Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Protipoplavni ukrepi Občine Domžale

Močne padavine, ki so zajele Slovenijo pretekli vikend in med tednom, so po mnogih občinah v Sloveniji povzročile velike težave. Poplave so zajele tako cestišča in avtomobile na njih kot tudi posamezne objekte, domove ljudi in poslovne objekte, ter tako ogrozile gospodarstvo naše države in bile tudi velika grožnja življenju posameznika. V dnevih kot smo jih preživeli v tem tednu, lahko le spremljamo dogajanje in se odzovemo nanj. Pri poplavah je tako kot pri drugih naravnih nesrečah – za čim manjše posledice je potrebna preventiva. V nadaljevanju je opisano, kaj smo na področju protipoplavnih ukrepov uredili v zadnjih letih. Veseli in ponosni smo namreč, da je obilno deževje zadnjega tedna v praksi pokazalo, da smo izbrali prave ukrepe in zavarovali našo občino in naše občane. Vendar pa je narava lahko nepredvidljiva in deževje še bolj obilno, zatorej pripravljamo nadaljnje ukrepe v naslednjih letih in ves čas tudi krepimo ekipo, ki mora posredovati v primeru intervencij.

 

Od leta 2015 se naša Občina Domžale aktivno ukvarja s protipoplavno tematiko. Škoda, ki jo povzročijo poplave, je namreč večja, če na njih nismo dobro pripravljeni. Na poplave se lahko pripravimo z rednim urejanjem strug, brežin, gradnjo in obnovo nasipov in jezov, gradnjo suhih zadrževalnikov in razbremenilnikov ter z drugimi ukrepi. Na podlagi ocen ogroženosti naše občine, prav poplave in nevihte, poleg potresov, nevarnih snovi in požarov predstavljajo največjo grožnjo za varnost naše občine. 
 
Za ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah ima občina Domžale organiziran zaščitno-reševalni sistem, katerega vodi poveljnik Civilne zaščite Občine Domžale s člani štaba Civilne zaščite Občine Domžale. V sistem so, poleg občinske Gasilske zveze kot najmnožičnejše organizacije, vključena še prostovoljna društva, podjetja in zavodi, ki v okviru svoje dejavnosti lahko ukrepajo v primeru naravnih in drugih nesreč.  Za uspešno delovanje sistema je potrebno izvajati stalna usposabljanja in urjenja reševalcev ter vodstvenega kadra. Vsako leto je tako, poleg vrste rednih usposabljanj posameznih reševalnih enot, potrebno izvesti več manjših in obsežnejših vaj, v katerih se preizkuša njihova pripravljenost in usposobljenost. Naj izpostavimo občinsko zaščitno reševalno vajo 2014, kjer je bil glavni namen preverjanje pripravljenosti v primeru porušitve jezu »Drtijščica« (KS Krtina, KS Dob). 
 
Poleg pripravljenosti civilne zaščite, pa Občina Domžale redno izvaja tudi »protipoplavne ukrepe«. Za celovito ureditev te problematike je bila leta 2011 izdelana študija Hidrološko-hidravlične presoje in karte poplavne nevarnosti za območje občine Domžale, ki vsebuje vsa priporočila za izboljšanje protipoplavnih ukrepov. V januarju 2015 je župan Toni Dragar ustanovil Delovno skupino za pripravo načrtov ukrepov za zaščito pred poplavami na območju občine Domžale, katere vodja je podžupanja, mag. Renata Kosec. Skupina si je ogledala teren in pripravila nabor 65 prioritetnih ukrepov; kratkoročni plan protipoplavnih ukrepov (sanacije sipin in zaščita brežin ter jezov) kot tudi dolgoročni plan (projektiranje in sanacija jezov in pragov). Potrebno je izpostaviti, da ima država pristojnosti nad vodo od leta 2008 in je tako dejansko pravica in dolžnost države, da poskrbi za naše vodotoke. Vendar pa smo se odločili, da zaradi večje varnosti naše občine, z dovoljenjem Agencije RS za okolje, Uprave za upravljanje z vodami, določene ukrepe izvedemo sami. Leta 2010 in 2014 so nas prav zaradi neurejenega področja zajele hude poplave in zahvaljujoč Civilni zaščiti, domžalskim gasilcem in podjetju Grasto, ter njihovem hitrem ukrepanju, ni prišlo do tako velikih posledic. Kljub naši želji, da uredimo področje, pa je to delo mnogokrat birokratsko oteženo, saj mora občina pridobiti dovoljenje od agencije, da ukrepe izvede sama.  
 
