Sklep o pooblastilu Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve