Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju Občine Domžale v letu 2017

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale št.03/04), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje dejavnosti turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju Občine Domžale v letu 2017
 
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih in drugih društev, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma na območju Občine Domžale v letu 2017.
 
2. Upravičenci
Pravico do sofinanciranja imajo nosilci in izvajalci turistične dejavnosti, ki:
-imajo sedež na območju Občine Domžale, 
-so registrirani najmanj eno leto,
-imajo urejeno evidenco o članstvu in
-predložijo finančni in vsebinski program za leto 2017.
 
Pri postopku dodeljevanja sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
 
3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev na proračunski postavki 143201 - Turistična društva, namenjenih za sofinanciranje delovanja turističnih društev, je 18.000,00 evrov.
 
4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov društev
Programi turističnih društev se točkujejo. Pri posameznih vrstah aktivnosti lahko dosežejo največ naslednje število točk:
 
a.)Ohranjanje kulturne in naravne dediščine
-skrb in akcije za lep izgled kraja; tekmovanja, priznanja, urejanje nasadov in gredic,
-obujanje tradicij, navad in običajev, kulinaričnih značilnosti in posebnosti kraja,
-skrb za urejanje kulturno zgodovinskih spomenikov in naravnih znamenitosti.

Do 20 točk
 
b.)Animiranje krajanov in mladine za delo na področju turizma
-predavanja, izobraževanja za krajane in okrogle mize,
-aktivno delo šolske mladine v turističnem krožku in organizacija mladinske sekcije v društvu.

Do 15 točk
 
c.)Organizacija in usklajevanje aktivnosti
-povezovanje več turističnih in drugih društev ter organizacij k skupni izvedbi programov oziroma aktivnosti v kraju ali občini,
-organiziranje in izvajanje prireditev v kraju in izven,
-povezovanje krajevne in okoliške turistične ponudbe v skupen turistični proizvod.

Do 20 točk
 
č.)Promocija kraja
-priprava, založba in izdaja promocijskega materiala za kraj in širšo okolico,
-javno nastopanje v medijih, na sejmih, razstavah, srečanjih in prireditvah izven domačega kraja.

Do 15 točk
 
d.)Urejanje turistične infrastrukture
-urejanje sprehajalnih, pohodnih in kolesarskih poti,
-urejanje učnih poti,
-vzdrževanje turistične obvestilne signalizacije.

Do 20 točk
 
e.)Širitev članstva
-letno povečanje članstva za 10% in več,
-20% članov v starosti pod 25 let.

Do 10 točk
 
Posamezno turistično društvo lahko doseže skupaj največ 100 točk. Seštevek točk vseh turističnih društev se deli z višino razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev. Rezultat predstavlja vrednost ene točke. Ta se pomnoži s številom točk, ki jih je prejelo posamezno turistično društvo in s tem se določi višina dotacije, ki mu pripada.
 
5. Način oddaje in obravnave vloge 
Turistična društva se na javni razpis prijavijo tako, da izpolnijo vlogo, ki je priloga k besedilu javnega razpisa. Vlogo lahko v času uradnih ur dobijo na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ter na spletni strani Občine Domžale, www.domzale.si, pod rubriko: Za občane in občanke/ Razpisi, povabila in javna naročila/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo.
 
O dodeljevanju sredstev odloča občinska uprava. Občinska uprava pred odločitvijo o dodelitvi sredstev posamezne vloge pošlje v pregled Komisiji za turizem, ki jo imenuje župan in ki pristojnemu oddelku poda svoje mnenje. Pri postopku dodeljevanja sredstev se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
 
Turistična društva bodo najkasneje v 60 dneh po preteku roka za prijavo na javni razpis prejela sklepe o dodelitvi sredstev.
 
Osnova za pridobitev sredstev je dokončni sklep o dodelitvi sredstev in sklenjena pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše župan. Pogodba vsebuje:
-naziv in naslov društva,
-navedbo programa, ki se sofinancira,
-višino dodeljenih sredstev in način financiranja,
-način nadzora,
-določilo o vračilu sredstev v primeru njihove nenamenske porabe in
-druga določila, pomembna za sofinanciranje programa.
 
Sredstva se bodo turističnim društvom dodelila v obliki dveh dotacij. Prva dotacija je predvidena takoj po sklenitvi pogodbe, druga pa predvidoma v decembru 2017 po predloženem finančnem in vsebinskem poročilu o realizaciji programa društva za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017, ki ga morajo turistična društva predložiti najkasneje do 15. 11. 2017.
 
6. Rok za vložitev vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno 15. marca 2017. Vloga se lahko vloži osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska cesta 69, Domžale ali pa pošlje po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti do vključno 15. 3. 2017 ali najkasneje dne 15. 3. 2017 do 14.00 ure osebno oddana v vložišče Občine Domžale. 
 
Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki (01) 721-07-42 ali (01) 721-42-51, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.
 

                                                                                                            Občina Domžale
                                                                                                                   Župan
                                                                                                              Toni DRAGAR
 

 • Vloga_td_2017
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 870.32kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si