Sklep o ustanovitvi Odbora za varovanje okolja in urejanje prostora