Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Projekti in investicije za leto 2017

V mesecu decembru smo na zadnji občinski seji 2016 sprejeli proračun za naslednji dve leti, 2017 in 2018. S tem smo zagotovili sredstva za različne projekte in investicije, ki jih bomo uresničili v letošnjem ter naslednjem letu. Kot je dejal naš župan Toni Dragar v velikem intervjuju za Slamnik december 2016: »Idej za prihodnji dve leti je za približno tri proračune«.

Dokončanje investicij iz leta 2016

Leto 2016 si bomo nedvomno zapomnili zaradi pričetka gradnje dveh velikih objektov in torej izpolnitve dveh velikih projektov, ki bosta prinesla pozitivne spremembe v dva naša kraja – Ihan in Studenec. V Ihanu bo na Podružnični šoli Ihan zrasel nov prizidek  z javno knjižnico ter zunanjim igriščem. Ihan bo tako pridobil knjižnico za vse občane, šolarjem pa se ne bo potrebno več voziti v Domžale. Prav tako pa bomo s tem rešili prostorsko stisko na OŠ Domžale. Drugi objekt raste na Studencu pri Krtini – dom krajanov in gasilski dom. Prostori bodo namenjeni vsem okoliškim društvom in pa PGD Studenec. Oba objekta bomo dokončali predvidoma jeseni 2017. 

 
V zadnjem decembrskem Slamniku smo pisali o investicijah, ki smo jih pričeli v mesecu decembru: gradnja pešpoti ob Rači, urejanje poslovilnega objekta na Homcu in v Radomljah. Prvo investicijo smo v tem času že zaključili in sedaj je našim občanom omogočen lep sprehod v naravi, ne le ob naši zeleni osi regije, torej Kamniški Bistrici, temveč tudi ob potoku Rača. Tudi v prihodnosti nameravamo urediti pešpoti ob drugih potokih v naši občini in tako omogočiti občanom, da se redno rekreirajo v naravi, z jasno vizijo, da bomo tudi v prihodnosti najbolj zdrava občina v Sloveniji.   
Obnova poslovilnega objekta v Homcu je v teku in računamo na dokončanje v marcu. Sledi druga faza, v okviru katere bomo izvedli še obnovo ostrešja. Na pokopališču v Radomljah so bila izvedena pripravljalna in zemeljska dela za potrebe izgradnje nove dostopne ceste, urejena pa je bila tudi meteorna kanalizacija za potrebe ceste. Dela se prilagajajo trenutnim vremenskim razmeram, ki v tem trenutku onemogočajo nadaljnje delo zaradi zmrznjenosti tal. Predvideno je, da se z deli zaključi v mesecu marcu. Obnova poslovilnih objektov je v letu 2017 načrtovana tudi v Ihanu in v Dobu. 
 
V lanskem letu pa se je tudi pričela gradnja težko pričakovane telovadnice Srednje šole in gimnazije Domžale. Domžalski dijaki tako ne bodo več potrebovali hoditi po okoliških dvoranah in fitnesih, temveč bodo imeli telovadbo v lastni dvorani. Telovadnica bo slavnostno odprta meseca aprila ob občinskem prazniku. 
 
Mlinarska brv
Čeprav ste morda poznavalec vseh krajevnih imen pri nas, pa vam je ta vsekakor neznan. Brv med Homcem in Radomljami preko Kamniške Bistrice, ki jo bomo prenovili oziroma ponovno zgradili, je namreč dobila novo ime – Mlinarska brv. Ime smo zbrali zaradi dolgoletne tradicije mlinarstva ne le v Radomljah, temveč po več krajih naše občine. Samo na »radomeljski« Mlinščici je v preteklosti mlelo kar pet mlinov, danes pa deluje le še Kraljev mlin. 
Projektna dokumentacija za novo brv je že zaključena in v mesecu marcu bomo predvidoma pričeli z delom ter končali v sredini poletja. Zaradi dotrajanosti moramo podreti staro brv in zgraditi novo. 
 
