Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za zakup nestandardnih zaprtih stojnic na tržnem prostoru v Domžalah za leto 2017

Na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; v nadaljevanju: Uredba), Občina Domžale objavlja

NAMERO
O SKLENITVI NEPOSREDNIH POGODB ZA ZAKUP NESTANDARDNIH ZAPRTIH STOJNIC NA TRŽNEM PROSTORU V DOMŽALAH ZA LETO 2017
 
I.Predmet zakupa
 
Občina Domžale oddaja v zakup tri (3) nestandardne zaprte stojnice z oznakami 13-z, 14-z in 15-z na tržnem prostoru v Domžalah (v nadaljevanju: nestandardne zaprte stojnice).
 
Nestandardne zaprte stojnice je mogoče vzeti v zakup za namen prodaje suhomesnatih izdelkov ali mlečnih izdelkov (jogurti, kefirji, maslo, namazi, skuta, smetana, siri) iz lastne proizvodnje.
 
Izhodiščna cena za zakup ene (1) nestandardne zaprte stojnice za celo leto 2017 je določena s sklepom župana in znaša 1.690,00 evrov z DDV.

II.Pogoji prijave
 
Ponudbo za zakup nestandardne zaprte stojnice (v nadaljevanju: ponudba) lahko oddajo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo suhomesnatih ali mlečnih izdelkov (jogurti, kefirji, maslo, namazi, skuta, smetana, siri) in imajo svoje živilske obrate registrirane pri pristojnem območnem uradu Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
Ponudnik lahko v svojo ponudbo vključi tudi druge izdelke iz lastne proizvodnje, pod pogojem, da je prodaja teh izdelkov v skladu z Odlokom o določitvi pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 11/2009). Ponudba drugih izdelkov lastne proizvodnje sme obsegati največ eno desetino (1/10) celotne ponudbe.
 
Vsak ponudnik lahko odda ponudbo samo za zakup ene (1) nestandardne zaprte stojnice.
 
III.Pogoji zakupa
 
Izhodiščna cena za zakup ene (1) nestandardne zaprte stojnice je določena s sklepom župana in znaša 1.690,00 evrov z DDV.
 
Zakupnina za nestandardno zaprto stojnico se poravna na podlagi sklenjene neposredne pogodbe za zakup nestandardne stojnice na tržnem prostoru (v nadaljevanju: neposredna pogodba) v osmih (8) dneh po izstavitvi računa s strani Občine Domžale, na podračun Občine Domžale, odprt pri Banki Slovenije, številka 0122 3010 0001 491.
 
Plačilo zakupnine v določenem roku je bistvena sestavina neposredne pogodbe. Če zakupnik ne poravna zakupnine v navedenem roku, se šteje, da je neposredna pogodba razdrta s prvim dnem zamude.
 
Zakupnik zakupljene nestandardne zaprte stojnice ne sme dati v podzakup.

IV.Merilo za izbor najugodnejših ponudnikov
 
Merilo za izbor najugodnejših ponudnikov je višina ponudbene cene za zakup nestandardne zaprte stojnice.
 
Nestandardne zaprte stojnice bodo z neposredno pogodbo oddane v zakup trem (3) najugodnejšim ponudnikom pri čemer se bo upoštevalo, da bo izbran vsaj en (1) ponudnik za prodajo suhomesnatih izdelkov in vsaj en (1) ponudnik mlečnih izdelkov.
 
V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo isto višino ponudbene cene, se bo z njimi izvedel postopek s pogajanji. V primeru, da bo tudi po izvedenem postopku s pogajanji več ponudnikov ponujalo isto višino ponudbene cene, bo o izboru najugodnejših ponudnikov odločil žreb Komisije za oddajo stojnic v zakup.

V.Potrebna dokumentacija in navodila za pripravo ponudbe
 
Ponudnik odda svojo zavezujočo ponudbo tako, da izpolni obrazec PRIJAVA, ki je sestavni del te namere in podpiše vzorec zakupne pogodbe, ter ju, v roku in na način iz zadnjega (IX.) člena te namere predloži Občini Domžale.
 
Ponudnik mora v obrazcu PRIJAVA obvezno navesti ponudbeno ceno za zakup nestandardne zaprte stojnice na tržnem prostoru. Vzorec zakupne pogodbe mora biti podpisan s strani odgovorne osebe ponudnika.
 
Ponudnik mora k ponudbi, izpolnjeni na način iz prejšnjega odstavka, priložiti izpis iz registra živilskih obratov, ki ga izda pristojni območni urad Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter priložiti potrdilo o vpisu dejavnosti v poslovni register.
 
Ponudba mora biti veljavna do vključno 23. 12. 2016.
 
Obrazec PRIJAVA in vzorec zakupne pogodbe sta dostopna na spletni strani Občine Domžale (www.domzale.si), pod rubriko Za občane in občanke/ Razpisi, povabila in javna naročila/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo. Zainteresirani ponudniki lahko omenjeno dokumentacijo prevzamejo tudi na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.
VI.Odpiranje in vsebina ponudb
 
Prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za oddajo stojnic v zakup, imenovana s sklepom župana.
 
Odpiranje ponudb bo Komisija za oddajo stojnic v zakup izvedla v ponedeljek, 28. 11. 2016. Odpiranje ponudb ne bo javno.
 
Ponudbe se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu, v katerem bodo predložene. Pri odpiranju ponudb bo komisija za oddajo stojnic v zakup najprej ugotavljala, ali so slednje izpolnjene na način iz petega (V.) člena te namere. Na podlagi tako ugotovljenih popolnih ponudb bo sestavila prednostni seznam v skladu z merilom iz četrtega (IV.) člena te namere. 
 
Nepopolne ponudbe in ponudbe, v katerih je ponudbena cena za zakup nestandardne stojnice nižja od izhodiščne cene, komisija za oddajo stojnic v zakup ne bo upoštevala.

VII.Sklenitev zakupne pogodbe
 
Z izbranimi ponudniki bodo sklenjene zakupne pogodbe najpozneje v desetih (10) dneh po opravljeni izbiri. Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne bo sklenil zakupne pogodbe, bo Občina Domžale sklenila zakupno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom s prednostnega seznama.
 
VIII.Drugi pogoji
 
Občina Domžale si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila te namere, kot najugodnejšega ponudnika ne izbere nobenega od ponudnikov, ki so oddali svoje zavezujoče ponudbe.

IX.Rok in način predložitve ponudb
 
Ponudbo pošljite po pošti na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ali oddajte osebno v vložišču Občine Domžale, soba št. 4. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno, če jo Občina Domžale prejme (po pošti ali osebno v vložišču) do vključno petka, 25. 11. 2016. Ponudbe, prispele po tem roku, bo Občina Domžale štela za prepozne in jih bo neodprte vrnila pošiljatelju.
 
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »PONUDBA – NE ODPIRAJ!« z navedbo: »Namera o sklenitvi neposrednih pogodb za zakup nestandardnih zaprtih stojnic na tržnem prostoru v Domžalah za leto 2017«. Na hrbtni strani kuverte oziroma ovitka mora biti naslov pošiljatelja.
 
Za dodatne informacije v zvezi Namero za sklenitev neposrednih pogodb za zakup nestandardnih zaprtih stojnic na tržnem prostoru v Domžalah za leto 2017 lahko pokličete na telefonsko številko: (0)1/ 72 14 251, oziroma se v času uradnih ur osebno oglasite v prostorih Občine Domžale, na Oddelku za finance in gospodarstvo, soba številka 73.
                                                                                        OBČINA DOMŽALE
                                                                                               Župan
                                                                                           Toni DRAGAR
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si