Ustvarjamo mesto priložnosti


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti - Oskrba zapuščenih živali iz območja Občine Domžale

To naročilo izvaja Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale (v nadaljevanju: naročnik). Kontaktna oseba naročnika je Darko Milenković, tel.: (01) 721 42 51, elektronski naslov: darko.milenkovic@domzale.si. Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA


Oznaka javnega naročila: 4300-4/2017
 
Predmet: Oskrba zapuščenih živali iz območja Občine Domžale za obdobje od sklenitve pogodbe do vključno 31. 12. 2018 in sicer za:
-zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali,
-sterilizacijo in kastracijo divjih prosto živečih mačk,
-sprejemanje prijav o zapuščenih živalih s področja občine,
-zagotavljanje potrebne veterinarske oskrbe,
-iskanje in oddajo živali novim skrbnikom,
-vodenje registra v zavetišču nameščenih živali in
-obveščanje občine o trajanju in vrsti oskrbe v zavetišču nameščene živali.
 
NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA


Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek oddaje naročila male vrednosti.
 
Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.
 
ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE


Naročnik mora ponudbe prejeti do 10.2.2017do vključno 12.00 ure na naslov: Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.
 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Na kuverti mora biti vidna oznaka:
 
“NE ODPIRAJ – PONUDBA – NMV - OSKRBA ZAPUŠČENIH ŽIVALI“


Ponudnik lahko ponudbo dostavi tudi osebno na vložišče Občine Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, soba št. 4, do zahtevanega datuma in ure.
 
Ponudbe, ki jo bo naročnik prejel po izteku roka za predložitev ponudb, se bodo zaprte vrnile ponudnikom.
 
ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB


Odpiranje ponudb bo potekalo dne 15.2.2017 ob 9.00 uri v prostorih Oddelka za finance in gospodarstvo, Občina Domžale.
 
Odpiranje ponudb je javno.
 
PRAVNA PODLAGA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.
 
DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO


Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.
 
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.
 
Naročnik bo kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi s postopkom oddaje naročila štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 6.2.2017 do 15.00 ure.
 
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Spremembe ali dopolnitve bo naročnik objavil na portalu javnih naročil.
 
Vse spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil postale sestavni del razpisne dokumentacije ter s tem obvezujoče za vse ponudnike.
 
Če bo prišlo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo naročnik v skladu s potrebnim časom za pripravo ponudb na podlagi sprememb, ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki konkurirajo na tem razpisu, način vlaganja ponudb, postopek ocenjevanja ponudb in izbire ponudnikov ter smernice za izvedbo posla. Upoštevanje teh navodil v celoti je za ponudnike obvezno.
 
1.izbiro izvajalca izvajamo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z določili:
-Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15),
-Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11, 63/13 – ZTP-D in 90/14 – ZDU-1I; ZPVPJN),
-Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) ter
-ostalih relevantnih predpisov s področja predmeta javnega naročila.
 
2.Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije. Vrednost ponudbe mora biti izražena v evrih. Cene v ponudbenem predračunu in skupna vrednost ponudbe se vpisuje na dve (2) decimalni mesti.
 
3.Kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
-»Ponudnik« je gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. 
-»Gospodarski subjekt« je katerakoli fizična ali pravna oseba ali skupina teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.
 
4.Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
-Obrazec »PONUDBA«,
-Obrazec »PODATKI O PONUDNIKU«,
-Obrazec »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI«,
-Obrazec »PODATKI O PODIZVAJALCU«, (v kolikor sodelujejo tudi podizvajalci)
-Obrazec »POOBLASTILO PONUDNIKA«, (v kolikor sodelujejo tudi podizvajalci)
-Obrazec »IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI«,
-Vzorec pogodbe,
-Obrazec »POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB in
-Obrazec »POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB«
 
5.Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudniku na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
-Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom določeno, izpolnjevati vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede.
-Za ugotavljanje sposobnosti morajo ponudnik in nominirani podizvajalci izpolniti in priložiti izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI«.
-Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 76. členom ZJN-3. 
 
6.Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
-navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in pooblastilo naročniku za neposredno plačevanje podizvajalcem ter
-priložiti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI« teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.
 
7.Ponudbe morajo biti veljavne še najmanj 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
 
8.Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena cena za opravljanje storitev, ki so predmet javnega naročila.
 
9.Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnega naročila. Vsakdo, ki ima ali je imel interes za dodelitev naročila, ki je predmet tega javnega razpisa in meni, da mu je bila ali bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, lahko vloži zahtevek za revizijo v skladu z 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Vložen zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje naročila. Ne glede na vložen zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe.
 
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
 
Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v petih delovnih dneh od prejema obvestila o oddaji javnega naročila. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si