Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Javni razpis za prijavo sofinanciranja projektov in programov dela z mladimi v letu 2017

V nadaljevanju je objavljeno besedilo javnega razpisa.

I.
 
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617), Pravilnika za vrednotenje družbenih, socialnih in humanitarnih projektov in programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/13) in Odloka o Proračunu Občine Domžale za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/16) Občina Domžale v letu 2017 načrtuje sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi.
 
II.
 
Predmet javnega razpisa:
Predmet sofinanciranja so projekti oziroma programi za delo z mladimi.
 
III.
Pogoji za sofinanciranje:
-fizična ali pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost s področja za delo z mladimi (v kolikor iz AJPES ni razvidna registrirana dejavnost vlagatelja za izvajanje projektov in programov dela z mladimi, je potrebno priložiti: Dokazilo o registrirani dejavnosti za izvajanje navedenih programov – npr. kopija ustanovitvenega akta vlagatelja),
-program oziroma projekt se izvaja na območju občine Domžale ali za občane občine Domžale,
-prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil financiran ali sofinanciran iz drugih občinskih proračunskih postavk, 
-prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik.
 
Pri postopku dodeljevanju sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
 
IV.
 
Merila:
-jasno opredeljeni cilji in nameni projektov oziroma programov (starostne skupine, katerim je program namenjen, namenjeno otrokom iz socialno ogroženih družin),
-pričakovano število vključene mladine, občanov občine Domžale,
-izvirnost, inovativnost, kakovost programov oziroma projektov (program prilagojen starosti udeležencev, strokoven kader, sodelovanje z vrtci, šolami, centri za socialno delo, program je v preteklem letu že bil izvajan, program uporablja sodobna znanja in spoznanja ter metode dela, aktivno vključevanje udeležencev),
-delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
-delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.
 
Sredstva za sofinanciranje projektov oziroma programov dela z mladimi se upravičencem dodelijo na podlagi postopka, opredeljenega v zakonu, ki ureja javne finance. 
 
V.
 
Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila na podlagi tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo projektov oziroma programov dela z mladimi.
 
Prijavitelj mora vlogi priložiti tudi natančen načrt stroškov po vrstah za izvajanje prijavljenega programa, ki bo podlaga za sofinanciranje in zapisnik zadnje seje zbora članov, v kolikor je prijavitelj društvo oziroma zapisnik zadnje seje organa upravljanja, ki ne sme biti starejši od 1 leta.
 
Občina Domžale ne bo sofinancirala stroškov reprezentance (pogostitev ipd.), obdaritev, stroškov izletov oziroma ekskurzij, stroškov zdravljenja, stroškov telefonije in stroškov prevozov, ki niso v neposredni povezanosti z izvajanjem projekta oziroma programa dela z mladimi.
 
Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga mora v skladu s pogoji in merili doseči prijavljen projekt oziroma program, ki je predmet tega javnega razpisa, je 200,00 EUR
 
VI. 
 
Sredstva bodo dodeljena za izvajanje projektov oziroma programov dela z mladimi v letu 2017. Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte oziroma programe morajo biti porabljena v proračunskem letu 2017, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 30. 11. 2017. 
 
Prejemnik sredstev mora pri porabi sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, če so izpolnjeni pogoji, določeni v navedenem zakonu. 
 
VII.
 
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša v letu 2017:
do 20.000,00 EUR
 
Rok za oddajo vlog:
20.2.2017
 
VIII.
Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacija obsega:
-besedilo razpisa,
-obrazec prijave.

Obrazci za prijavo:
Obrazec prijave lahko dvignete v vložišču Občine Domžale ali na spletni strani: www.domzale.si, pod rubriko »Razpisi« in je obvezni sestavni del prijave.
 
IX.
 
Vloge z obrazcem, ki je obvezen del prijave, s pripisom »za javni razpis št. 600-2/2017 – delo z mladimi« lahko vložite osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4 ali pošljete priporočeno po pošti na naslov: OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale.
 
Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki: 01/7220-100 int. 20150 (Zanoškar Tjaša). 
 
X.
 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni predvidoma v roku 60 dni po roku za oddajo vloge.
 
 
 

                                                                                                                               Župan
                                                                                                                           Toni Dragar
 
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si