Cestni promet in infrastruktura ter urejanje vodovoda in kanalizacije 
 
Na Viru je bila lansko leto zaključena druga faza rekonstrukcije Bukovčeve ceste, prva faza pa že eno leto poprej. Letošnja sredstva so namenjena za pripravo projektne dokumentacije, saj v letu 2019 načrtujemo tretjo fazo, ki bo obsegala urejanje ceste, vodovoda in kanalizacije na severnem delu. Poleti bomo predvidoma pričeli z rekonstrukcijo Koliške ceste na Viru, kjer bo tudi obnovljen vodovod in kanalizacija. Vsi projekti, kjer poleg ceste urejamo tudi vodovod in kanalizacijo so realizirani v sodelovanju z JKP Prodnik. To zahteva veliko koordinacije, sodelovanja in tudi dogovarjanja, kar včasih podaljša termin realizacije projekta. Za letos je v Dobu načrtovana tudi obnova Gubčeve ceste po vodovodu, prav tako pa je v načrtu rekonstrukcija mostu čez Mlinščico na Podrečju. Večfazno v nadaljnjih štirih letih je načrtovana tudi ureditev pločnika ob Šaranovičevi cesti.
Nedvomno eden največjih projektov na cestni infrastrukturi, ki ga načrtujemo letos v naši občini, je rekonstrukcija ceste Dob – Češenik – Turnše, izvedba projekta pa je odvisna od pridobitve zemljišč. V kolikor bomo uspeli pridobiti zemljišča bi z deli lahko  začeli  v poletnih mesecih. 
    
Na zahodnem vstopu v Domžale, pri AS Domžale in Petrolu, je neurejeno križišče, ki že dalj časa potrebuje rekonstrukcijo. Ker se tukaj naša lokalna cesta pridruži regionalni cesti, za katero skrbi država, je izjemno težko načrtovati in uresničiti slednji projekt. Direkcija RS za infrastrukturo ima namreč omejena sredstva, ki jih namenja drugim cestam po Sloveniji. Naš cilj je, da bi letos uspeli s to potrebno rekonstrukcijo, ki bi sprostila promet na tem odseku. Tudi v Krtini bomo letos uredili križišče med Spodnjo in Zgornjo Krtino ter regionalno državno cesto. Raziskava projekta je bila že izvedena v letu 2016, zato bomo predvidoma letos spomladi pričeli z gradnjo. Ker gre za križišče lokalne in državne ceste bo tudi tukaj projekt sofinanciran s strani države. Prav tako je v prihodnosti načrtovana gradnja križišča pri Breza centru v Domžalah, vendar je tudi to področje problematično, saj gre prav tako za državno cesto. V preteklosti je bil sicer načrtovan dostop  iz regionalne ceste, vendar je bilo zaradi visoke gostote prometa to nemogoče izvesti. Po izgradnji avtoceste, pa je na tej regionalni cesti promet upadel in zato verjamemo, da bi lahko projekt izpeljali še letos. Trenutni prometni režim pri Breza centru je resnično nefunkcionalen in povzroča probleme tako nakupovalcem kot bližnjim stanovalcem. 
V prihodnih letih pa so namenjena sredstva tudi za gradnjo krožišč v Domžalah. Trend zadnjih let je namreč izrazito izražen v podporo »rondojev«, vendar moramo poudariti, da krožišča niso vedno pravilna odločitev in zatorej je potrebna natančna analiza in premislek o posameznem krožišču. Slednje resda povečuje pretočnost prometa, vendar je zanj potrebno veliko več prostora in v primeru, da zemlja ni občinska, je potrebno soglasje lastnikov oziroma odkup zemlje, kar pa zna biti problematično in trajati več let. Prav tako je na območju šolskih poti, za naše šolarje veliko bolj varno semaforizirano krožišče, saj otrokom zelena luč daje večji občutek varnosti. Slednja križišča so postala napredna in zaznavajo gostoto prometa ter prihod avtomobilov, tako da tudi omogočajo večjo pretočnost kot v preteklosti.
 
V letošnjem letu je načrtovana rekonstrukcija ceste grad Krumperk do avtoceste. Gre za dolg odsek ceste, tako da bo delo verjetno potekalo v več fazah skozi prihodnja leta. Letos nameravamo asfaltirati najbolj nujne odseke. Prav tako pa je v tem letu načrtovana gradnja kanalizacije in vodovoda na Krumperški cesti, nato sledi asfaltiranje ceste. 
Že lansko leto smo izdelali projekt, letos pa se bomo lotili rekonstrukcije Opekarniške v Radomljah. Odsek dolg slab kilometer bomo prenovili v več etapah in letos pričeli s severnim delom. Trenutno smo v fazi pridobivanja zemljišča, tako da pričakujemo, da bi z gradnjo lahko pričeli poleti 2017. Naprej od Opekarniške proti severu imamo načrtovano tudi obnovo ceste Pod hribom, Hudo in obnovo ceste Rova – Žiče.  
 
