Sklep o sprejemu Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale