Sklep o sprejemu osnutka Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave