Sklep o izdaji pooblastila za podpis izjave o prevzemu vložka povečanega osnovnega kapitala GEOPLIN d.o.o. Ljubljana