Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda

V petek, dne 21. 4. 2017, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv, namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda.

Javni poziv 47SUB-EPPO17 Nepovratne finančne pomoči malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda namenja skupno 300.000 EUR nepovratnih sredstev. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju in podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost. V okviru energetskega pregleda mora biti izdelano končno poročilo, opravljena predstavitev izvedenega energetskega pregleda podjetju, vodstvo podjetja pa mora sprejeti sklep o nadaljnjih aktivnostih glede izvedbe predlaganih rešitev delno ali v celoti. Energetski pregled mora vključevati:
 
− podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega
ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali industrijskega obrata,
vključno s transportom oziroma samega transporta;
− analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in/ali transporta tako, da
se upoštevajo dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne
stopnje, če je to mogoče;
− nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski);
− analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj
vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke;
− ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja
vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).
 
Podjetje mora na podlagi podrobnih izračunov, narejenih v okviru energetskega pregleda, pridobiti informacijo o možnih ukrepih, prihrankih pri stroških za energijo oziroma vračilnih dobah investicij v ukrepe. Upravičene osebe po tem javnem pozivu bodo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge, ki nameravajo izvesti energetski pregled ter izpolnjujejo pogoje glede velikosti podjetja:
 
− malo podjetje ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj kot
50 zaposlenih in letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
− srednje podjetje ima na podlagi zadnjih računovodskih izkazov, oddanih na AJPES, manj
kot 250 zaposlenih in letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno
vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.
 
Višina nepovratne finančne pomoči bo znašala do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV, ki ga bo podjetje naročilo pri zunanjem izvajalcu. Vlogo bo moralo podjetje oddati na Eko sklad pred pričetkom izvajanja energetskega pregleda skupaj z dokazilom o velikosti podjetja, računovodskimi izkazi podjetja in predračunom ustreznega izvajalca za izvedbo energetskega pregleda s popisom vseh elementov, zahtev in kriterijev skladno s standardi in zahtevami, ki bodo navedene v javnem pozivu. Nepovratna finančna pomoč za izvedbo energetskega pregleda, ki bo predmet tega javnega poziva, se bo štela kot državna pomoč podjetju – prejemniku pomoči. Rok za zaključek energetskega pregleda bo 12 mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne pomoči. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Kontakt
Informacije o odprtih javnih pozivih Eko sklada so na voljo na telefonski številki 01 241 48 20 vsak ponedeljek, sredo in petek med 13.00 in 14.30 uro ter po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.
 
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

 • Sporočilo_za_javnost_Eko_sklad
  vrsta datoteke: .pdf, velikost datoteke: 73.43kb
 • ** Portable Document Format (PDF) je uveljavljeni za elektronsko distribucijo založniškega gradiva. Vse, kar potrebujemo, je program, ki tak zapis pozna; denimo Adobe® Acrobat Reader, ki je za uporabnike na voljo zastonj.
 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si