Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


20. seja Občinskega sveta Občine Domžale, dne 20. april 2017

Številka : 0070-1/2017
Datum :   06. 04. 2017


Na podlagi 44. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Domžale

S K L I C U J E M

20. SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE DOMŽALE

Seja bo v ČETRTEK, 20. aprila 2017, ob 16. uri,
v sejni dvorani Občine Domžale.

Po ugotovljeni začetni navzočnosti in sprejemu zapisnika 19. seje z dne 16. 03. 2017 predlagam naslednji


DNEVNI RED:                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
1. Volitve in imenovanja – gradivo boste prejeli tri dni pred sejo [GRADIVO1]

2. Obravnava in sprejem Zaključnega računa Proračuna Občine Domžale za leto 2016 - skrajšani postopek posebna brošura  Gradivo k točki 2
   
3. Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 - skrajšani postopek Gradivo k točki 3

4. Obravnava in sprejem Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale - hitri postopek Gradivo k točki 4

5. Obravnava in izdaja soglasja občinskega sveta k spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Gradivo k točki 5

6. Obravnava in sprejem Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja »V9-1 pod Tosamo jug« - skrajšani postopek Gradivo k točki 6

7. Obravnava in sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi Gradivo k točki 7

8. Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava« - skrajšani postopek Gradivo k točki 8

9. Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale - skrajšani postopek Gradivo k točki 9

10. Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v občini Domžale skrajšani postopek Gradivo k točki 10

11. Obravnava in sprejem cene storitve pomoči družini na domu Gradivo k točki 11

12. Vprašanja, pobude in predlogi Gradivo k točki 12


            
ŽUPAN
Toni Dragar
Vabljeni:
•    Helena in Matjaž Čampa, Zavod Comett
•    Uroš Križanič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si