Sklep o izvolitvi predsednika Občinskega sveta Občine Domžale