Sklep o izdaji soglasja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Dob