Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Oddelek za komunalne zadeve

Področje javnih vodovodov, javne kanalizacije, javnih sanitarij in javne razsvetljave plinovodov in toplovodov, komunalnih odpadkov, deponij in ekoloških otokov, občinskih javnih cest, državnih cest in avtocest, področje urejanja plakatiranja in oglaševanja, področje vzdrževanja zelenic in drugih javnih površin.

 • javnih vodovodov, javne kanalizacije, javnih sanitarij in javne razsvetljave,
 • plinovodov in toplovodov,
 • komunalnih odpadkov, deponij in ekoloških otokov,
 • urejanja plakatiranja in oglaševanja,

 • Projektni pogoji
  Priloga: Idejni projekt ali idejna zasnova, lokacijska informacija.

  Taksa: Projektni pogoji so oproščeni plačila upravne takse po 51. členu Zakonu o gradnji objektov (Ur.l. Št. 126/07)
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 229.87kb
 • Soglasje za priključitev
  Priloga: idejni projekt ali idejna zasnova

  Taksa:Soglasje je oproščeno plačila upravne takse po 51. členu Zakonu o gradnji objektov (Ur.l. Št. 126/07)
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 230.15kb
 • Soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
  Priloga: Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) ali projekt, ki je obdelan na višji ravni

  Taksa: Soglasje je oproščeno plačila upravne takse po 51. členu Zakonu o gradnji objektov (Ur.l. Št. 126/07)
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 229.93kb
 • Soglasje k nezahtevnemu ali enostavnemu objektu
  Priloge:
  - Pooblastilo (v primeru, da je vlagatelj zastopnik ali pooblaščenec)
  - Kopija načrta parcel z vrisom objekta oz. skica iz katere je razvidna lega objekta, odmik od parcelnih mej, tloris in prerez objekta, tlorisna površina, etažnost in višina objekta, namen rabe objekta.

  Taksa: Vloga za izdajo soglasja je v skladu z 51.členom ZGO (Uradni list RS št.126/07) oproščena plačila upravne takse.
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 230.91kb
 • Komunalni prispevek
  Priloge:
  - Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)
  - Dokazila o morebitnih že plačanih prispevkih za gradnjo posamezne komunalne opreme
  - Upravna taksa je 22,60 EUR
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 224.92kb
 • Komunalni prispevek - priklop objekta na komunalno opremo
  Prilogi:
  - Dokazila o morebitnih že plačanih prispevkih za gradnjo posamezne komunalne opreme
  - Upravna taksa je 22,60 EUR
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 225.24kb
 • A panoji in komunalna taksa za oglaševanje
  Upravna taksa:
  - po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso v višini 36,20 EUR
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 223.78kb
 • Poseg v cestišče in sprememba prometnega režima
  Obvezne priloge:
  -načrt načrtovanih del
  -načrt parcele z vrisom prekopa
  -gradbeno dovoljenje (v primeru novogradenj)

  Upravna taksa:
  - po Zakonu o upravnih taksah je za poseg v cestišče potrebno plačati upravno takso v višini 36,30 EUR.
  - po Zakonu o upravnih taksah je za uporabo zapore cestišča potrebno plačati upravno takso v višini 25 EUR.
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 225.53kb
 • Vgradnja komunalnih vodov
  Priloga:
  - načrt komunalnih priključkov

  Upravna taksa:
  - po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso v višini 36,30 EUR
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 231.06kb
 • Znižanje cestnih robnikov
  Priloge:
  - načrt načrtovanih del (skica)
  - mapna kopija z vrisom ponižanja robnikov

  Upravna taksa:
  - po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso v višini 36,30 EUR
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 225.47kb
 • Vloga za izredni prevoz
  Taksa: Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso v višini 36,30 EUR.
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 229.49kb
 • Vloga za 5 letno oprostitev Nusz
  Upravna taksa za 5 letno oprostitev plačila NUSZ znaša: 22,60 EUR
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 229.15kb
 • Vloga žarnega pokopa na starem pokopališču
  Priloga: kopija najemne pogodbe za grob, kopija smrtovnice.

  Upravna taksa: Vloga je oproščena plačila upravne takse.
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 231kb
 • Vloga za javno prireditev
  TA VLOGA VKLJUČUJE SLEDEČA DOVOLJENJA OZ.SOGLASJA:
  1. Začasna čezmerna obremenitev okolja s hrupom
  - Obvezne priloge:
  načrt parcele z vrisom lokacije prireditve
  poročilo o emisiji hrupa v okolje ali soglasje stanovalcev, da se strinjajo s prireditvijo
  - Upravna taksa za čezmerno obremenitev okolja s hrupom: 22,60 EUR

  2. Postavitev A-panojev/stojnic in odmera komunalne takse na javnih površinah
  - Obveznih prilog NI:
  - Upravna taksa za postavitev A-panojev: 36,20 EUR

  3. Uporaba javnih površin/cest
  - Obvezna priloga:
  načrt zapore ali elaborat zapore ceste
  podpisana izjava (sestavni del obrazca)
  - Upravna taksa za spremembo prometnega režima: 40 EUR
  - Upravna taksa za uporabo javne površine: 4,50 EUR

  UPRAVNA TAKSA ZA IZPOLNJENO CELOTNO VLOGO JE SKUPAJ 103,30 EUR.
  Upravno takso plačajo vsi vlagatelji (gasilci, športna društva, organizatorji javnih prireditev, koncertov,...)
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 226.87kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si