Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Novoletna novinarska konferenca Občine Domžale

Občina Domžale je ob zaključku leta pripravila zadnjo novinarsko konferenco v letošnjem letu, na kateri smo pogledali na preteklo leto, pregledali naše delo in naredili načrt za prihodnje.

Poleg župana Občine Domžale, Tonija Dragarja, sta bila govornika tudi podžupanja, mag. Renata Kosec in vodja oddelka za investicije na Občini Domžale, Iztok Obreza
Predstavili smo investicije v letu 2016 in načrtovane investicije za leto 2017, proračuna Občine Domžale za leti 2017 in 2018 ter predstavili pester program božično-novoletnih prireditev v občini Domžale.

Pregled investicij v letu 2016 in predstavitev načrtovanih investicij za leto 2017
Prišel je mesec december in leto 2016 se počasi poslavlja od nas. Mesec december je čas, ko pogledamo nazaj na celo leto, pregledamo naše delo in naredimo načrt za prihodnost. Investicije so ena izmed pomembnejših nalog občine in trudimo se, da naredimo čim več glede na sredstva, ki jih imamo. Zavedamo se, da dobra infrastruktura pomeni napredek v gospodarstvu, lepo urejeno mestno jedro in zeleni kotički pa povečujejo zadovoljstvo vseh nas.
 
Gradnja prizidka POŠ Ihan 
Nedvomno je gradnja novega prizidka najbolj pomembna investicija letošnjega leta, saj gre za najdražjo investicijo, ki pomeni velik korak naprej za Ihan. Razširjena šola tako ni le čudovita novica za ihanske otroke, ki se jim ne bo več potrebno voziti v Domžale, temveč za širšo krajevno skupnost, saj bo zgrajeno zunanje športno igrišče in knjižnica. Prav tako bodo novi prostori rešitev za prostorsko stisko na OŠ Domžale. Z gradnjo sta podjetji AS Primus in Riko pričeli septembra 2016. Gradnja teče po zastavljenem terminskem planu, tudi vremenski pogoji so ugodni. V januarju 2017 bodo zaključena betonska dela. Glede na dosedanje delo naj bi bila gradnja zaključena predvidoma poleti 2017. 

Dom krajanov – gasilski dom Studenec 
Poleg Ihana je letos tudi Studenec dočakal začetek težko pričakovane gradnje Doma krajanov – gasilskega doma Studenec. Stari gasilski dom v Studencu je bil zgrajen že daljnega leta 1927 in je premajhen za nova gasilska vozila, prav tako pa Krajevna skupnost Krtina, ki šteje nad 1000 krajanov, ni imela nobenih skupnih prostorov, kjer bi lahko delovala društva. Temeljni kamen smo položili v začetku septembra in SGP Graditelj je takoj zatem pričel z gradnjo. 
Predvidoma bomo z gradnjo končali poleti 2017. V 2017 je načrtovana tudi gradnja športne ploščadi ob vrtcu in šoli v Krtini, prav tako pa je bil letos obnovljen oder v Letnem gledališču Studenec. 
 
Plezalna stena na Garažni hiši 
Pred začetkom poletja je bila na Garažni hiši zgrajena plezalna stena, ki je polepšala poletne dneve in večere otrokom ter drugim navdušenim plezalcem. Plezalna stena, ki predstavlja dodatno ureditev parka Masljeva, je visoka slabih 10 metrov in je namenjena vsem obiskovalcem brezplačno. V poletnih mesecih je Planinsko društvo Domžale organiziralo tudi brezplačno vodeno plezanje z inštruktorjem plezanja. 
 
