Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Javni razpis za zakup tržnega prostora in prodajo na tržnem prostoru

Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo (v nadaljevanju: pristojni oddelek občinske uprave) v skladu s 6. in 7. členom Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/09), objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA ZAKUP TRŽNEGA PROSTORA IN PRODAJO NA TRŽNEM PROSTORU
ZA LETO 2017
 
I.Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa za zakup tržnega prostora in prodajo na tržnem prostoru za leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je zakup stojnic na tržnem prostoru v Domžalah za leto 2017.
Stojnice na tržnem prostoru, ki so predmet tega javnega razpisa, so odprte stojnice, označene z oznako od 1-o do 23-o in standardne zaprte stojnice, označene z oznako od 1-z do 12-z ter 16-z in 17-z.
Stojnice iz prejšnjega odstavka oddaja v zakup pristojni organ občinske uprave.
 
II.Pogoji prijave
Pristojni oddelek občinske uprave sklene z vlagateljem, izbranim na podlagi postopka iz VI. točke tega javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: zakupnik), zakupno pogodbo. Predmet zakupne pogodbe je prodaja naslednjih vrst blaga:
a.vseh vrst kmetijskih pridelkov in sadja,
b.živil in pijač, za katere so izpolnjeni zdravstveno tehnični in higienski pogoji za prodajo zunaj prodajaln,
c.suhe robe,
d.izdelkov domače in umetnostne obrti,
e.cvetja, gozdnih sadežev,
f.raznih sadik,
g.izdelkov, ki so namenjeni promociji Občine Domžale,
h.sveč,
i.galanterije in pletenine lastne proizvodnje,
j.drugih izdelkov kulturnega, vzgojnega, etnološkega ali estetskega pomena, če zakupna mesta niso zasedena za prodajo blaga od točke a. do točke i.
Zakupniki so lahko trgovci, ki imajo lastno proizvodnjo, razen v primeru, da gre za prodajo ekoloških živil ali prodajo izdelkov navedenih pod točko j., ko ni potrebno, da ima trgovec lastno proizvodnjo.
Zakupniki so lahko tudi kmetovalci ali drugi posamezniki, če izpolnjujejo pogoje za prodajo na premičnih stojnicah v skladu z veljavnimi predpisi.
Na tržnem prostoru je preprodaja prepovedana.
Pristojni oddelek občinske uprave ne sklene zakupne pogodbe z vlagateljem, ki mu je bila v preteklih dveh letih odpovedana zakupna pogodba zaradi kršitve določil zakupne pogodbe ali Splošnih pogojev za prodajo na stojnicah v Domžalah.
 
III.Zakupna cena in uporaba stojnic
Zakupna cena za eno (1) odprto stojnico na tržnem prostoru znaša 6,00 evrov na dan.
Zakupna cena za eno (1) standardno zaprto stojnico na tržnem prostoru znaša 114,00 evrov na mesec. Za standardno zaprto stojnico na tržnem prostoru je možen samo mesečni zakup, zakupnik pa mora izvajati prodajo vsaj tri (3) na teden.
Zakupnik mora pred nastopom prodaje na tržnem prostoru poravnati celotno zakupnino.
Vlagatelj lahko z vlogo zaprosi za zakup največ dveh (2) stojnic na tržnem prostoru. Kadar pristojni oddelek občinske uprave odobri uporabo stojnic na tržnem prostoru skladno s pogoji, določenimi s točko b. naslednjega odstavka (izredna prodaja), lahko vlagatelj izjemoma zaprosi za zakup treh (3) ali več stojnic na tržnem prostoru, ob pogoju, da le-te niso že oddane v zakup.
Stojnice so v uporabi:
a.od torka do sobote med 8.00 in 17.00 uro.
V času predprazničnih nakupov, v mesecu decembru, lahko zakupnik podaljša čas prodaje do 20.00 ure oziroma ga uskladi z odpiralnim časom ostalih prodajaln v mestu Domžale.
b.ob odobritvi pristojnega oddelka občinske uprave tudi pred določenimi prazniki ob nedeljah in ponedeljkih, in sicer:
-8. marec (prodaja cvetja) – teden dni pred praznikom,
-25. marec (prodaja cvetja) – teden dni pred praznikom,
-cvetna nedelja (prodaja oljčnih vejic, butaric) – teden dni pred praznikom,
-1. november (prodaja cvetja in sveč) – teden dni pred praznikom,
-božič, novo leto (prodaja novoletnih okraskov, smrečic) – od 5. do 31. decembra.
 
