Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Stališča Občine Domžale do pripomb iz javne razgrnitve Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Domžale (OPN), ki je potekala od 12. 10. do 11. 11. 2016

Občina Domžale objavlja stališča do pripomb iz javne razgrnitve Okoljskega poročila za Občinski prostorski načrt Občine Domžale, sprejetih v okviru priprave OPN.

Gradivo je bilo javno razgrnjeno od 12. 10. 2016 do 11. 11. 2016, na Občini Domžale, Oddelku za urejanje prostora, Savska 2, Domžale. 
 
Javna obravnava je bila opravljena 27. 10. 2016, v dvorani Knjižnice Domžale.
 
Na razgrnjeno gradivo je bilo posredovanih 18 pisnih pripomb in predlogov, do katerih se je bila Občina Domžale v skladu z veljavno zakonodajo dolžna opredeliti ter do njih zavzeti stališča.
 
Stališča do pripomb so po vsebini razdeljena na dva sklopa:
1.Uvodne obrazložitve stališč do pripomb, v katerih so obrazložene aktivnosti v zvezi z obravnavo stališč v okviru javnih razgrnitev OPN, vsebinsko analizirane prejete pripombe ter navedeni kriteriji, na podlagi katerih so se oblikovala stališča. Podani so tudi splošni opisi stališč do pripomb;
2.Posamezna stališča do pripomb, ki obsegajo obsegajo:
 • Številko pripombe, ki pomeni evidenčno številko pripombe, prejete v času javne razgrnitve glede na čas prejema; 
 • Naselje, kjer se nahaja lokacija pripombe;
 • Katastrsko občino (k.o.) in parcelno številko (parc. št.): navedene so katastrske občine in parcele, v kolikor se pripomba nanaša na določena zemljišča; v kolikor se pripomba nanaša na celotno EUP, je lahko podana le oznaka predmetne EUP; v kolikor se pripomba nanaša na strateška določila OPN je polje prazno. 
 • Vsebinski sklop – podan je sklop, v katerega se pripomba uvršča v pretežni meri glede na vsebino;  
 • Povzetek pripombe – smiselno je povzeta vsebina iz posredovane pripombe;
 • Stališče do pripombe;
 • Obrazložitev stališča do pripombe – podana je širša obrazložitev stališča do pripombe;
 • Grafični prikaz lokacije pripombe  na namenski rabi iz OPN, vendar brez prikaza predlagane spremembe. V kolikor se pripomba nanaša na strateška določila OPN, grafični prikaz ni podan.
 • Varstvene omejitve in režime: navedeni so varstveni režimi, ki veljajo na območju pripombe; 
 • Okoljsko presojo: povzeta je usmeritev iz Okoljskega poročila z omilitvenimi ukrepi.
 
Zaradi varstva osebnih podatkov so stališča objavljena brez osebnih podatkov o vlagatelju pripombe.
 
Stališča najdete v priloženi priponki.
 

 • Stališča_do_pripomb_OP_OPN
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 7427.82kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si