Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Javni razpis za posojila s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale za leto 2016

Občina Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11–UPB4, 14/13 UPB4p, 101/13, 55/15 – ZfisP), Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2016 (Ur. vestnik Občine Domžale št. 4/15 in 11/15) ter Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v občini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 3/15), v sodelovanju z Novo KBM d. d., objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA POSOJILA S SUBVENCIONIRANO OBRESTNO MERO ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA V OBČINI DOMŽALE ZA LETO 2016
 
 
1. RAZPISANA SREDSTVA  
Razpisana vsota posojil znaša 405.449,00 EUR. Posojila se plasirajo preko Nove KBM d. d. (v nadaljevanju: banka), s katero Občina Domžale sklene ustrezno pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri odobravanju dolgoročnih posojil.
 
2. UPRAVIČENI STROŠKI:
Posojila se dodeljujejo za naložbe v gospodarstvo. Posojilo se lahko dodeli za naslednje upravičene stroške:
a)stroški nakupa, opremljanja in urejanja zemljišč ter pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
b)stroški prenove, gradnje ali nakupa poslovnih prostorov,
c)stroški nakupa novih  strojev in opreme,
d)stroški izdelave projektne in investicijske dokumentacije.
Davek na dodano vrednost se ne šteje med upravičene stroške. 
 
3. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV 
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji upravičenci oziroma podjetja, ki imajo najmanj eno zaposleno osebo in sedež dejavnosti na območju občine Domžale:
-samostojni podjetniki, 
-mikro podjetje; je podjetje, ki izpolnjuje dve od treh meril in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 10, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2.000.000 EUR in vrednost aktive ne presega 2.000.000 EUR,
-malo podjetje; je podjetje, ki ni mikro podjetje in izpolnjuje dve od treh meril in sicer: povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.000.000 EUR in vrednost aktive ne presega 4.400.000 EUR, 
-ki imajo v celoti izpolnjene vse zapadle obveznosti do Občine Domžale in
-poravnane vse davke in prispevke.
Pogoji:
-lokacija naložbe mora biti na območju občine Domžale,
-naložba se mora ohraniti na območju občine vsaj 5 let po njenem zaključku,
-rok vračila posojila do 8 let,
-naložba mora biti realizirana v letu 2016, vendar pred 15. 12. 2016, ko je rok za črpanje posojila.
 
Do sredstev na podlagi tega razpisa niso upravičena podjetja, ki:
-so v insolvenčnem postopku ali izpolnjujejo v nacionalnem pravu določene pogoje za uvedbo insolvenčnega postopka na predlog njegovih upnikov,
-so v težavah in dobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
-so iz sektorja ribištva in akvakulture,
-delujejo v sektorju primarne proizvodnje ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi 1 k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
-delujejo v cestno-prometnem sektorju in zaprošajo za subvencioniranje stroškov nabave vozil za cestni prevoz tovora (podjetja, ki opravljajo komercialni cestni prevoz),
-bodo uporabila pomoč v smislu dajanja prednosti domačim proizvodom pred uvoženimi,
-so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
 
Dodelitev sredstev ne sme biti neposredno povezana z izvoznimi dejavnostmi podjetja v drugih državah (vzpostavitev in delovanje distribucijske mreže).
 
Subvencionirana obrestna mera (ne celotna vrednost posojila), na podlagi tega razpisa, se dodeljuje in upošteva kot državna pomoč po pravilu »de minimis« in v skladu z Uredbo Komisije ES št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013, o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352/1, z dne 24. 12. 2013).
 
Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja meja pomoči 100.000 EUR).  
 
4.POSOJILNI POGOJI
a)višina posojila:do 75% predračunske vrednosti investicije brez DDV; višina je odvisna tudi od števila prejetih vlog ter razpoložljivih sredstev; banka bo odločitev o možni višini posojila sprejela na podlagi posojilne sposobnosti, plana poslovanja prosilca ter ustreznega zavarovanja;
b)odplačilna doba:do 8 let;
c)letna obrestna mera:tri mesečni EURIBOR + 0 %;
č)   višina bančne provizije:0,5% od zneska odobrenega posojila oz. najmanj 200,00 EUR ter nadomestilo za vodenje kredita, in sicer 0,1% od stanja kredita, najmanj v višini 55,00 EUR, enkrat letno;
d)vračilo posojila:  posojilojemalec prične vračati posojilo  v skladu s pogoji iz posojilne pogodbe, ki jo sklene z banko;
e)črpanje posojila:rok za črpanje je do 15. 12. 2016; posojilo se praviloma nakaže dobavitelju oziroma izvajalcu investicije.
f)zavarovanje posojila:-bianco menica,
-plačilo zavarovalne premije pri zavarovalnici,
-zastavna pravica na nepremičnine ali premičnine,
-morebitna druga oblika zavarovanja. 
 