V letu 2016 je bil eden večjih državnih projektov pri nas obnova ceste Šentjakob – Domžale – Duplica, pri katerem smo aktivno sodelovali tudi mi. Tako smo obnovili vodovod in zgradili nov pločnik v Preserjah. V letu 2017 načrtujemo obnovo pločnika še na nasprotni (zahodni) strani.
 
Načrtovana je tudi obnova ceste in vodovoda na zahodnem odseku Kettejeve ulice na Rodici, rekonstrukcija Jarčeve ceste na Rodici, obnova vodovoda ter asfaltiranje na Brigadirski, Krožni in Industrijski ulici. V naših načrtih so še marsikatere druge obnove cest, vodovodov in kanalizacij. 
 
Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik 
 
26. oktobra 2016 je v Domžalah potekala slovesnost, na kateri je bila slavnostna govornica ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Razlog je bil zaključek večletnega projekta nadgradnje Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik. Gre za enega največjih ekoloških projektov šestih občin lastnic, ki so z odličnim medsebojnim sodelovanjem izkazale svojo ozaveščenost in odgovoren odnos do socialnega in naravnega okolja. Skupna vrednost projekta nadgradnje je znašala 15,5 milijonov evrov brez DDV, finančna sredstva za izvedbo pa so črpali iz kohezijskega sklada Evropske Unije, sredstev Republike Slovenije in iz občinskih proračunov. 
Obstoječa infrastruktura CČN je v funkciji od leta 1981 in sprejemno območje je eno večjih v Sloveniji, saj CČN čisti komunalne in ostale odpadne vode s področja občin Domžal, Kamnika, Mengša, Komende, Cerklje na Gorenjskem in Trzina. V preteklih letih je CČN uspešno zagotavljala zahtevano kakovost čiščenja, vendar so novi predpisi zahtevali obvezno uvedbo terciarnega čiščenja, to je čiščenja dušikovih in fosforjevih snovi, kar je moralo biti izvedeno najkasneje do 22. avgusta 2016. S tem razlogom so se občine investitorice dogovorile za začetek skupnega projekta nadgradnje CČN, ki je bil vključen v krovni projekt »Odvajanje in čiščenje na območju Domžale – Kamnik« in je v izključni pristojnosti občin lastnic infrastrukture. Dne 17. 6. 2014 je bila podpisana pogodba z izvajalci in projekt je tudi operativno v fazi izvedbe po terminskem planu. Izvajalci za gradnjo in nadzor so bili izbrani z javnim razpisom v letu 2013.
 
Projekt je bil zaključen in naša centralna čistilna naprava ustreza vsem zakonskim kriterijem, prispevala pa bo tudi k izboljšanju ekološkega stanja reke Kamniške Bistrice, s tem pa tudi k varovanju vodnih virov in ohranjanju podtalnice. Naša čistilna naprava je tako po zmogljivosti postala četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Republiki Sloveniji. Vendar so potrebna nadaljnja redna vlaganja v investicije in investicijsko vzdrževanje opreme ter infrastrukture, za kar smo v letošnjem proračunu namenili več kot 100 000 €.  
 
Protipoplavni ukrepi in upravljanje ter nadzor vodnih virov
 
Že večkrat smo pisali o pomembnosti nadzorovanja naših voda ter protipoplavnih ukrepih, ki jih izvaja naša občina. Poplave jeseni 2016 so povzročale velike materialne škode mnogim občinam po Sloveniji, pri nas pa so se naši preventivni ukrepi izkazali kot izjemno uspešni in na območjih, kjer je včasih poplavljajo, nismo imeli težav. Da bo tudi v prihodnosti tako, smo tudi v letošnjem in naslednjih letih namenili več sredstev. Večinski delež je tako namenjen za investicijsko vzdrževanje in sanacijsko vzdrževalna dela na območju Kamniške Bistrice. Izdelano je bilo podrobno poročilo glede sanacije pragov-jezov na Kamniški Bistrici v območju Vira in Domžal, kako popraviti uničeno infrastrukturo. S strani Direkcije za vode je bil projekt odobren in izdelana je bila projektna dokumentacija. V prihodnosti bomo nadaljevali s sodelovanjem s pristojnim ministrstvom oz. Direkcijo za vode, Uradom za upravljanje z vodami, kot absolutnim lastnikom voda v državi, in z rečno službo Hidrotehnik, kot koncesionarjem za območje srednje Save. 
 