Premostitveni objekti
Temeljito je bilo prenovljeno cestišče čez most Repovž v spomladansko – poletnih mesecih. Most, ki je bil zgrajen 1974 je tako z obnovljenim cestiščem veliko bolj varen. V bližini je podjetje Petrol zgradilo novo bencinsko postajo, ki je nova pridobitev za občane in vse, ki na poti iz avtoceste prihajajo v Domžale ali potujejo mimo. V mesecu juniju je bila zaključena gradnja brvi čez Radomljo v Dobu, s katero smo vzpostavili nove povezave med posameznimi območji naše občine. Konec letošnjega leta bomo pričeli s projektom obnove (Mlinarske) brvi med Homcem in Nožicami, gradbena dela naj bi se predvidoma začela v začetku leta 2017. 
 
Protipoplavni ukrepi
Močne padavine, ki so zajele Slovenijo konec meseca novembra so po mnogih občinah v Sloveniji povzročile velike težave. Vse od velikih poplav v naši občini leta 2010 se aktivno ukvarjamo s protipoplavnimi ukrepi in danes lahko rečemo, da so bili izvedeni ukrepi pravilni, saj kljub res obilnim padavinam nismo imeli težav. Delovna skupina za pripravo načrtov ukrepov za zaščito pred poplavami na območju občine Domžale, katere vodja je podžupanja, mag. Renata Kosec, vsako leto uresničuje ukrepe, ki so bili izdelani na podlagi Hidrološko-hidravlične presoje in karte poplavne nevarnosti za območje občine Domžale iz leta 2011. Lansko leto smo za protipoplavne ukrepe namenili več kot 200.000 €, letos pa okvirno 400.000 €. Letos smo ukrepe izvedli na Kamniški Bistrici, Rovščici, na Hudskem potoku in potoku Rača. Z izvajanjem del nameravamo nadaljevati tudi v prihodnje, saj sistem zaščite in reševanja tretiramo kot eno najpomembnejših tematik na lokalni ravni. Prav tako se vsako odlašanje preventivnih stroškov vsako leto oziroma z vsako visoko vodo zviša za nekajkrat. Naše delo pa vodi misel, da je bolje delati že danes za jutri in vedno biti pripravljen. Glavne prioritete in ukrepi v prihodnosti so ureditev razbremenilnikov in zadrževalnikov ter meteorne kanalizacije v Radomljah in na Rovah, Dobu in Krtini, na Pšati in v Ihanu, torej na potencialno, poplavno najbolj ogroženih območjih v Občini Domžale. Bodimo pripravljeni, ne poplavljeni!  
 
Center mesta Domžale
Tako kot druga mesta po Sloveniji tudi center mesta Domžale obnavljamo in ga strateško spreminjamo v jedro družabnega dogajanja mesta kot je to urejeno v zahodnih evropskih državah. Letos je bila obnovljena fasada Kulturnega doma Franca Bernika, ki nedvomno velja za eno izmed arhitekturno najlepših domžalskih zgradb. Tudi novo občinsko pročelje, ki smo ga obnovili prejšnje leto in letos dokončali z gradnjo dvigala, daje mestu lepši pečat. Obnovljeno je bilo stopnišče pred veleblagovnico TUŠ in zgrajen nov nadstrešek. Naslednje leto pa je planirana celovita prenova ploščadi. V prihodnosti pa je načrtovana tudi nadaljnja obnova Kolodvorske ceste.  
 
Obnove cestišč in pločnikov 
Občina Domžale in javno komunalno podjetje Prodnik že vrsto let na območju celotne občine aktivno posodobljata cestno in komunalno infrastrukturo. V letošnjem letu so bile tako obnovljene mnoge ceste in zgrajeni novi pločniki, mi pa bi danes omenili zgolj največje projekte: obnovljeno cestišče na Bukovčevi cesti na Viru (prva faza del je bila opravljena lansko leto), sanacija ceste Radomeljske čete (dela na drugih odsekih te ceste so potekala že 2007 in 2012) in gradnja pločnika ter javne razsvetljave in urejanje križišče Rova – Kolovec, nov pločnik in javna razsvetljava na Krakovski cesti, urejanje kanalizacije na Studencu in Ihanu, prenova cestišča Breznikove ceste v Ihanu, obnovljen vodovod in nov pločnik na Študljanski ulici, obnovljena javna razsvetljava na Krumperku, obnovljen vodovod, pločnik in kolesarska pot na Miklošičevi cesti bodo kompletno končani v naslednjem letu, Direkcija RS za infrastrukturo pa je obnovila cestišče na eni od najbolj obremenjenih prometnih vpadnic Šentjakob – Domžale – Kamnik. Uredili smo tudi nov pločnik na Kamniški cesti v Preserjah ter obnovili cestišče in dogradili pločnik na Vegovi ulici v Dobu.
 
