Sklep o izvolitvi podpredsednikov Občinskega sveta Občine Domžale