V lanskem letu smo že izvedli več ukrepov, za kar je Občina namenila okoli 200 000 € – sanacije, poseki in čiščenje strug Kamniške Bistrice in drugih domžalskih potokov, vzdrževalna dela na Homškem jezu, ureditev melioracijskih jarkov, montiranje protipoplavnih pokrovov ob lokalnih cestah, gradnja nasipov, nadvišanje ceste, čiščenje cevnih propustov, izgradnja poplavnih prehodov in odvodnih kanalov. Država pa je za sanacijo zavarovanje betonske škarpe desne brežine Kamniške Bistrice na Viru točno ob pitniku (to je cca. 250m gorvodno od mostu čez Kamniško Bistrico pri Lidl) in posek oz. čiščenje-sanacija brežin Kamniške Bistrice dolvodno od stadiona v Domžalah proti Študi namenila 150.000€.
V letu 2016 smo ponovno pripravili širši sklop ukrepov za izboljšanje poplave varnosti, ki smo jih izvajali skozi celo leto. Porabljenih je bilo blizu 400.000€.  
Spomladi smo s pomočjo podjetja oziroma rečne službe Hidrotehnik d.d., koncesionarja za vzdrževanje voda za območje srednje Save in odobritve države (ARSO oz. naslednikom Direkcije za vode) že izvedli dela na Kamniški Bistrici, Rovščici in na Hudskem potoku ter potoku Rača. 
Ukrepe na Kamniški Bistrici smo izvedli, ker se je izoblikovala naplavina, ki je preusmerjala tok reke in povzročala erozijo brežin ter poškodbe skaloometne zaščite brežin. Odstranili smo naplavine ter sanirali sipine na Kamniški Bistrici gorvodno od železniškega mostu na Količevem ter tako odstranili skupaj preko 2000 m3 materiala oziroma strojnega izkopa materiala v vodi. 
Kot akcijski ukrep vzdrževanja strug ter brežin rek in potokov smo na potoku Rovščica v Dobu in Želodniku od magistralne ceste Domžale-Trojane proti avtocesti očistili naplavine in poglobili korito potoka. Del materiala iz struge se je porabil za sanacijo poljske poti ob desni brežini potoka. S tem smo izboljšali pretočnost Rovščice in ob večjem vodostaju omogočili, da voda iz korita teče v melioracijske jarke in ne obratno. 
Zakon o divjadi in lovstvu od 1. marca do 1. avgusta prepoveduje izvajanje del, zato smo morali s sanacijskimi deli na potoku Rača in Hudski potok pohiteti. Zaradi zarasti, podrtega drevja in grmovij je bil zmanjšan pretok vode in bila možnost razlivanja potokov in poplavljanja obdelovalnih površin pri večjih nalivih. Opravili smo sečnjo ter obenem tudi sanacijo naplavin. 
Tudi med poletjem smo nadaljevali z ukrepi in sanirali drčo pod mostom regionalne cesta na Viru ter uredili odvodnjavo in porast zarasti pri šoli v Krtini. Vrednost obeh ukrepov je bila več kot 120 000 €. Protipoplavni projekt sanacije pragov ter drč na Kamniški Bistrici od železniškega mostu na Količevem dolvodno, ki so močno poškodovani, je že nekaj časa prednostna skrb lokalne skupnosti tako kot tudi države. Tako Občina Domžale urgentno vedno znova opozarja na nevzdržno stanje vodne infrastrukture na tem območju. Izdelano je bilo podrobno poročilo glede sanacije pragov na Kamniški Bistrici v območju Vira in Domžal, ki je pokazalo, da je potrebno takoj reagirati in popraviti uničeno infrastrukturo. S strani Direkcije za vode je bil projekt odobren, izdelana je bila projektna dokumentacija, žal pa državnega denarja za popravilo