Urejanje centra mesta 
 
Zgodovina Domžal sicer res sega v obdobje obrti, vendar se je naše mesto razvilo kot industrijsko mesto in zatorej je potrebno veliko dela ter arhitekturnega načrtovanja, če želimo naše glavno mesto občine preobraziti v očem prijazno evropsko mesto, hkrati pa ohraniti našo tradicijo. Lansko leto smo tako obnovili fasado najlepše zgradbe pri nas – Kulturnega doma Franca Bernika, prenovili stopnišče pri ploščadi Vele, zgrajena pa je bila tudi plezalna stena na Garažni hiši P+R, ki je popestrila življenje v mestu. Pred leti obnovljeni fasadi občinske stavbe in prenovljenemu vhodu, ki je prijazen invalidom ter mamicam z dojenčki, smo letos dodali še dvigalo ob občinski stavbi. Slednji tako omogoča obisk župana in drugih funkcionarjev vsem, ki prej ni bil mogoč. Za leto 2017 pa je načrtovana celovita ureditev ploščadi Vele, prav tako bomo obnovili vhod v Športno dvorano Domžale. Velik poseg v cestno infrastrukturo centra mesta, se bo pričel poleti 2017, ko bomo pričeli z rekonstrukcijo Zupančičeve ulice. Zdravstveni dom Domžale v prihodnosti načrtuje izgradnjo novega urgentnega centra.. Če bomo dosegli dogovor s prebivalci in lastniki stanovanj v SPB, pa nameravamo korenito spremeniti Kolodvorsko cesto. Odsek med Ljubljansko cesto in Kolodvorsko ulico bi  preuredili po vzoru zahodnih evropskih mest s poudarkom na peš coni. 
 
Športni objekti in investicije 
 
V letu 2017 načrtujemo sanacijo atletske steze in sanacijo drenaže na centralnem nogometnem igrišču Športnega parka Domžale. Načrtovana je tudi izgradnja športne ploščadi v Krtini že v letošnjem letu, prav tako pa bo igrišče za otroke tudi ob novem prizidku POŠ Ihan. Trudimo se, da bi primerno zemljišče našli tudi v Depali vasi, Homcu in Študi, ter tako omogočili otrokom vseh krajev naše občine, da imajo varen kraj za igranje. Že letos pa tudi načrtujemo izgradnjo kolesarskega poligona in parka za pse na Viru. Večji projekt pa načrtujemo v naslednjih letih, ko bomo preuredili dotrajano kopališče v Domžalah. Naša želja je, da bi po dobri praksi iz Kranja, bazen uporabljali vseh 12 mesecev – 4 mesece pokrit in 8 odkrit. 
 
Šolstvo 
 
Poleg gradnje prizidka k Podružnični šoli Ihan, ki že poteka, načrtujemo v letošnjem letu pričetek gradnje širitve OŠ Preserje pri Radomljah. Za projekt je namenjenih 1,3 milijona evrov. Gradnja naj bi se pričela spomladi in nastali bodo štirje novi oddelki ter kuhinja. Na Pelechovi cesti, ki poteka mimo šole, pa bomo letos tudi uredili pločnik, ki bo tako šolarjem omogočil bolj varno pot v šolo in domov. Prav tako je letos načrtovana energetska sanacija OŠ Venclja Perka in obnova telovadnice na OŠ Dob. Zadnja leta smo pospešeno gradili vrtce in obnavljali stare, saj je bil visok naravni prirast in danes lahko rečemo, da je vrtčevska problematika v naši občini urejena. Otroci sedaj odraščajo in se selijo v šole, zatorej urejamo objekte, kjer se izvaja šolski pouk. Vendar pa je potrebno za prihodnost temeljito preučiti, kje in kdaj graditi. Demografske študije za našo občino namreč kažejo, da bo v prihodnosti manj otrok in več starostnikov. V nadaljnjih letih se bomo tako res srečali z napolnjenimi šolami, vendar se naj bi to postopoma umirilo in če ne želimo praznih stavb v prihodnosti, ki se jih ne bo dalo preurediti v drugačne namene, potrebujemo poglobljen premislek in analizo, kaj in kam naprej. Investicije, ki jih izvaja občina, tako res niso enostavna zadeva – v mislih ne smemo imeti zgolj leto 2017 in kaj potrebujemo danes, temveč tudi našo skupno daljno prihodnost. 
 
Urad župana 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si