Sklep o imenovanju Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve