Sklep o imenovanju nadomestnega člana Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve