Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Urad Župana

Toni Dragar, župan
mag. Renata Kosec, podžupanja
Edvard Ješelnik, direktor Občinske uprave

Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale
Telefon: 01 / 722 01 00, 01 / 724 13 21
Faks: 01 / 721 42 31
E-pošta: urad.zupana@domzale.si

Uradne ure:

 • ponedeljek, torek in petek od 8 do 12
 • sreda od 8 do 12 in 13 do 18

Urad župana vodi neposredno direktor občinske uprave. Oddelek vodi vodja oddelka, službe pa vodja službe.

Urad župana opravlja naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave in občinskega sveta, zlasti na naslednjih področjih:
 • usklajevanje in koordiniranje dela občinskega sveta in občinske uprave,
 • organiziranje dela za župana in podžupane,
 • nadzor nad poslovanjem javnih podjetij,
 • organiziranje finančnega in poslovnega kontroliranja in revidiranja,
 • strokovna in administrativna pomoč Nadzornemu odboru,
 • organizacijske zadeve,
 • usklajevanje dela s krajevnimi skupnostmi,
 • organiziranje volilnih opravil in referendumov,
 • odnosi z javnostmi glede dela občine,
 • spremljanje poslovanja javnega glasila
 • opravljanje strokovnih, organizacijsko-tehničnih in administrativnih zadev za občinski svet in njegova delovna telesa,
 • vodenje uradnega vestnika,
 • spremljanje porabe proračuna in priprava predlogov proračuna,
 • pripravljanje gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja,
 • vodenje upravnega postopka s področja upravnih zadev ter zadev, ki ne spadajo v delovno področje drugih občinskih upravnih organov,
 • vodenje postopkov za pridobivanje sredstev iz evropskih skladov,
 • svetovanje županu s področja posegov v prostor.
   
PRAVNA IN KADROVSKA SLUŽBA opravlja naloge na naslednjih področjih:
 • organiziranje in spremljanje postopkov javnih naročil,
 • preverjanje in pripravljanje pogodb in splošnih aktov za občinsko upravo in občinski svet,
 • spremljanje sprejemanja zakonov in drugih aktov, ki vplivajo na delovanje občine,
 • vodenje in odločanje v zahtevnejših upravnih postopkih,
 • izdelava pravnih ocen posameznih dejanj organov občine,
 • skrb za kadrovske zadeve in izobraževanje,
 • varnost pri delu,
 • pripravljanje dokumentacije za reševanje sporov na sodiščih in izvensodna poravnava sporov,
 • vodenje postopka na drugi stopnji za župana,
 • pripravljanje gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja,
 • vodenje postopkov v zvezi z javno zasebnim partnerstvom.

INŠPEKTORAT opravlja naloge na naslednjih področjih:
 • organiziranje in izvajanje komunalno redarske službe in inšpekcijskih opravil, kot to določajo veljavni predpisi,
 • skrb za javni red in mir, ki ga je dolžna organizirati občina,
 • skrb za varnost, preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
 • vodenje upravnih postopkov,
 • pripravljanje gradiv za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 18.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si