Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


20. seja Občinskega sveta Občine Domžale

V četrtek, 20. aprila 2017, je od 16. ure dalje v sejni dvorani Občine Domžale potekala 20. seja Občinskega sveta, ki jo je vodil mag. Lovro Lončar.

Po ugotovljeni navzočnosti so člani Občinskega sveta sprejeli zapisnik 19. seje z dne, 16. marca 2017, ter naslednji dnevni red:
1.Volitve in imenovanja 
2.Obravnava in sprejem Zaključnega računa Proračuna Občine Domžale za leto 2016 - skrajšani postopek
3.Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 - skrajšani postopek
4.Obravnava in sprejem Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale - hitri postopek
5.Obravnava in izdaja soglasja občinskega sveta k spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale
6.Obravnava in sprejem Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja »V9-1 pod Tosamo jug« - skrajšani postopek
7.Obravnava in sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi
8.Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava« - skrajšani postopek
9.Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale - skrajšani postopek
10.Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v občini Domžale - skrajšani postopek
11.Obravnava in sprejem cene storitve pomoči družini na domu
12.Vprašanja, pobude in predlogi 
 
1.Volitve in imenovanja 
 
Občinski svet Občine Domžale je soglasno imenoval Špelo Trškan za odgovorno urednico Slamnik za obdobje petih let.
Občinski svet Občine Domžale je kandidatki Barbki Drobnič izdal pozitivno mnenje v postopku imenovanja ravnateljice Osnovne šole Dob.
Občinski svet Občine Domžale je v postopku imenovanja ravnatelja Osnovne šole Rodica ugotovil, da je bilo dosedanje sodelovanje kandidatke Milene Vidovič z občino Domžale učinkovito in zgledno ter ocenil, da je primerna za vodenje šole za naslednje mandatno obdobje. Občinski svet je ugotovil, da za imenovanje kandidata Tadeja Bračka nima zadržkov.
 
2.Obravnava in sprejem Zaključnega računa Proračuna Občine Domžale za leto 2016 - skrajšani postopek
 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2016. V Uradnem vestniku Občine Domžale bo objavljen  splošni in posebni del tabelaričnega dela Odloka o Zaključnem računu proračuna Občine Domžale za leto 2016.
 
3.Obravnava in sprejem Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017 - skrajšani postopek
 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Domžale za leto 2017.

4.Obravnava in sprejem Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale - hitri postopek
 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pravilih in merilih za vrednotenje športnih in rekreativnih programov v Občini Domžale.
 
5.Obravnava in izdaja soglasja občinskega sveta k spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale
 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o izdaji soglasja Občinskega sveta k spremembam in dopolnitvam Statuta Zavoda za šport in rekreacijo Domžale.
 
6.Obravnava in sprejem Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja »V9-1 pod Tosamo jug« - skrajšani postopek
 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja »V9-1 pod Tosamo jug«.
 
7.Obravnava in sprejem Sklepa o ugotovitvi javne koristi
 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Sklep o ugotovitvi javne koristi.  Občinski svet je ugotovil, da je rekonstrukcija JP 572291 – Smetarska cesta ter mostu čez Hujski potok na nepremičninah parc. št. 1422, 1430, 1425/1, 1425/2, 1423/1, 1418/1 in 1418/2 vse k.o. Dob v javno korist.
 
8.Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava« - skrajšani postopek
 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe »javna razsvetljava«.
 
9.Obravnava in sprejem Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale - skrajšani postopek
 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Domžale.
 
10.Obravnava in sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v občini Domžale - skrajšani postopek
 
Občinski svet Občine Domžale je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o štipendiranju v občini Domžale.
 
11.Obravnava in sprejem cene storitve pomoči družini na domu

Občinski svet Občine Domžale je sprejel ceno storitve pomoči družini na domu, ki znaša:
Ob delavnikih (tudi soboto) 17,21 EUR na efektivno uro.
V nedeljo ali nočnem času 23,76 EUR na efektivno uro.
Na dan državnega praznika in dela prostega dne 24,97 EUR na efektivno uro.
Cena storitve pomoči družini na domu za uporabnika znaša 8,18 EUR na efektivno uro, ne glede na čas oz. dan izvajanja storitve, razliko subvencionira Občine Domžale.
 
Cene storitve pomoči družini na domu veljajo od 01. 05. 2017 dalje.
 
12.Vprašanja, pobude in predlogi 
 
Na seji so vprašanja, pobude in predloge podali: Matej Oražem /Lista Reza/, mag. Tomaž Deželak /SDS/, Roman Lenassi /NSi/, Marija Doroteja Grmek /SDS/ in Damjana Korošec /LTD/.
Vse pobude, predloge in vprašanja lahko najdete na občinski spletni strani www.domzale.si pod rubriko Občinski svet, svetniška vprašanja. Prav tako lahko na občinski spletni strani poiščete celotno gradivo seje Občinskega sveta Občine Domžale.
 
Foto: Vido Repanšek
 
 

 
 
 • Občina Domžale Ljubljanska 69,
  1230 Domžale

 • Uradne ure
  PONEDELJEK08.00 - 12.00
  TOREK08.00 - 12.00
  SREDA08.00 - 12.00
  13.00 - 17.00
  PETEK08:00 - 12.00
 • Uradni kontakti organa t: 01 722 01 00
  f: 01 721 42 31

  Elektronski naslov:

  www.domzale.si