Gradnja pešpoti ob Rači 
V preteklosti smo dolgo časa obnavljali in urejali tako imenovano »zeleno os« naše regije – pešpot ob Kamniški Bistrici. Danes lahko vidimo, da je urejena po skoraj vsej dolžini naše občine in da je v večini potrebno zgolj še redno vzdrževanje in nadgradnja. Prav zato pa smo se lotili tudi urejanja drugih pešpoti ob naših potokih. Podjetje Elicom d.o.o. tako v teh zimskih dneh gradi pešpot ob Rači od Litijske ceste do Virske ceste. Celotna dolžina novozgrajene pešpoti je cca 700 metrov, v širino pa meri 2,5 metra. Prav tako pri Litijski cesti izdelujemo podhod in osvetljen prehod za pešce. Projekt je vreden 47.970,00 EUR in bo okvirno končan do konca tega meseca. Letos smo prejeli naziv najbolj zdrave občine v Sloveniji in želimo, da bi ta naziv pridobili tudi v prihodnjih letih. Zato prisrčno vabimo vse naše občane in občanke, da se kvalitetno preživijo svoj prosti čas in uživajo v lepo urejenih zelenih površinah. 
 
Urejanje poslovilnih objektov na Homcu
Zaradi dotrajanosti in funkcionalne zastarelosti bomo prenovili vse dele poslovilnih objektov v Homcu, da se prepreči propadanje in se podaljša uporabnost ter hkrati posodobi objekt. Izvajalec del je Ural d.o.o. iz Kamnika, ki je že končal z rušitvenimi deli na objektu. V teku je priprava na izvedbo novega zunanjega tlaka, poteka pa tudi že obnova dveh od treh objektov. En objekt oz. vežica ostaja v funkciji dokler ne bosta ostala objekta obnovljena, nakar bomo izvedli tudi obnovo le tega, zato da bo mrliška vežica ves čas v funkciji kljub gradbenim delom. Uredili bomo gretje, preuredili razsvetljavo in zamenjali stavbno pohištvo. Bistvenih posegov v fasado se ne predvideva, saj gre zgolj za obnovo. V naslednjem letu sledi še zamenjava strešne kritine na nadstrešnici z ureditvami vseh kleparskih zaključkov.
 
Urejanje pokopališča Radomlje 
Dela širitve pokopališča Radomlje bo izvajal na javnem naročilu izbrani izvajalec Gorenjska gradbena družba d.d., Kranj. Med drugim se bo izvajala tudi gradnja nove dostopne ceste do obstoječih objektov, saj se obstoječa cesta zaradi širitve pokopališča proti vzhodu ukinja. Poleg prostora za žarne in klasične pokope se bo v sklopu širitve pokopališča predvidel tudi prostor za raztros. Načrtovana je tudi dodatna zasaditev dreves in okrasnega grmičevja ter prenova obstoječih tlakovanih površin. Dela se bodo pričela izvajati v mesecu decembru 2016 ter predvidoma zaključila v mesecu marcu 2017.
 