5.POTREBNA DOKUMENTACIJA 
Prosilec zaprosi za pridobitev posojila na vlogi (obrazcu), ki jo lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ter na spletni strani Občine Domžale http://www.domzale.si/, pod rubriko: Za občane in občanke/ Razpisi, povabila in javna naročila/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo. Za obravnavo vloge so poleg pravilno izpolnjenega obrazca potrebna tudi naslednja dokazila in dokumentacija:
a. Dokazila o obstoju podjetja:
-samostojni podjetnik: izpis iz poslovnega registra Slovenije (pridobi občina iz uradnih evidenc),
-gospodarska družba: dokazilo o vpisu družbe v sodni register (pridobi občina iz uradnih evidenc).
b. Dokazila o plačilni in posojilni sposobnosti:
-samostojni podjetnik: podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za preteklo leto (pridobi občina iz uradnih evidenc); izpis prometa v breme in v dobro po posameznih mesecih na transakcijskem računu za zadnjih 12 mesecev (izda banka, pri kateri ima prosilec odprt račun); obrazec za odmero davka iz dohodka od dejavnosti  s strani DURS za preteklo leto (pridobi občina iz uradnih evidenc),
-gospodarska družba: podatki iz bilance stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo leto (pridobi občina iz uradnih evidenc),
-vsi prosilci: podatki o solventnosti (izda banka, pri kateri ima prosilec odprt račun).
c. Vsi prosilci, ne glede na status: poslovni načrt ali kratek investicijski program za investicijo.
č. Dokazila glede na namen posojila:
-pri nakupu, urejanju in opremljanju zemljišč ter pridobivanju projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov: overjena kupoprodajna pogodba ali podpisana predpogodba za zemljišče in veljaven predračun stroškov urejanja, opremljanja zemljišča ali pridobivanja projektne dokumentacije; dokazilo, da je zemljišče opredeljeno za gradnjo poslovnih prostorov,
-pri gradnji, prenovi ali adaptaciji poslovnih prostorov: izdano gradbeno dovoljenje (fotokopijo pridobi občina iz uradnih evidenc) oz. veljavna lokacijska informacija, če je to potrebno glede na vrsto investicije; veljaven predračun; zemljiškoknjižni izpisek (pridobi občina iz uradnih evidenc) oziroma izjava lastnika oz. upravljalca poslovnih prostorov, da dovoli nameravana dela in najemna pogodba, ki mora biti sklenjena najmanj za dobo vračanja posojila,
-pri nakupu poslovnih prostorov: overjena kupoprodajna pogodba ali podpisana predpogodba,
-pri nakupu novih strojev in opreme: veljaven predračun ali ponudba, 
-za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije: veljaven predračun ali ponudba.
V primeru nejasnosti v zvezi z investicijo, se lahko pozove vlagatelja, da predloži še ustrezen dodaten dokument.
d. Dokumentacija za zavarovanje posojila je odvisna od oblike zavarovanja za katero se prosilec dogovori z banko.
 
Dokazila, ki so dostopna v uradnih evidencah, lahko prosilec sam priloži vlogi in s tem skrajša dolžino postopka obravnave vloge. Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača. 
 
6.OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge za odobritev subvencioniranja dela obrestne mere se obravnavajo na Oddelku za finance in gospodarstvo. Sklep o odločitvi izda Oddelek za finance in gospodarstvo Občine Domžale najkasneje v roku 60 dni od popolne vloge. Zoper sklep o odločitvi je v roku 15 dni od prejema možno vložiti pritožbo pri županu Občine Domžale.
 
7.NAČIN IN ROK ZA DOSTAVO VLOG
Rok za vložitev vloge je do vključno petka, 29. 4. 2016 do 24. ure. Vlagatelj lahko vloži vlogo za posojilo, skupaj z zahtevano dokumentacijo, v času uradnih ur osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska 69, Domžale ali pa jo pošlje kot priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga) po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. 
 
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki (01) 721-42-51 ali (01) 722-0100, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.
 
 
OBČINA DOMŽALE
    Ž U P A N
Toni  DRAGAR
 

 • vloga za sp 2016
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 59.89kb
 • vloga za gd 2016
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 62.11kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si