Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Javni razpis za sofinanciranje čebelarske dejavnosti v Občini Domžale v letu 2017

Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale, na podlagi določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in Pravilnika o sofinanciranju čebelarske dejavnosti v Občini Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale št. 3/17), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje čebelarske dejavnosti v Občini Domžale v letu 2017

 
1. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje čebelarske dejavnosti v Občini Domžale v letu 2017.
 
 
2. Upravičenci
Pravico do sofinanciranja lahko pridobijo čebelarska društva, ki:
-imajo svoj sedež na območju Občine Domžale, 
-so registrirana najmanj eno leto,
-imajo urejeno evidenco o članstvu in
-predložijo finančni in vsebinski program dejavnosti društva za leto 2017.
 
Pri postopku dodeljevanja sredstev se bodo upoštevale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) ali drugega zakona o dolžnosti izogibanja nasprotju interesov.
 
3. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev na proračunski postavki 112208 – Sofinanciranje čebelarske dejavnosti znaša 5.000,00 evrov.
 
Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale na podlagi tega razpisa dodelila posameznim upravičencem, ne bo presegala osemdeset (80) odstotkov načrtovanih upravičenih stroškov, povezanih z izvedbo posameznih programov čebelarskih društev.
 
Do sofinanciranja na podlagi tega razpisa niso upravičeni programi čebelarskih društev, ki so predmet sofinanciranja na podlagi drugih postavk občinskega proračuna.
 
4. Programi čebelarskih društev, ki so predmet sofinanciranja in merila za njihovo točkovanje
Programi čebelarskih društev se točkujejo. Pri posameznih vrstah aktivnosti lahko dosežejo največ naslednje število točk:

PROGRAM ČEBELARSKEGA DRUŠTVA

 

MERILO ZA TOČKOVANJE

PRIREDITVE

Organiziranje in izvedba prireditve

-        na občinski ravni

-        na medobčinski ravni

-        na državni in meddržavni ravni

Sodelovanje na drugih prireditvah

Do 20 točk

 

-        5 točk

-        5 točk

-        5 točk

-        5 točk

IZOBRAŽEVANJE

-        Organizacija in izvedba seminarjev, predavanj, tečajev, izobraževanje članov društva,

-        vodenje krožkov na osnovnih šolah

Do 10 točk

-        5 točk

 

-        5 točk

PROMOCIJSKA DEJAVNOST

-        Priprava in izvedba razstav,

-        vzpostavitev čebelarske učne poti

Do 15 točk

-        5 točk

-        10 točk

DRUGE AKTIVNOSTI

Aktivnosti, ki niso zajete z zgornjimi merili, so pa pomembne za spodbujanje čebelarske dejavnosti v občini

Do 5 točk

 
Stroški reprezentance (pogostitve ipd.), obdaritev, izletov oz. ekskurzij, zdravljenja, telefonije in prevozov niso upravičeni stroški v skladu s tem razpisom.
 
Posamezno turistično društvo lahko doseže skupaj največ 50 točk. Seštevek točk vseh čebelarskih društev se deli z višino razpoložljivih sredstev, namenjenih za sofinanciranje dejavnosti čebelarskih društev. Rezultat predstavlja vrednost ene točke. Ta se pomnoži s številom točk, ki jih je prejelo posamezno čebelarsko društvo in s tem se določi višina dotacije, ki mu pripada.
 
5. Način oddaje in obravnave vloge 
Čebelarska društva se na javni razpis prijavijo tako, da izpolnijo vlogo, ki je priloga k besedilu javnega razpisa. Vlogo lahko v času uradnih ur dobijo na vložišču Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ter na spletni strani Občine Domžale, www.domzale.si, pod rubriko: Za občane in občanke/ Razpisi, povabila in javna naročila/ Podjetništvo, turizem in kmetijstvo.
 
Občinska uprava obravnava prispele vloge in odloča o dodelitvi sredstev. Pri postopku dodeljevanja sredstev se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
 
Občinska uprava o dodelitvi sredstev odloči z odločbo.
 
Dokončna odločba o dodelitvi sredstev je pravna podlaga za sklenitev pogodbe o sofinanciranju, ki jo z upravičencem sklene župan.
 
Upravičencem se sredstva dodelijo v obliki dveh dotacij. Izplačilo prve dotacije je predvideno takoj po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Izplačilo druge je predvideno v tridesetih dneh po predložitvi popolnega finančnega in vsebinskega poročila o namenski porabi dodeljenih sredstev, najkasneje do 15.12.2017.

6. Rok za vložitev vloge
Rok za vložitev vloge je do vključno 26.4.2017. Vloga se lahko vloži osebno v vložišče Občine Domžale, soba št. 4, Ljubljanska cesta 69, Domžale ali pa pošlje po pošti na naslov: Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale. Vloga se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti do vključno 26.4.2017 ali najkasneje dne 26.4.2017 do 12.00 ure osebno oddana v vložišče Občine Domžale. 
 
Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki (01) 721-07-42 ali (01) 721-42-51, Občina Domžale, Oddelek za finance in gospodarstvo.
 
 
Občina Domžale
Župan
Toni DRAGAR
 
 

 • vloga cd 2017 ok
  vrsta datoteke: .docx, velikost datoteke: 859.28kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si