IV.Način prijave in potrebna dokazila
Vlagatelj odda vlogo na obrazcu, ki je priloga k besedilu tega javnega razpisa. Obrazec lahko dobi v času uradnih ur na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska cesta 69, Domžale, ter na spletni strani Občine Domžale (www.domzale.si), pod rubriko /Za občane in občanke/Razpisi, povabila in javna naročila/Podjetništvo, turizem in kmetijstvo.
Javni razpis je odprt do zasedbe oz. zakupa vseh stojnic na tržnem prostoru.
Vlagatelj mora k svoji vlogi priložiti naslednje priloge:
a.kmetovalec mora predložiti izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za KMG-MID,
b.če gre za proizvode na podlagi dopolnilne dejavnosti na kmetiji, je potrebno predložiti dovoljenje pristojne upravne enote za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
c.trgovec, ki ima lastno proizvodnjo in trgovec, ki prodaja ekološka živila ali izdelke kulturnega, vzgojnega, etnološkega ali estetskega pomena, mora predložiti uradno veljavno dokazilo o proizvajalcu izdelkov, ki jih želi prodajati (npr. dokazilo o vpisu dejavnosti v poslovni register),
d.izdelovalec izdelkov domače in umetnostne obrti mora predložiti Certifikat Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, s katerim potrdi, da je določen izdelek mogoče šteti in poimenovati kot predmet domače in umetnostne obrti,
e.drug posameznik mora predložiti uradno veljavno dokazilo, da sam izdeluje izdelke, ki jih želi prodajati (potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo skladno z Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno),
f.vlagatelj, ki želi prodajati živila živalskega izvora (mleko, mlečni izdelki, jajca, čebelji pridelki in izdelki iz medu, mesni izdelki) mora predložiti tudi izpis iz registra živilskih obratov, ki ga izda pristojni območni urad Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
 
V.Postopek izbire
Pristojni oddelek občinske uprave pred obravnavo vsake prejete vloge preveri, ali je vsebinsko in postopkovno v skladu z določili tega javnega razpisa in Odloka o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Domžale. Pri obravnavi vlog in izbiri zakupnikov upošteva predvsem pestrost ponudbe.
V primeru, da pristojni oddelek občinske uprave prejme več vlog, kot pa je na voljo stojnic na tržnem prostoru, imajo prednost pri izboru tisti vlagatelji, ki ponujajo kmetijske pridelke lastne proizvodnje.
Z izbranimi zakupniki bodo sklenjene zakupne pogodbe za obdobje najdlje do 31. 12. 2017. Sestavni del zakupne pogodbe so tudi Splošni pogoji za prodajo na stojnicah v Domžalah, št.: 0072-23/2012 z dne 9. 11. 2012.
 
VI.Oddaja vloge
Vlagatelji oddajo svoje vloge, skupaj s potrebnimi dokazili, osebno na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, ali pošljejo po elektronski pošti na elektronski naslov: vlozisce@domzale.si. 
Za dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko pokličete na telefonsko številko: (0)1/ 72 14 251, oziroma se v času uradnih ur osebno oglasite v prostorih Občine Domžale, na Oddelku za finance in gospodarstvo, soba številka 73.
                       
                                                                                             OBČINA DOMŽALE
                                                                                             Župan
                                                                                        Toni DRAGAR
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si