Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Eko sklad objavlja nov javni razpis za sofinanciranje okoljevarstvenih projektov nevladnih organizacij in dva javna poziva za spodbujanje električne mobilnosti

V petek, 18. 11. 2016, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni razpis in dva javna poziva.

Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali prometa, energije in prostora, bodo lahko do 23. 12. vložile vlogo za sofinanciranje projektov na področju varstva okolja, ki jih bodo izvajale v letu 2017. Občine bodo lahko v okviru novega javnega poziva pridobile pravico do nepovratne finančne spodbude za nakup novih polnilnih postaj za električna vozila v zavarovanih območjih in območjih Natura 2000. Z novim javnim pozivom za občane Eko sklad nadaljuje tudi z dodeljevanjem nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila. Skupaj bo tako za nove naložbe v električno mobilnost na voljo 1,2 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud in 200.000 EUR nepovratnih sredstev za sofinanciranje okoljevarstvenih projektov. Javni razpis 46NVO16 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju varstva okolja je namenjen podpori ozaveščevalnih, izobraževalnih in promocijskih projektov na področjih učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, izboljšanje kakovosti zraka na območjih, obremenjenih zaradi prekomerne onesnaženosti s PM10 delci, ter trajnostnega razvoja in naložb v okoljsko infrastrukturo in okolju prijazne tehnologije. Prednost bodo imeli projekti s kakovostno analizo problema, izvedbo konkretnih in dolgoročnih zastavljenih aktivnosti z merljivimi rezultati in učinki na okoljske cilje, izvedbo kakovostnega komunikacijskega načrta, nadgradnjo obstoječih projektov in učinkovitimi partnerstvi.
 
Prijavijo se lahko nevladne organizacije, ki imajo priznan status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu okolja ali Zakonu o ohranjanju narave ali Pravilniku o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in prostora. Prijavitelji bodo lahko za posamezni projekt zaprosili za sofinanciranje od najmanj 20.000 EUR do največ 50.000 EUR oziroma do 90 % upravičenih stroškov projekta. Skupna višina javnega razpisa bo predvidoma 200.000 EUR.
 
 
Javni poziv 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 je namenjen zagotavljanju dolgoročne trajnostne mobilnosti v Sloveniji in želi prispevati k zagotovitvi primerne infrastrukture za polnjenje električnih vozil na ključnih strateških mestih, kot so zavarovana območja narave in območja Natura 2000 z močnim gospodarskim (turističnim) potencialom. Preko javnega poziva, ki ga je Eko sklad pripravil v sodelovanju s Sektorjem za ohranjanje narave Ministrstva za okolje in prostor, lahko občine pridobijo pravico do subvencije za nakup novih AC in/ali DC polnilnih postaj. Te morajo izpolnjevati določene tehnične pogoje, kot so vodoodporno (IP53), antivandalsko ohišje, ročni, uporabniku dosegljivi »reset« polnilne postaje v primeru izpada, delovanje po principu priključi in napolni brez identifikacije ter možnost kasnejše nadgradnje s števcem porabe in sistemom za plačevanje s plačilnimi karticami, telefonskim plačevanjem ali drugim ustreznim načinom plačila polnjenja. Polnilna postaja med polnjenjem tudi ne sme zaklepati vtikača kabla v
postaji.
 
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo. Skupaj bo v okviru javnega poziva na voljo predvidoma 500.000 EUR iz sredstev Sklada za podnebne spremembe. Predmet novega javnega poziva 45SUB-EVOB16 so nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v okolju prijaznejša vozila za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji. Eko sklad je za leto 2016 predvidel skupno 2,5 mio EUR nepovratnih sredstev (subvencij) za električna vozila. Zaradi izjemne rasti povpraševanja občanov po subvencijah, čemur je poleg dejavnikov na trgu verjetno botrovala tudi višja maksimalna subvencija, to je 7.500 EUR namesto 5.000 EUR, so sredstva, ki so na voljo na dosedanjem javnem pozivu 39SUB-EVOB16, že v celoti dodeljena. Glede na to, da se je Eko sklad skladno s Poslovno politiko 2016-2020 zavezal k zagotavljanju kontinuitete javnih pozivov na ključnih področjih, smo na skladu
pripravili nov javni poziv za subvencioniranje električnih vozil občanov, ki bo nadomestil javni poziv 39SUB-EVOB16.
 
Bistveni pogoji v novem javnem pozivu 45SUB-EVOB16 ostajajo nespremenjeni, vključno z višinami subvencij. Zaradi lažje izvedbe naložbe pa je bil podaljšan rok za zaključek naložbe, in sicer s 6 na 9 mesecev. Na navedenem javnem pozivu bo na voljo predvidoma 700.000 EUR sredstev. Javna poziva in javni razpis s pripadajočimi dokumentacijami za prijavo bodo po objavi v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani www.ekosklad.si. Oba javna poziva bosta odprta do porabe sredstev oziroma do objave zaključka v Uradnem listu RS, medtem ko je rok za vložitev vloge na javni razpis 23. december 2016.

 
Informacije o javnih pozivih in razpisu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si