domžale,
h) sveč,
i) galanterije,
j) drugih izdelkov kulturnega, vzgojnega, etnološkega ali estetskega pomena, če zakupna mesta niso zasedena za prodajo izdelkov od alineje a) do alineje i).

II.

Zakupniki so lahko trgovci za izdelke iz lastne proizvodnje, razen v primeru, če gre za prodajo izdelkov navedenih pod alinejo j). iz I. točke tega javnega razpisa, ko ni potrebno, da ima trgovec lastno proizvodnjo.
Zakupniki so lahko tudi kmetovalci ali drugi posamezniki, če izpolnjujejo pogoje za prodajo na premičnih stojnicah v skladu z veljavnimi predpisi.
Zakupniki ne morejo biti prosilci, ki jim je bila v preteklih dveh letih odpovedana zakupna pogodba zaradi kršitev določil zakupne pogodbe.

Na tržnem prostoru je preprodaja prepovedana.

    III.


Zakupnina za prodajni prostor za odprto stojnico znaša 5,70 € na dan ter 107,90€ na mesec za prodajni prostor za standardno zaprto stojnico. Za zaprte stojnice je možen samo mesečni najem. Zakupniki zaprtih stojnic morajo izvajati prodajo svojih izdelkov minimalno 3 dneve tedensko.

Prosilec mora poravnati zakupnino pred začetkom prodaje na tržnem prostoru za celotno obdobje, za katero se sklepa zakupna pogodba.

IV.

Uporaba stojnic in tržnega prostora je praviloma možna:
a.) od torka do sobote od 8.00 ure do 17.00 ure.
V času predprazničnih nakupov, v mesecu decembru, lahko prodajalec podaljša čas prodaje do 20.00 ure oziroma ga uskladi z odpiralnim časom ostalih prodajaln v mestu Domžale.

b.) na določene dneve pred prazniki tudi ob nedeljah in ponedeljkih in sicer:
- 8. marec (prodaja cvetja) - teden dni pred praznikom,
- 25. marec (prodaja cvetja) - teden dni pred praznikom,
- cvetna nedelja (prodaja oljčnih vejic, butaric) - teden dni pred praznikom,
- 1. november (prodaja cvetja in sveč) - teden dni pred praznikom,
- božič, novo leto (prodaja novoletnih okraskov, smrečic) - od 5. do 31. decembra.

V.

Prosilec odda vlogo na obrazcu, ki ga lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko Za občane in občanke/ Razpisi, povabila in javna naročila/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo. Javni razpis je odprt do zasedbe oz. zakupa vseh stojnic.

Obrazcu morajo prosilci priložiti naslednja dokazila:
- kmetovalci: izpis iz registra  kmetijskih gospodarstev za KMG-MID;
- če gre za proizvode na podlagi dopolnilne dejavnosti na kmetiji, je potrebno predložiti: dovoljenje pristojne upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
- trgovci, ki prodajajo izdelke iz lastne proizvodnje kot tudi ostali trgovci: uradno veljavno dokazilo o proizvajalcu artiklov, ki jih želijo prodajati (npr. priglasitveni list oz. dokazilo o vpisu dejavnosti v sodni register),
- drugi posamezniki: uradno veljavno dokazilo, da sami izdelujejo proizvode, ki jih želijo prodajati (npr. potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo skladno z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno),
- vsi prosilci, ki želijo prodajati živila živalskega izvora (mleko, mlečni izdelki, jajca, čebelji pridelki in izdelki iz medu, mesni izdelki) morajo predložiti tudi izpis iz evidence registriranih obratov, ki ga izda pristojni območni urad Veterinarske uprave RS. 

VI.

Občinska uprava bo izmed prispelih ponudb izbrala najprimernejše ponudnike. Pri izboru bo upoštevana pestrost ponudbe. V primeru, da bo prijavljenih več interesentov kot je zakupnih mest, bodo imeli prednost ponudniki kmetijskih pridelkov lastne proizvodnje.

Ponudniki bodo pisno obveščeni o izboru. Z izbranimi ponudniki bodo za obdobje najdlje do 31.12.2015, sklenjene zakupne pogodbe, katerih sestavni del so tudi splošni pogoji za prodajo na stojnicah številka: 0072-23/2012, z dne 9.11.2012.

VII.

Prosilci oddajo vloge z dokazili na vložišče Občine Domžale, Ljubljanska 69, Domžale, soba št. 4 ali pa pošljejo po pošti, na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. Dodatne informacije lahko dobite v času uradnih ur na tel. 01 721-42-51.


                                                                                                     OBČINA DOMŽALE
                                                                                                                 ŽUPAN
                                                                                                          TONI DRAGAR

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si