Dvigalo v občinski stavbi
Občina Domžale je poleg naslova najbolj zdrave občine, otrokom prijazne, športe, energetsko učinkovite občine in podobno, sedaj pomemben korak storila tudi na področju preprečevanja arhitektonskih ovir. V sklopu prenove vhoda v občinsko stavbo smo jeseni dokončali še umestitev dvigala, ki bo invalidom, starejšim in staršem z otroškimi vozički omogočila dostop v obe nadstropji stavbe Občine Domžale in prostorov UE Domžale. Poleg tega smo tudi pred vhodom v občinsko stavbo uredili klančino, ki omogoča lažji dostop. Enako prakso nadaljujemo pri drugih investicijah v občini. 
 
Kaj vse se je še gradilo in spreminjalo? 
Postavili smo nove opozorilne table “Če sem tvoj, pospravi kakec za menoj”, ki promovirajo čisto zeleno os ob Kamniški Bistrici. Letos smo postavili kar 8 novih Knjigobežnic, ki jih bomo v začetku decembra pospravili in ponovno namestili v mesecu aprilu. Prav tako je bila postavljena prav posebna knjigobežnica pri Domžalskem domu na Mali planini, ki bo v “obratovanju” skozi celo leto, saj bo v zimskih mesecih postavljena kar v planinskem domu. Prav tako je Občina Domžale namenila posebna sredstva za obnovo strehe na Domžalskem domu, ki je v lasti Planinskega društva Domžale. Predvidoma februarja 2017 naj bi bila zaključena težko pričakovana telovadnica Srednje šole Domžale. Odprla se je Delavska hranilnica v centru Domžal, nov trgovski center na Viru pri Domžalah, nov objekt v Leku, nekaj novih restavracij (Gostilna Dela, Stara Fabrka),...
 
Prihaja leto 2017
Z novim letom prihajajo novi projekti in naj samo namignemo na nekaj pomembnejših –gradnja športne ploščadi v Krtini, obnova vhoda v Športno dvorano Domžale, sanacija atletske steze v Domžalah in ureditev drenaže na centralnem nogometnem igrišču, obnova telovadnice na OŠ Dob, investicijsko vzdrževanje Kamniške Bistrice, rekonstrukcija ceste na Krumperk iz smeri avtoceste, rekonstrukcija križišča v Krtini, urejanje kanalizacije na Želodniku, obnova poslovilnega objekta v Ihanu in Dobu, energetsko sanacijo Venclja Perka in širitev OŠ Preserje pri Radomljah in še veliko več. Hkrati pa moramo še dokončati gradnjo prizidka k podružnični OŠ Ihan in Dom krajanov – gasilski dom Studenec.  
 
Božično-novoletne prireditve v občini Domžale
Poleg investicij pa ne smemo pozabiti na družabne dogodke in prireditve, ki jih organizira Občina Domžale in občinski javni zavodi. Poleg tradicionalnih prireditev smo letos dodali nekaj dogodkov in prireditev za vse generacije, s katerimi želimo, tako mladim kot starejšim, popestriti in polepšati zadnji mesec v letu. 
 
Pred nami so še naslednji dogodki:
 • 46. Novoletni koncert SIMFONIČNEGA ORKESTRA DOMŽALE-KAMNIK, 27. december, ob 20. uri
 • Veseljakov oder z ansamblom POLJANŠEK, ansamblom ERAZEM in ansamblom SPEV, 28. december, od 18. ure dalje
 • Veseljakov oder s skupino GADI,  skupino TEQUILA in ansamblom VŽIG, 29. december, od 18. ure dalje
 • Sprejem DEDKA MRAZA, Češminov park, 30. december, ob 18. uri
 • Veseljakov oder z ansamblom SVETLIN, ansamblom KRJAVELJ in ansamblom TOMAŽA ROTA, 30. december, od 18. ure dalje
 • Otroško silvestrovanje s plesno šolo MIKI. 31. december, od 10.ure dalje
 • Silvestrovanje z ansamblom OKROGLI MUZIKANTJEŠotor pri tržnem prostoru, 31. december, od 22. ure dalje
Foto: Vido Repanšek
 
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si