ni bilo. V letošnjem letu je tako prišlo do sodelovanja med pristojnim ministrstvom oziroma Direkcijo za vode, Uradom za upravljanje z vodami kot absolutnim lastnikom voda v državi, rečno službo Hidrotehnik kot koncesionarjem za območje srednje Save, in Občino Domžale kot pobudnikom sanacije ter sofinancerjem sanacije drče na Kamniški Bistrici pod mostom regionalne ceste Ljubljana–Želodnik. Sanacija, ki se je začela avgusta, je zajemala predvsem obnovo drče, ki stabilizira niveleto vode pod mostom regionalne ceste. Drča je izvedena v obliki treh polj, ki jih ločujejo tri vzporedne vrste pilotov iz železniških tračnic. Tako je prvo polje izvedeno iz lomljenca v suho, drugi dve polji pa v naklonu iz lomljenca v betonu. Ker je na srednjem delu drče prišlo do izpadanja lomljenca, je stabilnost nivelete ter varovanje mostnih podpornikov ogroženo, prav tako pa je zaradi erozije drča popolnoma izpostavljena vodnemu toku. Dolvodno od drče ob desni brežini se odlagajo prodnate naplavine in se tako izoblikuje sipina. Sanacija je obsegala obnovo drče v prvotno stanje kot tudi odstranitev proda s sipine ter odvoz materiala na deponijo. Drugi omilitveni ukrep za zmanjšanje poplavne nevarnosti smo izvedli na Krtini. Ob stari Moravški cesti se je naredila menjava meteorne cevi za odvodnjavanje in dalje posek zarasti v kanalu pri šoli na Krtini. Obstoječa preozka cev se je nadomestila s širšo velikosti premera 1,2 m, ki bo ob primernem padcu omogočala hitrejše stekanje visoke vode iz jarka prek prepusta pod lokalno cesto in odprtega kanala v potok Čudno, kar je bil lokalni protipoplavni ukrep za bližnje stanovanjske objekte. Dalje po odprtem kanalu se je izvedel selektivni posek drevja ter redčenje zarasti in odstranitev poškodovanih dreves, kar je izboljšalo pretok visok voda na kmetijskih površinah in izboljšalo osnovno odvodnjavanje s tega območja. 
Z izvajanjem del nameravamo nadaljevati v prihodnosti, saj sistem zaščite in reševanja tretiramo kot eno najpomembnejših tematik na lokalni ravni. Prav tako se vsako odlašanje preventivnih stroškov vsako leto oziroma z vsako visoko vodo zviša za nekajkrat. Naše delo pa vodi misel, da je bolje delati že danes za jutri in vedno biti pripravljen. Glavne prioritete in ukrepi v prihodnosti so ureditev  razbremenilnikov in zadrževalnikov ter meteorne kanalizacije v Radomljah in na Rovah, Dobu in Krtini, na Pšati in v Ihanu, torej na območjih z najbolj kritičnimi površinami glede poplav v Občini Domžale. 
 
Ob teh velikih padavinah smo lahko danes v praksi opazili, da so naši ukrepi v preteklosti bili pravilni. Kjer je bila prej velika nevarnost za poplave, smo uspeli to nevarnost zmanjšati. Ponosen sem na ta uspeh, saj lahko vse naše ostalo pozitivno delo zgori v minuti ali ga poplavi voda, če se ne osredotočamo na človeku najbolj pomembno dobrino – varnost! Prav zato želimo z ukrepi nadaljevati v prihodnosti in za naslednji dve leti imamo v proračunu pripravljenih skupaj preko 500.000€. Bodimo pripravljeni, ne poplavljeni! 

Župan
Toni Dragar

Foto: narasla Kamniška Bistrica (november 2016); zaščitno - reševalna vaja 2014  
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si